Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social 2022-2023

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques.

Codi SIA

2843883

Persones destinatàries

Aquesta convocatòria de subvencions s'adreça a les entitats privades sense ànim de lucre del tercer sector social que, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, actualment desenvolupen programes en matèria de serveis socials adreçats a persones que estiguin en situacions especials de necessitat i que, d'acord amb l'article 6 de la Llei 4/2009, són objecte d'atenció prioritària.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de sis mesos comptadors des de l'endemà que acabi el termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

SOL·LICITUD

Requisits

Veure convocatòria

Documentació a presentar

A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar, sempre que no estigui en poder de l'Administració o es pugui comprovar la informació per tècniques telemàtiques, segons el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, la documentació següent:

a) Una còpia compulsada dels estatuts vigents de l'entitat degudament inscrits en el registre corresponent. En aquests estatuts ha de constar expressament la realització d'activitats, serveis o programes de l'àmbit social.

b) L'acreditació de la representació de la persona que signa la sol·licitud (acord de l'assemblea general, apoderament, certificat d'habilitació, etc.).

c) Una declaració responsable conjunta (imprès 1) en la qual es faci constar que l'entitat sol·licitant:

◦ No es troba en cap dels supòsits de prohibició o incompatibilitat per percebre la subvenció.

◦ Compleix les obligacions establertes en l'article 11 del text refós de la Llei de subvencions, l'article 16 de l'Ordre de la consellera de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i joventut, aquesta convocatòria i l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

◦ No ha estat objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016.

◦ Es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, i amb la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Amb la signatura d'aquesta declaració s'entén atorgat el consentiment per demanar el certificat telemàtic justificatiu de les obligacions esmentades; en cas que l'entitat no ho autoritzi, s'ha d'aportar aquest certificat.

◦ No ha estat objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries en els darrers tres anys per faltes molt greus en matèria de prevenció de riscs laborals, de conformitat amb l'article 13 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

◦ Si escau, una declaració responsable en la qual es faci constar que l'entitat adquireix el compromís d'incorporar el personal voluntari inclòs en el projecte.

d) Una declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades, tramitada vàlidament, d'acord amb el model aportat per la Direcció General de Serveis Socials (imprès 2), excepte que el compte ja estigui d'alta a la Comunitat Autònoma, cas en què és suficient informar i comunicar el compte on s'ha de fer el pagament. La titularitat del compte bancari ha de ser de l'entitat sol·licitant de la subvenció.

e) Una declaració responsable pel que fa a l'impost sobre el valor afegit (IVA). L'entitat ha de comunicar si està exempta de pagar-lo o bé si està subjecta a l'impost o a la regla de prorrata i el percentatge corresponent (Imprès 3).

f) Una declaració responsable de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut o finançament per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat (persona física o jurídica) o públic, tant nacional com estranger, o bé, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida (imprès 3).

g) Un certificat signat per la persona representant de l'entitat en el qual es faci constar l'adreça de la seu o la delegació permanent i activa a les Illes Balears l'adreça dels locals de què disposa l'entitat per executar el projecte, amb una indicació clara dels serveis que es duen a terme a cada local amb l'especificació de dies i horaris (imprès 4).

h) Una declaració responsable, signada per la persona representant de l'entitat, en la qual es facin constar els anys de funcionament del servei per al qual se sol·licita la subvenció (imprès 4).

i) En el cas d'entitats que desenvolupin projectes que suposin un contacte habitual amb menors, una declaració responsable que l'entitat està en possessió dels certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals de tots els treballadors afectats i que, en cas de noves contractacions, han d'estar en poder de l'empresa abans de la incorporació (imprès 5).

j) Un projecte tècnic, segons el model disponible al web (imprès 7).

k) L'acreditació documental de disposar d'un sistema de gestió preventiu en alguna de les modalitats previstes i d'un pla de prevenció de riscs laborals d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals, segons l'article 42.1.a) de la Llei 7/2018, de 31 de juliol, de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Les entitats interessades han de presentar les sol·licituds dins el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, mitjançant el tràmit telemàtic disponible a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Serveis Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(serveissocials@dgsersoc.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Serveis Socials
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar