Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts individualitzats d'alimentació per a alumnes de centres públics d'educació secundària que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2024-2025

Finançar totalment o parcialment el cost del plat del dia i/o piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar als alumnes que durant el curs 2024-2025, cursen estudis d'educació secundària obligatòria (ESO), de formació professional bàsica (FPB) o transició a la vida adulta en centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats, que no disposen ni poden gaudir del servei de menjador escolar

Codi SIA

3115780

Persones destinatàries

1. Unitats familiars que, durant el curs escolar 2024-2025, tenen infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari d'educació secundària (IES) o centre integrat de formació professional per els estudis de formació professional bàsica (FPB) que no disposen, ni poden gaudir del servei de menjador escolar.

2. Els beneficiaris hauran de sol·licitar fer ús del servei de cafeteria del centre el curs 2024-2025 que ofereix el plat del dia i/o piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de la data d'acabament del termini extraordinari de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

No

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitats

Tràmits

X

Sol·licitud ajut d'alimentació

Requisits

1. Unitats familiars que, durant el curs escolar 2024-2025, tenen infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari d'educació secundària (IES) o centre integrat de formació professional per els estudis de formació professional bàsica (FPB) que no disposen, ni poden gaudir del servei de menjador escolar.

2. Els beneficiaris hauran de sol·licitar fer ús del servei de cafeteria del centre el curs 2024-2025 que ofereix el plat del dia i/o piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar.

Documentació a presentar

Model de sol·licitud

Models:

Termini màxim

Del 26 de juny al 5 de juliol

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Educació i Universitats

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Beques, Programes i serveis complementaris

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177782 - Fax: 971176958

(menjadorsescolars@sgtedu.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Secretaria Autonòmica de Desenvolupament Educatiu

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar