Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Primera fase del procediment d'admissió als cicles formatius de grau superior (GS) per al curs 2023-2024

Concretar el procediment d'admissió i matrícula als cicles formatius de grau superior (GS) de formació professional del sistema educatiu que s'han d'impartir durant el curs 2023-2024, en modalitat presencial, en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

Codi SIA

3014283

Persones destinatàries

Persones que compleixen els requisits d'accés i d'admissió.

Termini per a resoldre i notificar

1. El dia 10 de juliol de 2023 els centres educatius han de publicar la llista provisional de les persones que han sol·licitat plaça a cicles formatius de grau superior per cadascuna de les vies d'accés i centre que han demanat com a primera opció, i per cada horari, si n'és el cas (llista provisional de sol·licitants).

2. El dia 19 de juliol de 2023 s'ha de publicar la llista definitiva de persones admeses a les places de cadascuna de les vies d'accés als cicles formatius de grau superior.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

Tràmits

X

Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat)

Requisits

1. Poden accedir als cicles formatius de grau superior per la via de batxiller les persones que tenen el títol de batxiller.

2. També tenen accés per aquesta via els qui estiguin en possessió d'alguna de les titulacions acadèmiques o acreditin alguna de les situacions que figuren a continuació:

a) Haver superat totes les matèries de batxillerat.

b) Tenir el títol de batxillerat unificat polivalent (BUP).

c) Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

d) Haver superat el curs d'orientació universitari o preuniversitari.

e) Estar en possessió del títol de tècnic especialista, tècnic superior o un altre d'equivalent a efectes acadèmics.

f) Estar en possessió d'una titulació universitària o una altra d'equivalent.

3. Poden accedir a cursar un cicle formatiu de grau superior per la via del títol de grau mitjà els qui tenen un títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà). Per aquesta via, també hi poden accedir els qui tenen un títol de tècnic en Arts Plàstiques i Disseny, d'acord amb el que determina la disposició final cinquena de la LOMLOE.

4. Poden sol·licitar les places reservades per l'accés per altres vies els qui compleixin alguna de les condicions següents:

a) Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior, o tenir l'exempció de fer totes les parts de la prova d'acord amb la normativa vigent.

b) Haver superat alguna de les parts de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior i tenir, a més, l'exempció de fer la resta de les parts de la prova d'accés, d'acord amb la normativa vigent.

c) Haver superat el curs de formació específic preparatori per a l'accés a cicles de grau superior.

d) Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

5. Les persones que vulguin sol·licitar una plaça en un cicle formatiu de grau superior per l'accés per altres vies, a més, han de tenir l'edat mínima que es preveu en la normativa vigent i no poden optar a cap altra via d'accés als cicles de grau superior.

Documentació a presentar

Termini màxim

De l'1 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177772

X

Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar)

Requisits

1. Poden accedir als cicles formatius de grau superior per la via de batxiller les persones que tenen el títol de batxiller.

2. També tenen accés per aquesta via els qui estiguin en possessió d'alguna de les titulacions acadèmiques o acreditin alguna de les situacions que figuren a continuació:

a) Haver superat totes les matèries de batxillerat.

b) Tenir el títol de batxillerat unificat polivalent (BUP).

c) Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

d) Haver superat el curs d'orientació universitari o preuniversitari.

e) Estar en possessió del títol de tècnic especialista, tècnic superior o un altre d'equivalent a efectes acadèmics.

f) Estar en possessió d'una titulació universitària o una altra d'equivalent.

3. Poden accedir a cursar un cicle formatiu de grau superior per la via del títol de grau mitjà els qui tenen un títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà). Per aquesta via, també hi poden accedir els qui tenen un títol de tècnic en Arts Plàstiques i Disseny, d'acord amb el que determina la disposició final cinquena de la LOMLOE.

4. Poden sol·licitar les places reservades per l'accés per altres vies els qui compleixin alguna de les condicions següents:

a) Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior, o tenir l'exempció de fer totes les parts de la prova d'acord amb la normativa vigent.

b) Haver superat alguna de les parts de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior i tenir, a més, l'exempció de fer la resta de les parts de la prova d'accés, d'acord amb la normativa vigent.

c) Haver superat el curs de formació específic preparatori per a l'accés a cicles de grau superior.

d) Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

5. Les persones que vulguin sol·licitar una plaça en un cicle formatiu de grau superior per l'accés per altres vies, a més, han de tenir l'edat mínima que es preveu en la normativa vigent i no poden optar a cap altra via d'accés als cicles de grau superior.

Documentació a presentar

Termini màxim

De l'1 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177772

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar