Per tal de complir amb la normativa vigent en matèria d'emergències en platges, aquí trobareu el document per poder fer la catalogació de les platges:

El procediment per complimentar-les en format Word és el següent:

1) Fer un "click" a la fitxa, ens sortirà un quadre de diàleg i en tractar-se d'un document  de Word 97 amb macros, és possible que Word demani si s'han d'habilitar macros i hem de contestar que sí. Després guardem al nostre ordinador el document en el lloc i amb el nom que desitjem.

2) Una vegada guardat, obrim el document del nostre ordinador (no des d'internet) i el complimentem (una fitxa per a cada platja). Per guardar els canvis hem de tornar a canviar el nom del document per tractar-se d'un formulari i sempre hem de deixar l'original intacte.

3) Presentar la documentació (tres còpies en suport gràfic i una en digital) al servei d'Ordenació d'Emergències amb la proposta de catalogació seguint el procediment establert al decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de bany de la comunitat autònoma de les Illes Balears.