Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts en espècie per l'acompanyament i assessorament d'entitats beneficiàries dels ajuts de creació i consolidació de places 0-3 anys

Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 d'agost de 2021 per la qual es convoquen ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a l'acompanyament i assessorament d'entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil dels exercicis 2020 a 2024

Codi SIA

2448293

Persones destinatàries

Ens públics de les Illes Balears que són beneficiaris dels ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil de la convocatòria de creació i consolidació de places públiques.

En el cas d'ajuntaments que disposen d'ens amb entitat jurídica per a la gestió dels serveis educatius, aquests poden sol·licitar els ajuts en nom de l'ajuntament.

No en poden ser beneficiaris els ens públics que han estat beneficiaris d'ajuts pels mateixos conceptes per part d'una altra administració o que incloguin aquestes mateixes tasques en la justificació dels ajuts per a la creació i consolidació de places públiques com un cost suportat per l'entitat pública beneficiària.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Documents relacionats amb el procediment

  • Model de sol·licitud
  • Resolució ajuts en espècie
    Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 d'agost de 2021 per la qual es convoquen ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a l'acompanyament i assessorament d'entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil dels exercicis 2020 a 2024

Tràmits

X

Convocatòria d'ajuts en espècie

Requisits

- Ser beneficiària dels ajuts especificats en la convocatòria de creació i consolidació de places públiques.

- Tenir iniciat el procés d'autorització de centres.

- Tenir signat el conveni d'adhesió a la xarxa pública d'escoletes abans de la resolució d'aquest procediment

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Sis mesos comptadors des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI)

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177749

(institutprimerainfancia@dgpice.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI)
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar