Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos d'advocacia de la CAIB, per a l'illa de Mallorca, i s'aplica la tramitació d'urgència

L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos d'advocacia de la CAIB, per a l'illa de Mallorca, i s'aplica la tramitació d'urgència

Codi SIA

2892941

Persones destinatàries

Persones físiques que compleixin els requisits prevists a la convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per a la resolució del concurs és de tres mesos a partir del dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals n'hauran d'estar en possessió durant tot el procés selectiu:

a) Ser espanyol o tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea o d'algun dels països que hagin subscrit un tractat internacional en els termes que estableix l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, sobre l'accés a l'ocupació pública dels nacionals d'altres estats.

b) Tenir 16 anys d'edat complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) Haver satisfet la taxa d'inscripció en les convocatòries per seleccionar el personal que accedeix a la CAIB, per un import de 14,44 euros (quantia actualitzada per a l'any 2022 per la Llei de pressuposts vigent). D'acord amb el que preveu l'article 59 bis de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i que la mateixa es merita per presentar la sol·licitud, i per la que resten exemptes del pagament de la taxa les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.

e) No patir malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions del cos d'advocacia de la CAIB.

f) Tenir reconeguda la condició legal de discapacitat, en el cas dels aspirants que es presentin per la quota de reserva prevista en la base 2.

g) Estar en possessió de la titulació de llicenciat o graduat en Dret. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà aportar la corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Cultura o d'una universitat espanyola.

Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1665/1991, de 25 d'octubre, i altres normes de transposició i desplegament.

h) Acreditar el nivell C1 del coneixement de la llengua catalana, de conformitat amb el que disposa l'article 3.a) del Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els certificats han de ser els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013.

Les persones aspirants han de posseir els requisits exigits en aquesta convocatòria el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i han de mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari interí.

Documentació a presentar

Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han d'indicar si s'oposen a que l'Administració de la CAIB consulti en les bases de dades pertinents el compliment dels requisits exigits. Només en el cas que s'hi oposin expressament han d'aportar els documents següents:

a) Una fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la identitat; o bé, en cas de caducitat, el resguard corresponent de la sol·licitud de renovació. En qualsevol cas, l'EBAP ha verificar d'ofici les dades que constin en el document d'identitat i mitjançant la plataforma d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats per a aquest fi.

b) Original o còpia del títol acadèmic exigit per formar part de la borsa del cos sol·licitat (anvers i revers), únicament en el cas en què l'aspirant s'oposi expressament a què l'EBAP el comprovi d'ofici. El justificant de pagament dels drets d'expedició d'aquest només té validesa fins a l'expedició del títol. Es presumeix que el títol ha estat expedit quan han transcorregut més de dos anys des de l'emissió del justificant del pagament dels drets d'expedició; en aquest cas, les persones aspirants queden excloses i han d'acreditar-lo en el termini d'esmenes de les deficiències en la sol·licitud que estableix la base 5, o justificar mitjançant un certificat de la universitat corresponent que el títol encara no ha estat expedit.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar, juntament amb la sol·licitud de participació, l'homologació o reconeixement corresponent del Ministeri competent en la matèria.

c) Original o còpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell de català exigit en la base 3h) de la convocatòria.

No cal presentar aquest document si l'aspirant no s'oposa que l'EBAP el comprovi d'ofici mitjançant la plataforma d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats a aquest efecte, sempre que s'hagi al·legat en el termini de presentació de sol·licitud i que consti en els corresponents registres dependents de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i sempre i quan es tracti d'algun dels certificats següents:

· els certificats expedits per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears

· els certificat expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública

· els certificats homologats que constin en la base de dades de l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears

· els certificats de català que constin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública.

Conseqüentment, els certificats de coneixement de català declarats equivalents que no es trobin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública s'hauran d'aportar per la persona interessada, excepte que s'hagi aportat en algun altre procediment tramitat per l'EBAP. En aquest darrer cas a la sol·licitud ha d'indicar el procediment concret i si no han transcorregut més de cinc anys des que finalitzà.

d) El resguard del pagament de la taxa efectuat segons la via seleccionada (telemàtica o manual). L'import de la taxa és de 14,44 (quantia actualitzada per a l'any 2022 per Llei de Pressuposts vigent).

e) El model oficial de sol·licitud incorpora la declaració responsable del compliment dels requisits per participar en la borsa convocada. No és necessari aportar cap document addicional per acreditar els aspectes declarats. En particular, la persona aspirant declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits dels apartats c i e de la base 3:

· No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

· Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions del cos, escala o especialitat a què correspon la borsa específica a la qual opten.

No obstant tot l'anterior, l'Administració pot requerir a l'aspirant en qualsevol moment del procés selectiu que acrediti que compleix els requisits anteriors.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori o la no presentació davant l'Administració competent de la documentació que, si escau, es requereix per acreditar el compliment del que s'ha declarat, determina la impossibilitat de continuar el procediment des del moment en què es tengui constància d'aquests fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

f) Les persones aspirants amb discapacitat igual o superior al 33 %, % han de presentar el certificat que acrediti la condició legal de discapacitat. No obstant això, no cal presentar aquest document si l'aspirant no s'oposa al fet que l'Administració el comprovi d'ofici mitjançant la plataforma d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats per a aquest fi.

A més d'això, aquestes persones han de presentar el justificant d'haver sol·licitat un dictamen dels equips multiprofessionals de la Direcció General de Dependència, o de l'organisme públic equivalent, sobre les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponents al cos, escala i/o especialitat de la borsa a la qual la persona candidata aspira, el qual ha d'expressar que està en condicions de complir les tasques fonamentals del cos escala i/o especialitat, mitjançant, si corresponen a judici de l'Administració, les adaptacions necessàries del lloc de treball.

No obstant això, si la persona aspirant no s'hi oposa, l'EBAP recaptarà d'ofici aquest dictamen.

Si s'hi oposa, haurà de presentar aquest dictamen amb anterioritat a la publicació de la llista provisional de valoració de mèrits, a requeriment de l'EBAP. Si no ho fa així, serà exclosa del procediment.

En el cas que les persones aspirants disposin del dictamen acreditatiu de les condicions personals d'aptitud per al cos, escala i/o especialitat de la borsa, en el moment de presentació de sol·licituds, poden aportar-lo.

g) La indicació d'un telèfon a l'efecte de comunicació amb la Conselleria de Presidència, Funció pública i Igualtat.

h) La indicació d'una adreça de correu electrònic als efectes de notificació i comunicació de tràmits relatius a la tramitació del procediment selectiu, sempre que la persona interessada disposi dels mitjans tècnics necessaris i ho autoritzi expressament en el formulari de sol·licitud que es facilita a l'efecte.

i) La documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen, en la forma que estableix la base 6 d'aquesta convocatòria. No es pot valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat mitjançant l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

Models:

Termini màxim

Deu dies hàbils

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local.


Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Contacte

Servei o Secció responsable

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177625 - Fax: 971176319

(acastell@ebap.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Finalitat

Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme el procés selectiu per a l'accés a la convocatòria de la borsa extraordinària per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la posterior adjudicació a les persones seleccionades

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

— Comissió Tècnica de Valoració del procés — Conselleria competent en matèria de funció pública — Butlletí Oficial de les Illes Balears — Altres participants en el procediment selectiu — Administració de justícia

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar