Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria d'ajuts públic destinat a promoure inversions per a la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial 2022

Convocatòria de 2022 per concedir ajuts destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.

Codi SIA

2596990

Persones destinatàries

Empreses i autònoms de caràcter industrial.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds.

Les resolucions del conseller de Treball, Comerç i Indústria que concedeixin o deneguin la subvenció sol·licitada exhaureixen la via administrativa i, contra aquestes, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, o bé un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagin notificat.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Tràmits

X

FASE I: Tràmit telemàtic de sol·licitud de l'ajut

Requisits

Podran ser beneficiaris les empreses que tinguin la consideració de PIME que en la seva condició desenvolupen o desenvoluparan una activitat industrial productiva a les Illes Balears sempre i quan les seves activitats estiguin incloses dins les següents classificacions d'activitats econòmiques (CNAE) de l'any 2009:

a.Secció C , Indústries Manufactureres, sempre que la inversió mínima subvencionable superi els 100.000€ IVA exclòs.

b.CNAE 5821, Edició de videojocs sempre que la inversió mínima subvencionable superi els 25.000€ IVA exclòs

A més, totes les persones o entitats que sol·licitin aquests ajuts han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè la

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui comprovar d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquesta obligació, excepte en cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució. La sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors

Productius i Memòria Democràtica pugui comprovar d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes

obligacions, excepte en cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar els certificats corresponents, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

c) Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones i entitats que desenvolupin o desenvoluparan projectes d'inversió als centres de treball ubicats a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

d) El beneficiari, per a l'obtenció dels ajuts, ha de presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que s'estableixen en els punts setè i dotzè de la convocatòria.

e) En cas que el sol·licitant de la subvenció sigui una persona física ha d'estar inscrita en el règim especial de treballadors autònoms o en un règim alternatiu equivalent.

Documentació a presentar

Documentació genèrica a adjuntar en el moment de la sol·licitud:

1.1. Original de la sol·licitud de subvenció, segons el model de la convocatòria, degudament emplenada i signada electrònicament, en el qual figuri un resum econòmic de l'actuació prevista, d'acord amb l'apartat segon les bases, i els seus pressupostos corresponents.

1.2. En cas de persones jurídiques: Documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que signa la sol·licitud d'ajut com a representant de l'empresa beneficiària, com pot ser l'escriptura de poders de representació, la signatura de la sol·licitud amb el certificat digital de representació de l'empresa o documents similars.

1.3. Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de l'Agència Tributària de les Illes Balears la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

1.4. Pel que fa a l'acreditació del requisit d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, la sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació acreditativa del compliment d'aquesta obligació, excepte en cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

1.5. Document acreditatiu del CNAE del beneficiari de l'ajuda, com pot ser una nota registral del registre mercantil.

1.6. Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, que es troba inclosa en la sol·licitud.

1.7. Declaració de no trobar-se en cap de les circumstàncies de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que es troba inclosa en la sol·licitud.

1.8. Declaració relativa als ajuts de minimis, que es troba inclosa en la sol·licitud.

1.9. Relació nominal de treballadors/es (RNT) o qualsevol altre document acreditatiu del nombre de treballadors, com pot ser l'informe de vida laboral dels treballadors adscrits emès per la Seguretat Social, que acrediti fefaentment la massa laboral de l'empresa durant el període comprés entre l'1 de gener de 2021 i el moment de la presentació de la sol·licitud.

1.10. Declaració responsable de no incórrer en les circumstàncies de "empreses en crisi" segons el Reglament (UE) 651/2014, que estarà inclosa en la sol·licitud.

2. Documentació tècnica a adjuntar en el moment de la sol·licitud:

2.1. Memòria tècnica, en la qual s'han d'especificar aspectes com l'activitat industrial que es desenvolupa, el centre de treball on es du a terme l'actuació, nombre de llocs de feina a crear, tots els ajuts que hagi sol·licitat o obtingut per a la mateixa inversió, l'abast, les característiques i la repercussió de la inversió que s'ha de fer, i les despeses o inversions previstes amb l'IVA desglossat amb els pressuposts o proformes corresponents d'acord amb l'apartat tercer, punt 4. En cas que l'actuació es dugui a terme sobre una màquina existent (apartat tercer 4.2.c), s'haurà d'aportar una fotografia de la màquina i de la placa de característiques d'aquesta.

En el cas que en el moment de la presentació de la sol·licitud ja s'hagi iniciat l'execució del projecte i s'hagi augmentat la massa laboral de la empresa, el sol·licitant haurà d'aportar la documentació acreditativa de les característiques de la persona o persones contractades per tal de que la comissió avaluadora pugui realitzar les valoracions d'acord amb el punt 4.1.4. de l'apartat novè d'aquestes bases.

2.2. Pressuposts, factures proforma o document equivalent de les inversions que es vulguin dur a terme, o factures en cas que la inversió estigui feta.

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes comptador a partir de dia 24 de gener de 2022.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Industrial

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial

C/ del Bastió d'en Sanoguera, 2. Tel.: 971176570 - Fax: 971176811

(fabramo@dgindust.caib.es)

X

FASE II: Sol·licitud pagament de l'ajut

Requisits

L'activitat subvencionada s'ha d'entendre justificada amb l'acreditació de la seva realització efectiva, mitjançant la instal·lació i

funcionament de les inversions, i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

La data màxima de justificació dels ajuts és el dia 15 de novembre de 2022, o la data que estableixi la resolució de concessió, si és posterior.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial

C/ del Bastió d'en Sanoguera, 2. Tel.: 971176570 - Fax: 971176811

(fabramo@dgindust.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar