Nivell C2

Vegeu els criteris per superar les proves Pàgina Web

Descripció del nivell

L’examinand de nivell C2 ha de ser capaç de comprendre sense gens d’esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Ha de poder resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments i presentar-los d’una manera coherent. Així mateix, ha de poder expressar-se espontàniament amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Continguts avaluables

Els continguts avaluables del nivell C2 (nivell de domini) són els que figuren en el document següent:

PDFContinguts avaluables del nivell C2

Estructura, durada i puntuació de la prova

Podeu consultar l’estructura, la durada i la puntuació de la prova de nivell C2 en aquest document:

Estructura i durada de la prova C2.pdfEstructura i durada de la prova C2.pdf

Model de prova

Vegeu en el document següent el model de prova del nivell C2:

PDF C2 Model de prova

PDF C2 Solucionari model de prova

Arxiu Multimedia C2 Exercici 1

Arxiu Multimedia C2 Exercici 2

Banc de proves

Proves a partir de 2020

Convocatòria 2023

Convocatòria 2022

Convocatòria 2021

Convocatòria 2020

Proves de convocatòries anteriors

(no en vigor)

     Aquí podeu obtenir els arxius de les proves de llengua catalana de nivell C2 de les convocatòries anteriors.

Aquestes proves segueixen un sistema d’avaluació derogat i, per tant, no són vigents ni pel que fa al contingut ni a la puntuació. Les proves poden servir per practicar i fer exercicis, però en cap cas no s’han d’adoptar com a model a partir de la convocatòria de 2020.

Convocatòria 2019

Convocatòria 2018

Convocatòria 2017

Convocatòria 2016

Convocatòria 2015

Convocatòria 2014

Convocatòria 2013

Convocatòria 2012

Convocatòria 2011 (juny)

Convocatòria 2011 (octubre)

Convocatòria 2010 (juny)

Convocatòria 2010 (octubre)

Instruccions per als examinands

Consultau en el document següent les instruccions per als examinands de les proves de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2.

Es publicarà pròximament

Criteris d'avaluació

Expressió escrita

Aquests document explica de manera resumida els aspectes que s’avaluen en el bloc d'expressió escrita de les proves.

PDF Criteris d'avaluació de l'expressió escrita

Expressió oral

Aquest document explica de manera resumida els aspectes que s’avaluen en el bloc d'expressió oral i interacció de les proves.

PDF Criteris d'avaluació de l'expressió oral