Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

PITEIB: subvencions per al foment d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en instal·lacions existents d'enllumenat públic exterior

Convocatòria pública de subvencions per al foment d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en instal·lacions existents d'enllumenat públic exterior promogudes per les administracions públiques dins les actuacions previstes en el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

Codi SIA

3014887

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts:

a) Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis que duguin a terme l'activitat en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) Els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

c) Les universitats, els centres de recerca i els centres tecnològics amb seu en el territori de les Illes Balears.

2. Atès que l'activitat subvencionada està destinada a donar un servei públic i de seguretat viaria per a la ciutadania i està promoguda per administracions públiques, aquests programes d'ajudes d'aquesta convocatòria queden fora dels ajuts d'estat.

3. Quan el beneficiari de l'ajut sigui una entitat local conforme a l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, adquireix la condició d'entitat executora d'acord amb l'Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

4. Els beneficiaris han de destinar l'import íntegre de l'ajut que rebin al pagament de les actuacions subvencionables corresponents.

5. Els beneficiaris no es poden trobar en cap dels supòsits establerts en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, per haver estat objecte de sancions per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa o sentència judicial ferma.

6. No poden ser beneficiaris dels ajuts:

a) Qui es trobi en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Empreses en situació de crisi, conforme a la definició que a aquest efecte es realitza en el Reglament UE 651/2014, de 17 de juny de 2014, i en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i reestructuració d'empreses no financeres en crisis (Comunicació de la Comissió 2014/C 249/1, de 31 de juliol de 2014).

c) Les empreses que es trobin subjectes a una ordre de recuperació pendent sobre qualsevol ajut o subvenció que se'ls hagi atorgat amb anterioritat, per haver-lo declarat ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior, o bé per qualsevol tipus d'incompliment de les obligacions atribuïdes en la concessió.

d) Qui hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua del dret a rebre subvencions, d'acord amb els articles 37.2.a i 37.3.a de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI-fòbia.

e) Qui es trobi en els supòsits establerts en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, per haver estat objecte de sancions per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Tràmits

X

Sol·licitud de la subvenció

Requisits

Els que s'estableixin en la convocatòria.

Documentació a presentar

La documentació a presentar és la que s'estableix en l'apartat vuitè de la convocatòria

Termini màxim

29 de setembre de 2023

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Energia i Canvi Climàtic

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

(bcomas@energia.caib.es)

X

Presentació documentació complementària

Requisits

Els que estableix la convocatòria

Documentació a presentar

L'establerta en la convocatòria o la que sigui requerida

Termini màxim

Els que estableix la convocatòria

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Energia i Canvi Climàtic

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

(bcomas@energia.caib.es)

X

Justificació de la subvenció

Requisits

Els que establix la convocatòria

Documentació a presentar

L'establerta en la convocatòria

Termini màxim

serà de divuit mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Energia i Canvi Climàtic

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

(bcomas@energia.caib.es)

X

Consulta estat administratiu de l'expedient

Requisits

Els que estableix la convocatòria

Documentació a presentar

No requereix documentació

Termini màxim

Els que estableix la convocatòria

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Energia i Canvi Climàtic

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

(bcomas@energia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar