Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Primera fase del procediment d'admissió als cicles formatius de grau mitjà (GM) per al curs 2023-2024

Concretar el procediment d'admissió i matrícula als cicles formatius de grau mitjà (GM) de formació professional del sistema educatiu que s'han d'impartir durant el curs 2023-2024, en modalitat presencial, en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

Codi SIA

3014238

Persones destinatàries

Persones que compleixen els requisits d'accés i d'admissió.

Termini per a resoldre i notificar

1. El dia 10 de juliol de 2023 els centres educatius han de publicar la llista provisional de les persones que han sol·licitat plaça a cicles formatius de grau mitjà per cadascuna de les vies d'accés i centre que han demanat com a primera opció, i per cada horari, si n'és el cas (llista provisional de sol·licitants).

2. El dia 19 de juliol de 2023 s'ha de publicar la llista definitiva de persones admeses a les places de cadascuna de les vies d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat

Tràmits

X

Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat)

Requisits

1. Les persones que tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria o d'un nivell acadèmic equivalent poden accedir als cicles formatius de grau mitjà per la via d'ESO.

2. A més, també poden accedir a aquests cicles per la via d'ESO els qui estiguin en possessió d'alguna de les titulacions acadèmiques següents o els qui acreditin alguna de les situacions que figuren a continuació:

a) Tenir el títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà).

b) Tenir el títol de tècnic auxiliar (FP1).

c) Estar en possessió d'un certificat acreditatiu d'haver superat totes les matèries del batxillerat.

d) Acreditar tenir un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos primers cursos del batxillerat unificat polivalent (BUP).

e) Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans (REM).

f) Haver superat el tercer curs del pla de 1963 o el segon de comuns experimental dels ensenyaments d'arts aplicades i oficis artístics.

g) Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics a algun dels anteriors.

3. També tenen accés per aquesta via les persones que, tot i no tenir les titulacions o els estudis indicats en els paràgrafs anteriors d'aquest punt, hagin obtingut alguna de les titulacions que figuren a continuació o bé l'homologació amb alguna d'aquestes titulacions:

a) Títol de tècnic superior (cicles formatius de grau superior).

b)Títol de batxillerat unificat polivalent (BUP).

c) Títol universitari amb caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional que figuri en el Catàleg de Títols Universitaris Oficials.

d) Títol declarat equivalent a una titulació universitària.

4. També poden accedir a cursar un cicle formatiu de grau mitjà per la via d'ESO les persones que hagin cursat estudis en sistemes educatius estrangers i hagin obtingut l'homologació amb el títol de batxiller o l'homologació amb el primer curs complet d'aquest títol però no disposin de l'homologació amb l'ESO.

5. Els alumnes que tenen un títol de formació professional bàsica poden sol·licitar les places reservades per a l'accés via FPB. En aquest cas, tenen prioritat en els cicles formatius de les famílies professionals que s'inclouen en el punt 7 de l'annex del títol corresponent.

6. Poden sol·licitar les places reservades per a l'accés per altres vies les persones que compleixen almenys una de les condicions següents:

a) Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial.

b) Haver superat el curs de formació específic preparatori per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà.

c) Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà, o tenir l'exempció de fer totes les parts de la prova d'accés a cicles formatius de formació professional de grau mitjà d'acord amb la normativa vigent.

d) Haver superat alguna de les parts de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir, a més, l'exempció de fer la resta de les parts de la prova d'accés d'acord amb la normativa vigent.

e) Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior, o tenir l'exempció de fer totes les parts de la prova d'accés a cicles formatius de formació professional de grau superior d'acord amb la normativa vigent.

f) Haver superat alguna de les parts de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior i tenir, a més, l'exempció de fer la resta de les parts de la prova d'accés, d'acord amb la normativa vigent.

g) Haver superat el curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior.

h) Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

7. Les persones que vulguin sol·licitar una plaça en un cicle formatiu de grau mitjà per l'accés per altres vies, detallat en l'apartat anterior, han de tenir l'edat mínima que es preveu en la normativa vigent i no han de poder optar a cap altra via d'accés als cicles de grau mitjà.

Documentació a presentar

Termini màxim

De l'1 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177772

X

Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar)

Requisits

1. Les persones que tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria o d'un nivell acadèmic equivalent poden accedir als cicles formatius de grau mitjà per la via d'ESO.

2. A més, també poden accedir a aquests cicles per la via d'ESO els qui estiguin en possessió d'alguna de les titulacions acadèmiques següents o els qui acreditin alguna de les situacions que figuren a continuació:

a) Tenir el títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà).

b) Tenir el títol de tècnic auxiliar (FP1).

c) Estar en possessió d'un certificat acreditatiu d'haver superat totes les matèries del batxillerat.

d) Acreditar tenir un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos primers cursos del batxillerat unificat polivalent (BUP).

e) Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans (REM).

f) Haver superat el tercer curs del pla de 1963 o el segon de comuns experimental dels ensenyaments d'arts aplicades i oficis artístics.

g) Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics a algun dels anteriors.

3. També tenen accés per aquesta via les persones que, tot i no tenir les titulacions o els estudis indicats en els paràgrafs anteriors d'aquest punt, hagin obtingut alguna de les titulacions que figuren a continuació o bé l'homologació amb alguna d'aquestes titulacions:

a) Títol de tècnic superior (cicles formatius de grau superior).

b)Títol de batxillerat unificat polivalent (BUP).

c) Títol universitari amb caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional que figuri en el Catàleg de Títols Universitaris Oficials.

d) Títol declarat equivalent a una titulació universitària.

4. També poden accedir a cursar un cicle formatiu de grau mitjà per la via d'ESO les persones que hagin cursat estudis en sistemes educatius estrangers i hagin obtingut l'homologació amb el títol de batxiller o l'homologació amb el primer curs complet d'aquest títol però no disposin de l'homologació amb l'ESO.

5. Els alumnes que tenen un títol de formació professional bàsica poden sol·licitar les places reservades per a l'accés via FPB. En aquest cas, tenen prioritat en els cicles formatius de les famílies professionals que s'inclouen en el punt 7 de l'annex del títol corresponent.

6. Poden sol·licitar les places reservades per a l'accés per altres vies les persones que compleixen almenys una de les condicions següents:

a) Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial.

b) Haver superat el curs de formació específic preparatori per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà.

c) Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà, o tenir l'exempció de fer totes les parts de la prova d'accés a cicles formatius de formació professional de grau mitjà d'acord amb la normativa vigent.

d) Haver superat alguna de les parts de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir, a més, l'exempció de fer la resta de les parts de la prova d'accés d'acord amb la normativa vigent.

e) Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior, o tenir l'exempció de fer totes les parts de la prova d'accés a cicles formatius de formació professional de grau superior d'acord amb la normativa vigent.

f) Haver superat alguna de les parts de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior i tenir, a més, l'exempció de fer la resta de les parts de la prova d'accés, d'acord amb la normativa vigent.

g) Haver superat el curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior.

h) Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

7. Les persones que vulguin sol·licitar una plaça en un cicle formatiu de grau mitjà per l'accés per altres vies, detallat en l'apartat anterior, han de tenir l'edat mínima que es preveu en la normativa vigent i no han de poder optar a cap altra via d'accés als cicles de grau mitjà.

Documentació a presentar

Termini màxim

De l'1 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177772

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar