Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per fomentar l'organització de festivals i certàmens cinematogràfics a les Illes Balears 2024

Incentivar i dinamitzar els festivals cinematogràfics i certàmens a les Illes Balears amb una atenció especial a la promoció i difusió del cinema independent balear, comunitari i iberoamericà, les pel·lícules d'animació, els documentals i els curtmetratges, així com potenciar la projecció exterior de les Illes Balears durant l'any 2024

Codi SIA

3114950

Persones destinatàries

Persones físiques donades d'alta en el règim d'autònoms i les persones jurídiques, del sector audiovisual i cinematogràfic, empadronades o amb seu social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que han de tenir com a objecte o fi social el desenvolupament d'activitats cinematogràfiques o audiovisuals, així com haver duit a terme els festivals o certàmens descrits, com a mínim en cinc edicions, en l'objecte de la convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de sis mesos a partir de la publicació d'aquesta convocatòria.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Observacions

Les activitats i projectes subvencionables s'han de dur a terme en el període comprès dins el període d'execució comprès entre l'1 de gener de 2024 i el 10 de novembre de 2024.

El període d'execució acaba abans del 10 de novembre de 2024, perquè el termini màxim per presentar la justificació és el 30 de novembre de 2024.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Poden ser beneficiàries de la subvenció objecte d'aquesta convocatòria les persones físiques donades d'alta en el règim d'autònoms i les persones jurídiques, del sector audiovisual i cinematogràfic, empadronades o amb sede social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons pertoqui, que puguin dur a terme els projectes o les activitats que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció. Aquestes persones beneficiàries han de tenir el domicili social i desenvolupar la seva activitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears. A més, han de tenir com a objecte o fi social el desenvolupament d'activitats cinematogràfiques o audiovisuals, així com haver duit a terme els festivals o certàmens descrits, com a mínim en cinc edicions, en l'objecte de la convocatòria.

Documentació a presentar

Vegeu el punt 8 de les bases de la convocatòria, breument:

Juntament amb la sol·licitud han de presentar-se els documents següents obligatòriament per separat i degudament identificats:

a) Persona física:

— L'acreditació de la identitat (DNI, passaport o NIE).

— Un document acreditatiu de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms i de la vigència d'aquesta alta en el moment de fer la sol·licitud.

— L'informe de vida laboral o informe de situació actual del treballador. No obstant això, no és necessari aportar aquests certificats si la persona interessada manifesta en la sol·licitud que no s'oposa a que la Direcció General de Cultura faci la consulta sobre aquestes dades.

b) Persona jurídica:

— El NIF de la persona jurídica.

— El DNI, passaport o NIE de la persona física que la representa.

— El document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud, que ha d'estar vigent en el moment de presentar aquesta sol·licitud.

— Els estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent.

— Un document de la junta directiva actual, si és diferent de la constituïda en els estatuts.

c) Documentació comuns per a totes les persones físiques i jurídiques:

— El document acreditatiu d'estar donades d'alta en l'impost d'activitats empresarials (IAE) vinculat al sector audiovisual o a la producció de pel·lícules cinematogràfiques.

— El certificat del domicili fiscal del sol·licitant.

— La declaració de veracitat de les dades bancàries, d'acord amb el model disponible en la Seu Electrònica.

— El certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat, així com amb la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No obstant això, és necessari aportar aquests certificats si la persona interessada manifesta en la sol·licitud que no dóna el consentiment exprés perquè la Direcció General de Cultura faci la consulta sobre aquestes dades.

— El certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. No obstant això, no és necessari aportar aquest certificat si la persona interessada no s'oposa que la Direcció General de Cultura consulti aquestes dades.

— Una declaració responsable conjunta que compleix els requisits i obligacions legals exigits en el punt 4.2 mitjançant el model normalitzat de l'annex III.

— Una memòria descriptiva i detallada del projecte, juntament amb el pressupost detallat que desglossi les despeses subvencionables i detalli el pla de finançament amb informació de les subvencions, ingressos privats, ajudes i patrocinis públics o privats que cobreix cada ajuda que apareixen en el punt 5.1 de la convocatòria, d'acord amb els models descarregables de la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de l'annex IV i V.

—L'acreditació que la persona o l'entitat beneficiària de l'ajuda és titular del compte bancari facilitat.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat, d'acord amb amb l'article 13 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol. del 2009.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Cultura

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176545 - Fax: 971176897

(dgcultura@dgcultur.caib.es)

Observacions

En cas que sol·liciteu bestreta de pagament, ho podeu fer en el moment de la sol·licitud o una vegada s’hagi notificat la resolució definitiva de concessió de la subvenció.

La declaració de veracitat dades bancàries es pot presentar, si escau, per mitjà del tràmit "presentació de documentació addicional"

X

Presentació de documentació addicional

Requisits

En cas de voler aportar documentació addicional a la sol·licitud

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El mateix que el tràmit de presentació de sol·licituds

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Cultura

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176545 - Fax: 971176897

(dgcultura@dgcultur.caib.es)

X

Esmena de la sol·licitud

Requisits

S'ha de fer per mitjà del tràmit telemàtic corresponent o, en en cas de les persones físiques poden presentar la documentació (sol·licitud, annexos i justificació) de manera presencial, a través de les oficines d'assistència en matèria de registre previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la notificació de deficiències de la sol·licitud.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Cultura

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176545 - Fax: 971176897

(dgcultura@dgcultur.caib.es)

Observacions

Si la sol·licitud d’iniciació no reuneix els requisits que assenyala l’article 66, i, si s’escau, els que assenyala l’article 67 o altres d’exigits per la legislació específica aplicable, s’ha de requerir l’interessat perquè, en un termini de deu dies, repari la falta o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l’article 21

X

Acceptació, renúncia o presentació d'al·legacions (Proposta de resolució)

Requisits

Proposta de resolució de la directora general de Cultura sobre la concessió, denegació i, si s'escau, inadmissió de subvencions.

Documentació a presentar

- Comunicació d'acceptació o renúncia: enviant el model normalitzat de l'annex 7. L'acceptació s'entendrà produïda automàticament si, en el termini establert, no es fa constar el contrari.

- Presentació d'al·legacions: mitjançant el tràmit telemàtic específic.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Cinc dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta proposta de resolució en la pàgina web de la Direcció General de Cultura

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Cultura

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176545 - Fax: 971176897

(dgcultura@dgcultur.caib.es)

X

Justificació (Resolució de concessió i denegació)

Requisits

Sol·licitants a les quals es concedeix la subvenció.

Documentació a presentar

Vegeu el punt 18 de la convocatòria

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini màxim per justificar les despeses subvencionables objecte de la subvenció és de tres mesos a comptar des de l'endemà de la finalització del període d'execució (que compren les dates des de l'inici de la preparació del festival o certamen fins a la seva finalització), amb l'excepció de si el període d'execució acabés desprès del 31 d'agost de 2024 i abans del 10 de novembre de 2024, perquè el termini màxim per presentar la justificació és el 30 de novembre de 2024.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Cultura

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176545 - Fax: 971176897

(dgcultura@dgcultur.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Cultura

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar