Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per donar suport a centres de creació artística establerts en el territori de les Illes Balears per a l'any 2022

Donar suport a centres de creació artística establerts a les Illes Balears per al 2022.

Codi SIA

2889590

Persones destinatàries

a) Les persones físiques donades d'alta en el règim d'autònoms i les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música i les arts audiovisuals, digitals i interactives, que puguin dur a terme els projectes o les activitats que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Els beneficiaris han d'estar donats d'alta en el cens tributari i/o l'impost d'activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector cultural, o bé han de tenir com a objecte social el desenvolupament d'activitats de caràcter professional en el sector cultural.

b) Les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música i les arts audiovisuals, digitals i interactives, que puguin dur a terme els projectes o les activitats que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Els beneficiaris de les subvencions han de dedicar-se professionalment a la gestió d'un espai que fomenti la creació, la formació d'artistes, la investigació o producció artística dins els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals, les arts audiovisuals, la literatura i els projectes multidisciplinaris.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

a. Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La sol·licitud de les ajudes comporta l'autorització perquè l'IEB comprovi d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar els certificats corresponents, juntament amb la sol·licitud de les ajudes.

b. Presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que s'estableixen en els apartats 6, 7 i 8 d'aquesta convocatòria.

c. Complir els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

d. Presentar una sol·licitud per projecte. En cas de presentar una nova sol·licitud, s'haurà de desistir expressament de l'anterior; en cas de no fer-ho, només es tendrà en compte la primera sol·licitud registrada.

e. Disposar de l'organització i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de la subvenció en el moment de la publicació de la convocatòria.

f. Presentar un certificat, si escau, que acrediti que l'entitat està exempta de declarar l'IVA. Si no es presenta aquest certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar.

Documentació a presentar

El document original de la sol·licitud s'ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 2), emplenat i signat, i ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

a) La documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica

a.1) Persona física:

— L'acreditació de la identitat: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

— Un document acreditatiu de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms i de la vigència d'aquesta alta en el moment de fer la sol·licitud.

— Un document acreditatiu d'estar donat d'alta en l'impost d'activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector cultural.

a.2) Persona jurídica:

— Una fotocòpia del NIF de la persona jurídica i una fotocòpia del DNI, passaport o NIE de la persona física que la representa.

— El document constitutiu de la persona jurídica.

— Els estatuts socials inscrits degudament en el registre.

— Un document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud, el qual ha d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

— Un document acreditatiu d'estar donat d'alta en l'impost d'activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector cultural.

b) Una declaració responsable per mitjà del model normalitzat (annex 3), en què el sol·licitant manifesti els punts següents:

— Que compleix les obligacions que estableix l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, com també les que estableix aquesta convocatòria.

— Que aporta la documentació adjunta a la sol·licitud, vertadera i correcta.

— Que no incorre en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre l'ajuda, de conformitat amb la normativa aplicable.

— Que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.

— Que compleix la legalitat vigent i aplica criteris d'igualtat d'oportunitats pel que fa a la contractació de treballadors.

— Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

— Que, si escau, ha sol·licitat ajudes i subvencions a qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud, o que se li han concedit les ajudes i subvencions esmentades.

— Que no ha rebut altres ajuts en concepte d'ajuts de minimis en els tres últims exercicis fiscals (l'exercici corrent i els dos anteriors) per un valor superior a 200.000 €, sigui quina sigui la seva procedència, forma i objecte.

c) Si escau, la sol·licitud d'autorització per fer despeses amb persones o entitats vinculades (annex 4).

d) Una memòria descriptiva i detallada del centre que inclogui els punts detallats al punt 11 de la convocatòria. Aquesta memòria servirà perquè la Comissió Avaluadora puntuï el projecte i, per tant, només es valorarà la informació inclosa en aquesta memòria:

— Objectius del centre

— Programació del centre

— Relació d'activitats i les dates en què es duen a terme

— Exhibició d'obres

— Potencial de projecció exterior

— Interès cultural i artístic del projecte. Cal especificar la contribució de les activitats del centre al panorama artístic actual, la trajectòria professional de l'equip artístic i tècnic del projecte, la trajectòria de l'ens sol·licitant, l'ambició, experimentació i assumpció de riscos, etc.

— Antiguitat. Cal especificar quan es va crear el centre i fer una breu memòria descriptiva de les activitats desenvolupades els anys anteriors.

— Sostenibilitat. Cal especificar quines mesures es prenen per reduir l'impacte ambiental del centre i si es fa alguna activitat relacionada amb la cura del medi ambient.

— Igualtat de gènere. Mínim 40 % de dones. Cal especificar i acreditar si es compleix o no aquest percentatge i si la programació inclou aspectes i/o temàtiques relacionades amb la perspectiva de gènere.

— Impacte del projecte en el sector artístic al qual va dirigit i impacte social.

— Català. Cal especificar com es promou la cultura de les Illes Balears i es fomenta l'ús de la llengua catalana.

— Convocatòria de creació de l'IEB. Cal especificar si el centre inclou algun dels artistes beneficiaris de la convocatòria d'ajudes de l'IEB per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l'audiovisual de les Illes Balears per a l'any 2020 (BOIB núm. 130, de 23 de juliol de 2020) o per a l'any 2021 (BOIB núm. 130, de 21 de setembre de 2021).

— Formentera. Cal especificar si es fan activitats amb origen, localització o destí a Formentera o realitzades per creadors, empreses, entitats o col·lectius d'aquest territori.

e) El pressupost detallat del projecte.

f) El pla de patrocinis i de finançament del centre.

g) L'acreditació que la persona o l'entitat beneficiària de l'ajuda és titular del compte bancari facilitat a l'annex 2.

h) En cas que el sol·licitant no sigui propietari de l'espai on es desenvolupen les activitats i allotjaments, una còpia del contracte d'arrendament.

Models:

Termini màxim

Fins al 15 de juliol de 2022.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971178996

(mgarau@iebalearics.org)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Finalitat

Tramitació del procediment administratiu per atorgar les subvencions convocades.

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi una obligació legal o un interès legítim d'acord amb el Reglament general de protecció de dades.

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar