Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Concurs extraordinari de mèrits per a la selecció de director dels CEIP Nou de Campos i CEIP Nou d'Inca

Convocar un concurs de mèrits per seleccionar els directors dels centres docents públics de nova creació CEIP Nou de Campos i CEIP Nou d'Inca

Codi SIA

3054360

Persones destinatàries

Funcionaris de carrera que tinguin interès a exercir el càrrec de director/a en un d'aquests dos centres

Termini per a resoldre i notificar

31 de maig de 2024

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Planificació Educativa

Tràmits

X

Presentació de la sol·licitud i projecte de direcció

Requisits

a) Presentar un projecte de direcció que incloguin els aspectes que es determinen a la base segona

b) Posseir les titulacions o els certificats que acrediten el domini de la llengua catalana exigible de conformitat amb la normativa vigent

c) No haver estat revocat del càrrec

d) No estar sancionat per falta greu o molt greu en l'exercici de la pràctica docent, o no estar suspès fermanent de funcions o inhabiliat per a càrrecs públics per la resolució judicial mentre la sanció o la suspensió sigui vigent.

Documentació a presentar

a) Annex 6 - Sol·licitud emplenada a través del tràmit telemàtic habilitat

b) Annex 3 - Autobaremació del concurs de mèrits acadèmics i professionals. En PDF i annexat a la sol·licitud a través del tràmit telemàtic

c) Projecte de direcció. D'acord amb el punt 7 de la Base segona.

Termini màxim

Fins el 6 de maig de 2024

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177751 - Fax: 971176905

(planificacioeducativa@dgplacen.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Planificació i Gestió Educatives

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar