Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives no dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat per treballadors ocupats per al periode 2022-2025 (SOIB FORMACIÓ: NO CP PER A OCUPATS)

Establir la convocatòria d'ajuts destinats a finançar programes de formació sectorials, programes de formació transversals i programes dirigits a treballadors autònoms i de l'economia social, que estan adreçats prioritàriament a treballadors ocupats i que contenen especialitats formatives no conduents a obtenir certificats de professionalitat.

Codi SIA

2889566

Persones destinatàries

Es poden beneficiar de les subvencions les entitats que sol·licitin programes formatius d'especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat en la modalitat presencial sempre que tenguin centres de formació inscrits que estiguin ubicats en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per resoldre les sol·licituds i per notificar les resolucions és de tres mesos, comptadors des de la publicació de la convocatòria

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol.licitud ocupats no cp 2022-2025

Requisits

Per impartir les especialitats formatives, les entitats de formació han d'estar inscrites:

· Per a la programació 2022-2024: deu dies abans de la data de publicació de la convocatòria.

· Per a la programació 2023- 2025: deu dies abans que comenci el període per presentar la sol·licitud.

Els centres de formació han de complir els requisits establerts en cada programa formatiu.

Totes les accions formatives s'han d'impartir en els espais acreditats o inscrits d'acord amb la normativa aplicable.

Documentació a presentar

Documentació general:

- Sol·licitud i declaracions responsables de conformitat amb el que estableix el punt 11 de l'annex 1 de la convocatòria.

- Còpia compulsada de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat.

- Còpia compulsada de l'escriptura pública de constitució de l'entitat i dels estatuts socials, o documentació acreditativa de la seva constitució, degudament inscrits en el registre corresponent.

- Acreditació de la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud.

Documentació tècnica (Aquesta documentació ha de ser original o fotocòpia compulsada):

- Programa/es de formació d'acord amb el model que estableix el SOIB.

- Qualsevol altra documentació que l'entitat estimi d'interès a l'efecte d'avaluar la sol·licitud en relació amb els criteris de valoració establerts en el punt 13 de l'annex 1 de la convocatòria.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds de subvenció, juntament amb la documentació tècnica, és el següent:

· Per al primer període (2022-2024): vint dies naturals comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el BOIB.

· Per al segon període (2023-2025): des de dia 2 de gener fins a dia 16 de gener 2023.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

(pmedina@soib.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar