Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatoria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'autoconsum per empreses (UE Fons Next Generation)

L'objecte d'aquestes bases és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a l'execució dels programes d'incentius 1, 2 i 3, establerts en el Reial decret 477/2021, lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

Codi SIA

2448983

Persones destinatàries

1. Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les entitats que s'estableixen a continuació en funció dels tipus d'actuacions definides en l'apartat tercer d'aquesta convocatòria i sempre que duguin a terme les actuacions dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. En són beneficiaris:

a) Persones jurídiques i agrupacions d'empreses o de persones físiques, amb personalitat jurídica o sense, que duguin a terme una activitat econòmica per la qual s'ofereixin béns o serveis en el mercat, en què estan inclosos, entre d'altres:

 Els gestors de polígons industrials, de naturalesa pública o privada.

 Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'actuacions en l'àmbit de l'energia.

 Les empreses de serveis energètics (ESE) o proveïdors de serveis energètics definits en el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer. Per poder ser-ne beneficiàries, aquestes empreses han d'actuar de conformitat amb el contracte que tenguin establert en la propietat i dur a terme les inversions incloses en alguna de les tipologies d'actuacions recollides en aquesta convocatòria, així com acreditar la seva actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.

b) Les comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia, segons la definició de la Directiva 2018/2001, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018; de la Directiva 2019/944, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, així com de l'article 4 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, quan facin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

c) Els beneficiaris del programa d'incentius 1 han de desenvolupar la seva activitat dins una Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (en endavant, CNAE) inclosa en un dels grups següents: G, H, I, J, K, L M, N, O, P, Q, R o S, sempre que no siguin administracions públiques.

d) Els beneficiaris del programa d'incentius 2 han de desenvolupar la seva activitat dins un codi CNAE corresponent al grup A01, excepte el 017, o dins un CNAE corresponent als grups B, C, D, E o F. També poden ser beneficiaris d'aquest programa el sector públic institucional de qualssevol administració pública a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com les entitats o organitzacions privades sense ànim de lucre, sempre que, en tots dos casos, facin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

e) Els beneficiaris del programa d'incentius 3 han d'exercir la seva activitat dins un CNAE corresponent a un dels grups establerts en els paràgrafs anteriors c) i d).

f) En els programes d'incentius 1, 2 i 3, s'han de considerar com a beneficiaris dels ajuts les empreses de serveis energètics o altres empreses que realitzin les actuacions en establiments dels sectors inclosos en cada programa, sempre que el servei energètic generat per l'actuació sigui realitzat per a una empresa el codi CNAE de la qual estigui inclòs en els reflectits en els paràgrafs anteriors.

Termini per a resoldre i notificar

La resolució s'ha de dictar dins el període de sis mesos, comptadors des de la data de la presentació la sol·licitud i s'ha de notificar dins el període de sis mesos, comptadors des de la data d'acabament del termini per a presentar les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud de l'ajuda

Requisits

Els que marca la convocatòria

Documentació a presentar

Termini màxim

31 de desembre de 2023

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Energies Renovables i Eficiència Energètica

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177706

(bcomas@energia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar