Contractació

Informació sobre l'activitat contractual de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental

Plataforma de Contractació del Sector Públic

Des del 24 de juliol de 2017 la informació contractual de l'Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental es publica en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, de conformitat amb el Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre diverses actuacions de coordinació en matèria de contractació pública (Butlletí Oficial de l'Estat núm. 49, de 26 de febrer de 2015) i el Decret 36/2017, de 21 de juliol, de modificació del text consolidat del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, el Registre de contractes i el Registre de contractistes, aprovat pel Decret 3/2016, de 29 de gener (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 89, de 22 de juliol de 2017) .

Informació sobre la Plataforma: Guies d'ajuda

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

En la Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'ha publicat la informació sobre l'activitat contractual de l'Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental des de juny de 2008 fins el 23 de juliol de 2017. No obstant això, es continua publicant en aquesta Plataforma la informació relativa als procediments de contractació que estaven en tramitació i dels quals ja s'havia publicat informació, d'acord amb la disposició transitòria tercera del Decret 36/2017, de 21 de juliol, de modificació del text consolidat del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de contractes i el Registre de contractistes, aprovat pel Decret 3/2016, de 29 de gener (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 89, de 22 de juliol de 2017).