Torna

Portal de contractació pública obres, serveis i Subministraments (NO RRHH)

Dades estadístiques


La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposa en el paràgraf segon de l'article 8.1 a que s'han de publicar dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats mitjançant cadascun dels procediments que preveu la legislació de contractes del sector públic.

A continuació es recullen les dades estadístiques corresponents a l'activitat contractual dels òrgans de contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, del seu sector públic instrumental i de diverses institucions o òrgans independents:

Any 2014

Any 2015

Any 2016

Any 2017

Any 2018