Informació d'accessibilitat

Declaració d'accessibilitat

La Direcció General de Funció Pública s'ha compromès a fer accessibles les seves aplicacions web per a dispositius mòbils, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica als llocs web https://www.intranet.caib.es/pfunciona2back i https://www.intranet.caib.es/pfunciona2front i exclou les pàgines que condueixen a enllaços externs.

Situació de compliment

Aquest lloc web és plenament conforme amb el Reial decret 1112/2018. Tot i això, hi pot haver documents adjunts procedents d'entitats externes a la Direcció General de Funció Pública que no ho siguin, els quals s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

  • a) Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018.

    • Hi podria haver documents "pdf" adjunts a comissions de servei i elements similars aportats pels serveis de personal de les conselleries on no és possible assegurar que tots els usuaris puguin accedir a la informació que es transmet pel color [requisit 10.1.4.1 -Ús del color d'UNE-EN 301 549:2022].

    • Hi podria haver documents "pdf" adjunts a comissions de servei i elements similars aportats pels serveis de personal de les conselleries on no és possible assegurar que el contrast sigui almenys 4,5:1 excepte a text gran, incidental o logotips [requisit 10.1.4.3 -Seqüència significativa d'UNE-EN 301 549:2022].

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 23 d'agost de 2022.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duita a terme pel mateix organisme, amb recursos propis.

Darrera revisió de la declaració: el 23 d'agost de 2022.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) de l'RD 1112/2018 com ara: informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web; transmetre altres dificultats d'accés al contingut, o formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat al lloc web.

Per fer-ho, té a la seva disposició el següent formulari de contacte (només si té accés a la part privada del Portal de serveis al personal).

A més, pot presentar:

  • una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o

  • una sol·licitud d'informació accessible relativa a continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4, o continguts que estan exempts de compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada

Per fer-ho, té a la seva disposició el procediment "Peticions d'informació accessible i queixes relatives a accessibilitat de llocs web i aplicacions mòbils".

Procediment d’aplicació

El procediment de reclamació que recull l'article 13 del Reial decret 1112/2018 va entrar en vigor el 20 de setembre de 2020.

Si un cop realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits previstos en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment, es podrà realitzar una reclamació en el cas que hagi passat el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través del procediment "Reclamació relativa a accessibilitat de llocs web i aplicacions mòbils".

Contingut opcional

Des del Servei d'Informàtica de la Direcció General de Funció Pública, estam compromesos amb l'accessibilitat digital dels llocs web que mantenim. Per això els estam revisant, amb l'objectiu d'incrementar-ne l'accessibilitat sempre que sigui possible.