Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a la millora i modernització de les instal·lacions esportives de les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

L'objecte de la convocatòria és modernitzar la Xarxa de Centres d'instal·lacions esportives existents a la comunitat autònoma de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea - Next Generation EU.

L'objectiu es realitzar diverses actuacions destinades a la substitució de les energies actuals que empren en el seu funcionament per altres amb menors emissions contaminants, que anomenem, Pla Energia Esport 2.0 i la renovació d'equips per a l'obtenció del màxim rendiment energètic de cadascun dels sistemes de que disposen. L'objectiu perseguit és la modernització de les instal·lacions esportives de la xarxa de centres de Tecnificació existents a les Illes Balears. Per això es pretén assolir mitjançant aquesta mesura la millora mitjançant la seva eficiència energètica o se n'haurà optimitzat l'ús mitjançant la digitalització o la millora de l'accessibilitat. Aquesta finalitat es realitza en desenvolupament de la mesura prevista a la inversió núm. 2 Pla de Transició Ecològica d'Instal·lacions Esportives del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Codi SIA

2893085

Persones destinatàries

Es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les entitats locals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com entitats que en depenen o hi estan vinculades.

S'entenen per entitats dependents o vinculades les que preveu l'article 85.2.A, apartats b) c) d), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i publicar les resolucions és de sis mesos, comptadors des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Si optau per la presentació telemàtica, haureu d'adjuntar el model específic corresponent que consta a l'apartat documentació a presentar degudament emplenat i signat

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les entitats locals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, contemplades a l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local.

Les entitats beneficiàries estaran subjectes a les obligacions derivades del contingut de les bases reguladores de la present subvenció, de la resolució de concessió de les subvencions i, en general, de la normativa vigent que se li aplica.

Les entitats beneficiàries no poden incórrer en cap de les circumstàncies que preveuen els articles 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtenir la condició de beneficiària, així com els articles 10.1 i 2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

D'acord amb l'article 3.k) de l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, es considera que les entitats beneficiàries són entitats executores a les quals els correspon la execució dels subprojectes objecte de la subvenció.

D'acord amb l'article 3.m) de l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, es considera que el secretari o càrrec que exerceixi funcions anàlogues es l'òrgan gestor que certificarà el resultat que reculli l'informe de gestió conforme a la documentació administrativa i comptable relativa al subprojecte executat per les àrees o regidories corresponents de l'entitat local.»

Aquest Òrgan gestor és el responsable de l'elaboració, signatura i tramitació de l'Informe de Gestió del Subprojecte.

Les entitats executores es podran valdre de les entitats dependents o vinculades previstes a l'article 85.2.A, apartats b) c) d), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, per dur a terme les accions previstes, sota la responsabilitat i la direcció de l'entitat executora. Aquestes entitats dependents o vinculades del sector públic no tindran la consideració de entitats executores, sinó que la seva participació en aquest tindrà, als efectes del sistema de gestió establert a l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, un caràcter merament instrumental.

Es requisit de les entitats beneficiàries posseir la titularitat o la cessió d'ús dels terrenys, centres o espais en els quals es realitzarà l'actuació inversora.

Documentació a presentar

Les entitats interessades han de presentar una sol·licitud, d'acord amb el model que consta com a imprès 1, i que ha de signar la persona representant legal de l'entitat.

A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

a. Acreditació de la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud.

b. Memòria explicativa del projecte amb la descripció de la inversió o equipament, els plànols i documents gràfics corresponents i el seu pressupost detallat.

En el cas que algun dels projectes suposi la realització d'una obra major, s'haurà de presentar el corresponent projecte d'execució o, en el seu cas, projecte bàsic firmat pel tècnic competent responsable, degudament identificat i visat pel corresponent col·legi professional. S'hi haurà de descriure l'objecte de les obres, que recollirà la identificació del solar o immoble on es pretén actuar, els antecedents i situació prèvia de les obres, les necessitats a satisfer o, quan sigui procedent, les deficiències que es pretenen corregir, la justificació de la solució adoptada i el termini d'execució previst per a les obres. També s'inclourà plànols del conjunt i de detall, pressupost detallat per capítols comprensiu de mesuraments i preus unitaris.

c. Declaració responsable del tècnic corresponent, de que les actuacions a subvencionar compleixen amb els requisits tècnics dels projectes, descrits al punt 7 d'aquesta convocatòria.

d. El document acreditatiu de la titularitat o la cessió d'ús dels terrenys, centres o espais en els quals es realitzarà l'actuació inversora.

e. De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 61 del Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, la Conselleria d'Afers Socials i Esports pot obtenir, excepte l'oposició expressa de la persona interessada que s'ha de fer constar en el model de sol·licitud, els certificats acreditatius que l'entitat interessada està al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social, així com la verificació de les dades d'identitat (NIF). En cas que no s'autoritzin aquestes consultes, ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions anteriors, així com una còpia del document d'identitat, si escau, juntament amb la sol·licitud d'ajuts.

El límit relatiu a l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previst al paràgraf segon de la lletra f) de l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, és de fins a deu mil euros.

f. Una declaració responsable signada electrònicament (imprès 2) que inclou:

1) Que l'entitat sol·licitant no es troba incursa en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, en relació amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2) Que l'entitat sol·licitant es compromet a complir les obligacions que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

3) Que l'entitat sol·licitant es compromet a complir les obligacions que estableix l'article 17 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febre de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'esports.

4) Que l'entitat es compromet a complir les obligacions establertes al punt 6 d'aquesta convocatòria de subvencions.

5) Que l'entitat sol·licitant no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

6) Que es compromet a complir les obligacions establertes en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i no haver estat sancionada, en virtut de resolució administrativa o sentència judicial ferma, per falta greu o molt greu en matèria de prevenció de riscos laborals, durant l'any immediatament anterior a la data de sol·licitud de la subvenció.

7) No trobar-se la persona que exerceixi la representació legal de l'entitat en els supòsits d'incompatibilitat establerts a la normativa vigent.

g. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i l'article 8.1 de l'Ordre HPF/1030/2021 de 29 de setembre, l'entitat sol·licitant de la subvenció, haurà de presentar les següents declaracions relatives a:

1. Que coneix la normativa d'aplicació, sobre cessió i tractament de dades, en particular el que estableix el apartat 2 lletra d) i l'apartat 3, de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència; i que accepta la cessió i el tractament de les dades amb els fins expressament relacionats en aquests articles (imprès 3).

2. Que es compromet amb els estàndards més exigents relatius al compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, amb adopció de les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, comunicant si escau a les autoritats que escaigui els incompliments observats (imprès 4).

3. Que respecta els principis d'economia circular i evita els impactes negatius significatius al medi ambient en l'execució de les actuacions subvencionades (imprès 5).

4. Que no incorre en doble finançament i, si escau, no té constància de risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts de l'Estat (imprès 6).

També, cal declarar que l'entitat sol·licitant no ha sol·licitat ni rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger o, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida.

h. Una declaració responsable signada electrònicament de la veracitat de les dades bancàries aportades, excepte que ja consti, tramitada vàlidament, en els arxius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (en aquest cas, és suficient indicar-ne les dades). La titularitat del compte bancari ha de ser de l'entitat beneficiària de la subvenció (imprès 7).

i. Una declaració responsable signada electrònicament de no tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge.

Els tècnics de la Direcció General d'Esports poden sol·licitar, a més, tota la documentació complementària que considerin necessària per avaluar correctament la sol·licitud.

En relació a la documentació que determinen els apartats anteriors, cal comunicar a la Direcció General d'Esports qualsevol modificació que es produeixi durant el període subvencionat fins que es presenti la justificació final del projecte.

Les entitats beneficiàries podran sol·licitar, amb caràcter excepcional, la modificació del contingut, de la quantia a la baixa i/o dels terminis d'execució del projecte subvencionat quan es produeixi alguna eventualitat que alteri o dificulti el desenvolupament d'aquests. És necessària l'autorització prèvia i expressa de la la Direcció General d'Esports per a procedir a una modificació substancial del projecte que, en tot cas, es mantindrà dins dels límits i condicions de les activitats subvencionades.

Les sol·licituds de modificació es presentaran signades pel representant legal de l'entitat, hauran d'estar prou motivades i es formularan amb caràcter immediat a l'aparició de les circumstàncies que les justifiquin.

La presentació de la sol·licitud suposa que l'entitat autoritza als tècnics de la Direcció General d'Esports perquè puguin demanar a altres administracions qualsevol documentació, i les dades i els informes que considerin necessaris per tramitar l'expedient.

La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les prescripcions que conté aquesta convocatòria i de tota la normativa aplicable en matèria de subvencions.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de tres mesos a contar des de l'endemà que es publiqui aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears; aquest termini es podrà ampliar en dos mesos més en el cas que no s'hagi exhaurit el crèdit assignat. Les entitats interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC).

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(trasllats-ib@esports.caib.es)

Observacions

Si optau per la tramitació telemàtica, recordau que haureu d’adjuntar el model específic corresponent que consta a dalt degudament emplenat i signat.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Esports

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar