Torna

Platges i zones de bany

 

La Direcció General d'Interior, Emergències i Justícia, òrgan integrat dins la Conselleria d'Administracions Públiques, ostenta, entre d'altres, les competències que corresponen a la nostra Comunitat Autònoma en matèria de protecció civil i d'ordenació d'emergències, competències entre les quals s'ha d'entendre inclosa la de seguretat a les platges en els termes prevists a la normativa vigent. En aquesta matèria adquireix especial importància la tasca que duen a terme els coordinadors de platges.

A la documentació adjunta podeu trobar: 

A) Dues fitxes, una de catalogació de les platges i una altra referida al procediment d'emergència i evacuació. Aquestes fitxes s'han d'emplenar per a cada una de les platges.

B) Una fitxa per poder comunicar qualsevol incident greu, per tal de complir amb la normativa vigent en matèria d'emergències en platges. 

Aquestes fitxes  les podeu trobar en format PDF (per imprimir i emplenar a mà) i en format Word. El procediment per complimentar-les en format Word és el següent:

1) Fer un "click" a la fitxa, ens sortirà un quadre de diàleg i en tractar-se d'un document  de Word 97 amb macros, és possible que Word demani si s'han d'habilitar macros i hem de contestar que sí. Després guardem al nostre ordinador el document en el lloc i amb el nom que desitjem.

2) Una vegada guardat, obrim el document del nostre ordinador (no des d'internet) i el complimentem (una fitxa per a cada platja i/o incident). Per guardar els canvis hem de tornar a canviar el nom del document per tractar-se d'un formulari i sempre hem de deixar l'original intacte.

3) Enviar el document a la següent adreça electrònica: platges@112ib.com