Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a l'execució dels programes d'incentius per a la implantació d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de la economia, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la UE

L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular els ajuts per a la implantació d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de la economia, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE), contribuint amb això a la descarbonització de diferents sectors de l'economia, així com a la consecució dels objectius fixats pel PNIEC 2021-2030; contribuint al mateix temps als objectius de reducció d'emissions i contaminants atmosfèrics establerts en la Directiva 2016/2284 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2016; en la Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, i en el Programa Nacional de Control de la Contaminació Atmosfèrica (PNCCA) 2020-2030.

Codi SIA

2891566

Persones destinatàries

Per al programa d'incentius 1

Poden ser beneficiaris dels ajuts els subjectes següents, sempre que realitzin una activitat econòmica per la que ofereixin béns o serveis en el mercat:

a) Les persones físiques.

b) Les persones jurídiques.

c) Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualsevol administració pública a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/20215, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com les entitats de dret privat i organitzacions privades sense ànim de lucre.

d) Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altre forma de col·laboració de qualsevol de les figures dels tres punts anteriors, amb o sense personalitat jurídica.

Per al programa d'incentius 2

Poden ser beneficiaris dels ajuts els subjectes següents, sempre que no realitzin una activitat econòmica per la que ofereixin béns o serveis en el mercat:

a) Les entitats locals territorials previstes per l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o qualsevol entitat local o supralocal, diferent a les anteriors, legalment constituïda i dotada de personalitat jurídica pròpia.

b) Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualsevol administració pública a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.

c) Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altre forma de col·laboració de qualsevol de les figures del punt anterior, con o sense personalitat jurídica.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud de subvenció

Requisits

Els que s'estableixin en la convocatòria.

Documentació a presentar

La documentació a presentar és la que estableix l'aparat novè de la convocatòria

Termini màxim

31 de desembre de 2023

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Energies Renovables i Eficiència Energètica

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

(cgil@energia.caib.es)

X

Presentació documentació complementària, subsanació deficiències i altra documentació

Requisits

Els que estableix la convocatòria

Documentació a presentar

L'establerta en la convocatòria

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Energies Renovables i Eficiència Energètica

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

(cgil@energia.caib.es)

X

Justificació de l'actuació

Requisits

Els que establix la convocatòria

Documentació a presentar

L'establerta en l'apartat trezè de la convocatòria

Termini màxim

Divuit mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Energies Renovables i Eficiència Energètica

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

(cgil@energia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar