Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

III convocatòria 2022 d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

1. Aquesta convocatòria permet avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació de les unitats de competència de les qualificacions professionals especificades en l'annex 2.

2. El procediment i els requisits establerts en aquesta Resolució, així com els efectes de l'avaluació i acreditació de competències, tenen abast i validesa a tot el territori de l'Estat.

Codi SIA

2887611

Persones destinatàries

Els destinataris són les persones amb experiència laboral o bé amb coneixements no formals de formació relacionats amb les unitats de competència de les qualificacions professionals objecte d'aquesta convocatòria que compleixin els requisits prevists en el punt sisè.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Més informació a http://iqpib.caib.es.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Tràmits

X

Sol·licitud d'inscripció

Requisits

1. Les persones que vulguin participar en el procediment han de complir els requisits següents:

a. Tenir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de

ciutadà de la Unió Europea, o ser titular d'una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, en els

termes establerts en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.

b. Tenir, en el moment de fer la inscripció, com a mínim:

· 18 anys complerts, per a les qualificacions de nivell 1.

· 20 anys complerts, per a les qualificacions de nivell 2 i nivell 3.

c. Tenir experiència laboral, en els darrers quinze anys, relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions

professionals convocades, d'acord amb el que figura a continuació:

· Almenys 2 anys (720 dies) amb un mínim de 1.200 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 1.

· Almenys 3 anys (1.080 dies) amb un mínim de 2.000 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 2 i 3.

Per calcular el nombre de dies treballats, s'ha de tenir en compte que un any són 360 dies.

d. Tenir formació no formal, en els darrers deu anys, relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions

professionals convocades, d'acord amb el que figura a continuació

· Almenys 200 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals de

nivell 1.

· Almenys 300 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals de

nivell 2 i 3.

En els casos en què els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar prevegin una

durada inferior, s'han d'acreditar les hores establertes en aquests mòduls.

Per establir el període de quinze anys (accés a través de l'experiència laboral) o de deu anys (accés a través de formació no

formal) anteriors a la convocatòria, s'ha de tenir com a referència el dia en què es presenta la sol·licitud d'inscripció al

procediment.

2. Les persones més grans de 25 anys que compleixin els requisits d'experiència o de formació i que no puguin justificar-los, poden sol·licitar la inscripció provisional en el procediment sempre que presentin alguna prova admesa en dret que justifiqui l'experiència laboral o la formació no formal d'acord amb el que preveu la normativa vigent. Per a aquests casos la Comissió Permanent ha de determinar si se'n permet la inscripció definitiva.

Taxes

Taxa per a la implementació dels processos de reconeixement de competències professionals assolides per experiència laboral a les Illes Balears . https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx?idConselleria=3451 - Telemàtic

Documentació a presentar

Termini màxim

Obert de manera permanent.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)

C. del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, planta baixa). Tel.: 971177774 - Fax: 971176857

(iqpib@dgfpieas.caib.es)

Observacions

1. La documentació requerida s'ha de presentar preferentment en línia en el moment de realitzar el tràmit telemàtic.

2. En cas de no adjuntar la documentació, aquesta s'ha de presentar als llocs següents:

a. Mallorca: Registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (c. del Ter, 16, planta baixa, 07009 Palma).

b. Menorca: Delegació Territorial d'Educació a Menorca (c. de Josep Maria Quadrado, 33, 07703 Maó).

c. Eivissa: Delegació Territorial d'Educació a Eivissa (v. Púnica, 23, 07800 Eivissa).

d. Formentera: Delegació Territorial d'Educació a Formentera (av. Porto-salè, 87, 07860 Sant Francesc).

3. D'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que els interessats adrecin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

a. Al registre electrònic de l'administració o organisme al qual es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de

qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1.

b. A les oficines de Correus, en la forma que s'estableixi per reglament.

c. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d. A les oficines d'assistència en matèria de registres.

e. En qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar