Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Selecció d'un lloc de feina de l'Administració general de la CAIB, del CFT, escala d'enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial, a l'illa de Menorca, mitjançant oferta genèrica del SOIB

Selecció d'un lloc de feina de l'Administració general de la CAIB, del CFT, escala d'enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial, Menorca, mitjançant oferta genèrica del SOIB

El termini d'inscripció a l'oferta del portal del SOIB i de la sol·licitud d'instàncies a l'EBAP és de 5 dies hàbils amb les especificacions següents:

- plaça amb núm. d'oferta del SOIB............... i codi lloc (F0165004E-1) amb les següents funcions :

-Exercir les funcions inherents al Servei d'Instal·lacions i Manteniment, donar suport tècnic i elaborar els informes que li encomani el seu o la seva superior.

-Redactar projectes i documents tècnics i supervisar- ne la redacció, en la part relativa a les instal·lacions i les activitats.

-Supervisar i dirigir les obres, en la part relativa a les instal·lacions i les activitats.

-Fer visites tècniques per a la resolució d'incidències relatives a les instal·lacions dels centres escolars.

-Preparar la documentació tècnica de les tramitacions relatives a les instal·lacions i les activitats dels centres docents.

-Dur a terme qualsevol altra funció que li encomani el seu o la seva superior.

Codi SIA

3034410

Persones destinatàries

Persones físiques que compleixin els requisits prevists a la convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per a la resolució del concurs és de tres mesos a partir del dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

1.Per poder participar en aquesta selecció, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals n'hauran d'estar en possessió durant tot el procés selectiu:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos en què, d'acord amb l'article 57 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP), es permeti l'accés a l'ocupació pública.

b) Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l'exercici de les funcions del cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial de l'Administració especial de la CAIB..

e) Estar en possessió del títol acadèmic exigit o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar la credencial d'homologació o reconeixement corresponent del Ministeri competent en la matèria. Aquest requisit no serà d'aplicació a les persones aspirants que haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

La titulació exigida per a l'accés al cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial és enginyer/a tècnic/a industrial (pre-Bolonya) o títol que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada, segons estableixen les directives comunitàries.

f) El nivell de coneixements de llengua catalana exigible per a l'accés al cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial és el corresponent al certificat de nivell B2.

Els certificats han de ser els expedits per l'EBAP, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts com a equivalents per l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març).

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

5 dies hàbils

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Contacte

Servei o Secció responsable

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177625 - Fax: 971176319

(ebap@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Finalitat

Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme el procés selectiu per a l'accés a la convocatòria de la borsa extraordinària per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la posterior adjudicació a les persones seleccionades

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

— Comissió Tècnica de Valoració del procés — Conselleria competent en matèria de funció pública — Butlletí Oficial de les Illes Balears — Altres participants en el procediment selectiu — Administració de justícia

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar