lemaeuropa_es.png FEDER7.png UEnegro_ca.png


Objectius temàtics i específics del PO del FEDER

Objectiu temàtic 1: potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

 • Objectiu específic1.1.2: enfortir les institucions d'R+D i crear, consolidar i millorar les infraestructures científiques i tecnològiques.
 • Objectiu específic 1.2.1: impulsar i promocionar activitats d'I+i liderades per les empreses, donar suport a la creació i consolidació d'empreses innovadores i donar suport a la compra pública innovadora.
 • Objectiu específic 1.2.3: fomentar i generar coneixement de frontera i coneixement orientat als reptes de la societat i el desenvolupament de tecnologies emergents.

 

Objectiu temàtic 2: millorar l'ús i la qualitat de les TIC i l'accés a aquestes.

 • Objectiu específic 2.3.1: promoure l'alfabetització digital, e-aprenentatge, e-inclusió, e-salut i solucions digitals en aquests camps.
 • Objectiu específic 2.3.2: reforçar l'e-govern, e-cultura i la confiança en l'àmbit digital.

 

Objectiu temàtic 3: millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.

 • Objectiu específic 3.4.1: promoure el creixement i la consolidació de les PIME, en particular, millorant el seu finançament, tecnologia i accés a serveis de suport avançats.

 

Objectiu temàtic 4: afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors:

 • Objectiu específic 4.2.1: avançar en l'avaluació i la millora de l'eficiència energètica de les empreses, en particular, de les PIME.
 • Objectiu específic 4.2.2: fomentar l'ús d'energies renovables per les empreses, en particular, de les PIME.
 • Objectiu específic 4.3.1: millorar l'eficiència energètica i la reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i els serveis públics.
 • Objectiu específic 4.3.2: augmentar l'ús de les energies renovables per a producció d'electricitat i usos tèrmics en edificació i en infraestructures públiques, en particular, afavorint la generació a petita escala en punts propers al consum.
 • Objectiu específic 4.5.1: fomentar la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport collectiu, connexió urbana i rural, millores de la xarxa viària, transport ciclista, per als vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d'energies netes.

 

Objectiu temàtic 6: protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos.

 • Objectiu específic 6.2.1: culminar els requisits de la Directiva marc de l'aigua a través de la inversió en infraestructures de sanejament, depuració i reutilització d'aigües residuals, i millora de la qualitat de l'aigua.
 • Objectiu específic 6.3.1: promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural.

Objectiu temàtic 10: invertir en educació, formació professional per a l'adquisició de capacitats i aprenentatge permanent.

 • Objectiu específic 10.5.1: millorar les infraestructures d'educació i formació.