Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Assignació de bens de les extintes cambres agràries

Procediment de cessió dels béns de les extintes cambres agràries a les organitzacions professionals agràries previst en la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears

Codi SIA

2409566

Persones destinatàries

Organitzacions professionals agràries

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos a comptar des del dia de l'entrada de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Tràmits

X

Presentació de sol.licituds

Requisits

Organitzacions professionals agràries segons el previst en la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.

Documentació a presentar

Sol·licitud acompanyada de Fotocòpia del NIF, Fotocòpia del document constitutiu de l'entitat i dels estatuts socials inscrits correctament en el corresponen registre, Document que acrediti la representació en virtut que es firma la sol·licitud i Memòria d'actuació justificativa de finalitat d'interès agrari general que haurà d'incloure les finalitats a les que es van a destinar els béns assignats, el calendari d'actuació i les justificacions d'interès general agrari.

Termini màxim

6 mesos des de l'endemà d'haver rebut la notificació.

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Ocm, d'Estat i de Pesca

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971787307 - Fax: 971176871

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
Finalitat Incorporar les dades personals necessàries als nostres sistemes d'informació per tramitar l'ajuda sol·licitada d'acord amb la convocatòria
Legitimació Consentiment de l'interessat
Destinatari Es cediran les dades a qualsevol organisme autonomic, estatal i/o europeu que d'acord amb la normativa d'aplicació hagui de ser destinatari de la informació de les dades personals tractades pel FOGAIBA en qualsevol dels àmbits directament relacionats amb la gestió de les subvencions
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar