Informació general
AvísAquest lloc web no és compatible amb Internet Explorer. Per a accedir-hi, feu servir un navegador Firefox o Chrome en les seves darreres versions.

Informació general relativa a la selecció de personal funcionari interí mitjançant crida col·lectiva

La disposició addicional setena de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, va instaurar un règim especial de crida col·lectiva per al nomenament de personal funcionari interí.

Per tant, actualment es troben vigents dos sistemes de selecció de personal funcionari interí: el de crida telefònica, regulat en el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el de crida col·lectiva, instaurat per la disposició addicional setena de la Llei 4/2021.

La Direcció General de Funció Pública pot determinar la utilització del sistema de crida col·lectiva en els casos següents:

  1. Quan resulti necessari ocupar amb personal funcionari interí un nombre elevat de llocs de treball d’un determinat cos, escala o especialitat de les mateixes característiques.
  2. Quan concorri qualsevol altra causa que requereixi agilitar l’ocupació d’un o més llocs de treball.

Publicació de la crida col·lectiva

Els divendres, o el dia hàbil immediatament anterior, es publicaran els llocs de treball objecte d’oferta. El termini per optar a aquests llocs començarà el divendres, a les 10.00 h (o dia hàbil immediatament anterior), i finalitzarà a les 10.00 h del dilluns o del dia hàbil immediatament posterior.

La publicació dels llocs inclou les característiques del lloc de treball, el centre de treball, el tipus de nomenament d’interinitat i la durada. Per a més informació respecte del lloc de treball (ubicació física, horari, etc.), s’ha de contactar amb el Departament de Recursos Humans de la conselleria o ens al qual es troba adscrit el lloc.

Participació en el procediment de selecció

Per poder optar a algun dels llocs de treball oferts, les persones interessades s’han d’identificar a la seu electrònica mitjançant DNI electrònic, certificat electrònic o el sistema Cl@ve (permanent o temporal).

Només s’hi poden presentar les persones que es trobin en la situació de disponible de la borsa activa corresponent, incloent-hi les persones que han reingressat després d’un cessament. Les persones aspirants de la borsa en situació de disponible, independentment de la posició que ocupin, poden optar o no a participar-hi. La participació en la crida de les persones que es troben en la situació de disponible no és obligatòria.

Els llocs de treball s’adjudiquen d’acord amb l’ordre de prelació de les persones que poden participar en la crida.

En cas que es vulgui optar a més d’un lloc de treball, s’ha d’establir un ordre de preferència: la primera oferta per la qual s’opta s’entén com la preferent i així successivament. Les persones interessades poden desistir de l’adjudicació dels llocs de treball fins que finalitzi el termini de participació (dilluns, a les 10.00 h). En tot cas, el desistiment s’ha de fer en la mateixa seu electrònica en què inicialment s’ha sol·licitat l’adjudicació del lloc o llocs de treball corresponents.

Amb la participació en un lloc de treball, s’entén atorgada la conformitat i l’acceptació del nomenament al qual s’opta.

Publicació de les adjudicacions

Amb caràcter general, en el termini de les 24 hores posteriors a l’acabament de l’oferta es publicaran les adjudicacions dels llocs de treball.

Un cop publicades les adjudicacions, la Direcció General de Funció Pública s’ha de posar en contacte amb la persona adjudicatària per fer les comprovacions pertinents i formalitzar el nomenament. Amb caràcter general, la incorporació al lloc de treball ha de ser dins les dues setmanes posteriors a la publicació de l’adjudicació.

En el cas que el lloc de treball tengui establerts requisits específics d’ocupació, la persona adjudicatària els ha d’acreditar fefaentment. En cas que no els pugui acreditar, la Direcció General de Funció Pública s’ha de posar en contacte amb la següent persona que correspongui atenent l’ordre de prelació de l’adjudicació publicada.

La persona que obtengui un lloc de treball en la crida si, posteriorment, hi renuncia, ha de ser exclosa de la borsa corresponent, excepte que es trobi en una de les situacions previstes en l’article 5.5 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.