Portal Transparència

Índice de indicadores TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 2016

A) TRANSPARÈNCIA ACTIVA I INFORMACIÓ SOBRE LA COMUNITAT AUTÒNOMA (19)
1. INFORMACIÓ SOBRE CÀRRECS, PERSONAL I RETRIBUCIONS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA (8)
2. INFORMACIÓ SOBRE LA PLANIFICACIÓ, L'ORGANITZACIÓ I EL PATRIMONI DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA (7)
3. INFORMACIÓ SOBRE ELS ÒRGANS DE GOVERN I LEGISLATIUS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA (4)
B) PÀGINA WEB, RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT, I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (12)
1. CARACTERÍSTIQUES DE LA PÀGINA WEB DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA (7)
2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I INFORMACIÓ D'INTERÈS PER AL CIUTADÀ (5)
C) TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (16)
1. INFORMACIÓ COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA (8)
2. TRANSPARÈNCIA EN ELS INGRESSOS, LES DESPESES I ELS DEUTES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA (8)
D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS, CONVENIS, SUBVENCIONS I DESPESES DELS SERVEIS (13)
1. CONTRACTACIONS (7)
2. CONVENIS I SUBVENCIONS (4)
3. SUBMINISTRADORS I DESPESES DELS SERVEIS (2)
E) SUBMINISTRADORS I DESPESES DELS SERVEIS (2)
1. ORDENACIÓ TERRITORIAL I URBANISME (4)
2. INFORMACIÓ SOBRE LICITACIONS D'OBRES PÚBLIQUES (4)
3. URBANISME I OBRES D'INFRAESTRUCTURA (2) 
F) DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ (10)
1. VISIBILITAT, CANALS I CARACTERÍSTIQUES DE L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA (7)
2. RECLAMACIONS I AVALUACIÓ DEL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA (3)
  (TOTAL INDICADORS: 80)   

                                                         Avaluació:1=Es compleix; 0,5=Parcialment; 0=No

 

Informació dels indicadors i enllaços a la informació

 

A) TRANSPARÈNCIA ACTIVA I INFORMACIÓ SOBRE LA COMUNITAT AUTÒNOMA (19)
Indicador Enllaç/ Dades
A.1.- Informació sobre càrrecs, personal i retribucions de la Comunitat Autònoma (8)

1. Es publiquen les dades biogràfiques del president/a i els consellers de la Comunitat Autònoma, i se n'especifica com a mínim el nom i llinatges, el càrrec actual, la foto, la ressenya biogràfica -mínim de quatre línies cada un- o el CV, així com les adreces electròniques.

Disponible
2. L'agenda institucional del president/a i els consellers de la Comunitat Autònoma, tant amb la indicació i el detall de les activitats ja fetes com de les programades per a la seva pròxima realització (data, hora, lloc, descripció de l'activitat i principals participants). Disponible
3. Es publiquen de forma detallada i individualitzada les despeses de viatge del president/a, i dels consellers de la Comunitat Autònoma, així com la destinació o altres dades institucionals dels viatges.

Disponible 

4. La relació de llocs de treball (RLT) de la Comunitat Autònoma, així com la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança o personal eventual, i l'import individual o col·lectiu de les seves retribucions. Disponible 
5. Les dades bàsiques de tots i cada un dels organismes de l'Administració institucional i ens instrumentals (de capital públic, fundacions, consorcis, universitats, agències, etc.), amb indicació detallada del seu objecte social, així com els enllaços a les webs.

Disponible

6. Es publica de forma completa la RLT o plantilles de personal dels organismes de l'Administració institucional i els ens instrumentals, amb indicació de la denominació dels llocs i les places de cada càrrec de confiança existents. Disponible
7. Les retribucions percebudes pels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma i dels màxims responsables de les Entitats públiques controlades per la mateixa. (LT) Disponible
8. Es publiquen les declaracions anuals de béns i activitats dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma.  Disponible
A.2.- Informació sobre la planificació, l'organització i el patrimoni de la Comunitat Autònoma (7)
9. Els plans i programes anuals i pluriennals de la Comunitat Autònoma en què es fixen objectius concrets, amb les activitats, els mitjans i el temps previst per a la seva consecució, així com els resultats o el grau d'execució d'aquests objectius. (LT) Disponible
10. Es publica un pla anual normatiu en el qual es recullen totes les propostes amb rang de llei o de reglament (d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Disponible

11. Un organigrama actualitzat que permet comprendre l'estructura organitzativa de la Comunitat Autònoma i identificar les persones responsables dels diferents òrgans de govern i les seves respectives funcions, així com conèixer-ne les relacions de dependència i el correu electrònic. (LT)

Disponible

12. Es publica la política o la forma de dur a terme la gestió, la conservació i l'eliminació dels documents i els arxius de la Comunitat Autònoma. Disponible
13. Es publica la relació revisada i/o actualitzada d'immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a la Comunitat Autònoma, i s'indica el corresponent règim en cadascun. Disponible
14. La relació detallada de tots els vehicles oficials (propis, llogats o cedits) adscrits a la Comunitat Autònoma (incloent-hi, si escau, els dedicats a serveis públics). Disponible
15. L'inventari actualitzat de béns i drets de la Comunitat Autònoma de cada un dels tres darrers exercicis tancats. Disponible
A.3.- Informació sobre els òrgans de govern i legislatius de la Comunitat Autònoma (4)
16. Es publiquen els acords complets del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma. Disponible
17. Es publiquen les actes dels plens i de les comissions de les assemblees o parlaments autonòmics. Disponible
18. Es retransmeten en directe (streaming) en la web de la Comunitat Autònoma (i s'hi conserven) els debats de les assemblees regionals o els parlaments autonòmics. Disponible
19. Hi ha i es publica el Codi ètic o de bon govern de la Comunitat Autònoma i se n'avalua la implantació. Disponible
B) PÀGINA WEB, RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT, I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (12)
Indicador Enllaç/ Dades
B.1.- Característiques de la pàgina web de la Comunitat Autònoma (7)
20. S'ha implantat en la web de la Comunitat Autònoma una secció específica en matèria de transparència, o bé la Comunitat Autònoma disposa d'un portal de transparència enllaçat a la mateixa web de la Comunitat Autònoma. Disponible
21. La web (i, si escau, el portal de transparència) de la Comunitat Autònoma té un cercador operatiu i clarament visible. Disponible

22. La web (i, si escau, el portal de transparència) de la Comunitat Autònoma disposa en la portada d'un mapa web que permet veure en un sol lloc l'estructura dels continguts que s'hi inclouen i els accessos en hipervincle.

Disponible 
23. Es publica el catàleg general de serveis de la Comunitat Autònoma, així com les seus dels serveis i els equipaments de la corresponent entitat, amb l'adreça, els horaris d'atenció al públic i els enllaços a les seves pàgines web i/o adreces de correu electrònic. Disponible 
24. Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius a disposició del ciutadà, amb indicació del seu objecte, els tràmits, els terminis, el sentit del silenci administratiu i, si escau, els formularis associats, dels quals s'especifiquen els susceptibles de tramitació electrònica. Disponible
25. Hi ha, i se n'informa sobre les cartes de serveis de la Comunitat Autònoma, i el grau de compliment dels compromisos que s'hi estableixen. Disponible 
26. Hi ha i s'anuncia un canal anònim de denúncies per als ciutadans. Disponible
B.2.- Participació ciutadana i informació d'interès per al ciutadà (5)nformació i atenció al ciutadà (5)
27. Es publiquen en la web dades o informació estadística sobre les consultes i els suggeriments rebuts de ciutadans o organitzacions. Disponible
28. Es preveu en la web un espai perquè els grups polítics de la Comunitat Autònoma expressin les seves opinions i propostes. Disponible
29. Hi ha en la web fòrums de discussió, o bé hi ha perfils actius de la Comunitat Autònoma en les xarxes socials.

Disponible

30. Hi ha, i se n'informa en la web, els consells de la Comunitat Autònoma i/o altres canals de participació ciutadana (fòrums ciutat, consells socials d'urbanisme...) i es publiquen els acords, els informes o les propostes (si no n'hi ha, s'indicarà expressament en la web) Disponible

31. La web informa sobre les vies per a la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics, sobre polítiques específiques i/o sobre pressuposts de la Comunitat Autònoma.

Disponible  

C) TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (16)
Indicador Enllaç/ Dades
C.1.-Informació comptable i pressupostària (8)

32. Es publiquen els comptes anuals/compte general de la Comunitat Autònoma (integrats usualment pel balanç, el compte de resultat econòmic i patrimonial, la memòria i la liquidació del pressupost). (LT)

Disponible

33. Es publiquen els pressuposts de la Comunitat Autònoma, amb una descripció de les principals partides pressupostàries i la informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre l'estat d'execució. (LT) Disponible
34. Es publiquen els Comptes dels ens Independents que consoliden comptablement d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària. Disponible

35. Es publiquen els crèdits extraordinaris, suplements i ampliacions de crèdits, relatius als pressuposts.

Disponible
36. Es publiquen els pressuposts dels organismes de l'Administració institucional i ens instrumentals (societats mercantils, de capital públic, fundacions, consorcis, universitats, agències, etc.). Disponible
37. Es publiquen les resolucions emeses pel MINHAP en relació amb el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Disponible 
38. Es publiquen els informes en relació amb l'estabilitat pressupostària emesos per l'autoritat independent de responsabilitat fiscal (si no n'hi ha, s'indicarà expressament en la web). Disponible
39. Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i els de fiscalització per part dels òrgans de control extern (cambra o tribunal de comptes), tant els de la Comunitat Autònoma com els de les entitats del sector públic de la Comunitat Autònoma. (LT) Disponible
C.2.- Transparència en els ingressos, les despeses i els deutes de la Comunitat Autònoma (8)
40. Es publica la informació bàsica sobre el finançament de la Comunitat Autònoma: tributs cedits, fons de garantia de serveis públics fonamentals, fons de suficiència global de convergència (de competitivitat i de cooperació).

Disponible

41. Es publiquen indicadors d'eficiència i/o eficàcia de la despesa en la prestació dels serveis públics per part de la Comunitat Autònoma (en línea del que indica la Llei general pressupostària). Disponible
42. Es publica la informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària. Disponible
43. Es publica la proporció que representa el dèficit/superàvit públic de la Comunitat Autònoma (en termes de comptabilitat nacional) sobre el PIB regional. Disponible
44. Es publica l'indicador relatiu al grau de finançament de les inversions amb subvencions finalistes. Disponible

45. Es publiquen els indicadors: a) Despesa per habitant: obligacions no financeres reconegudes netes / nre. habitants; b) Inversions realitzades/Subvencions de l'Estat i europees.

Disponible
46. Es publica l'import del deute públic actual de la Comunitat Autònoma i la seva evolució en comparació amb els exercicis anteriors. Disponible 
47. Es publiquen els indicadors següents: a) Endeutament per habitant: Passiu exigible (el que s'estipula en el Procediment de dèficit excessiu) / Nre. habitants; b) Endeutament relatiu: Deute de la CA/Pressupost total de la CA. (LT) Disponible
D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS, CONVENIS, SUBVENCIONS I COSTS DELS SERVEIS (13)
Indicador Enllaç/ Dades
D.1.- Contractacions (7)
48. Es publiquen de forma immediata cada un dels contractes (tots els contractes no menors) realitzats per la Comunitat Autònoma, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals, si escau, s'hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en cada un, la identitat dels adjudicataris. (LT) Disponible
49. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els contractes menors realitzats per la Comunitat Autònoma amb informació detallada dels imports i els adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic en la web). (LT) Disponible

50. Es publiquen les modificacions dels contractes realitzats per la Comunitat Autònoma (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).

Disponible
51. S'informa sobre la composició, la forma de designació i les convocatòries de les meses de contractació. Disponible 
52. Es publiquen les Actes de les Meses de contractació (mitjançant un enllaç directe i específic en la web per a aquesta informació). Disponible
53. Es publiquen les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic. (LT) Disponible 
54. La Comunitat Autònoma informa explícitament en la web que publica els seus contractes en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (o per agregació, a través de la corresponent plataforma de contractació autonòmica). Disponible
D.2.- Convenis i subvencions (4)
55. La relació de convenis subscrits, amb indicació de les parts signants, l'objecte i, si escau, les obligacions econòmiques convingudes. (LT) Disponible
56. La relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per la Comunitat Autònoma, amb indicació de l'import, l'objectiu o la finalitat i els beneficiaris. (LT) Disponible
57. Es publiquen en un apartat específic les assignacions econòmiques que es concedeixen a cada un dels grups polítics de la Comunitat Autònoma. Disponible
58. Es publiquen els encàrrecs de gestió que se signen, amb indicació de l'objecte, el pressupost, la durada, les obligacions econòmiques, el procediment seguit per a l'adjudicació i l'import.

Disponible

D.3.- Subministradors i costs dels serveis (2)
59. Es publica la relació i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, els adjudicataris i els contractistes més importants de la Comunitat Autònoma.

Disponible 

60. Es publica informació sobre el cost efectiu dels serveis subministrats per la Comunitat Autònoma. Disponible
E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I OBRES PÚBLIQUES (10)
Indicador Enllaç/ Dades
E.1.- Ordenació territorial i urbanisme (4)
61. Es publica el Pla d'Ordenació Territorial, juntament amb les últimes modificacions aprovades, així com els distints convenis urbanístics.

 

62. Es publiquen els plans de protecció mediambiental i d'ordenació dels recursos naturals (o denominació similar) de la Comunitat Autònoma.

Disponible

63. Es publiquen dades o índexs de la qualitat de l'aigua interior (llacs, rius, embassaments, etc.) a la regió.

Disponible

64. Es publiquen dades sobre les emissions de gasos d'efecte hivernacle a la regió, i el compliment del Protocol de Kioto. Disponible 
E.2.- Informació sobre licitacions d'obres públiques (4)
65. Els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques. Disponible
66. Les modificacions i els complementaris dels projectes de les obres més importants (mitjançant un enllaç directe i específic en la web) (si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web).

Disponible

67. La llista d'empreses que han concorregut a cada una de les licitacions d'obres públiques convocades per la Comunitat Autònoma. Disponible 
68. La relació de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants en la Comunitat Autònoma, amb indicació de les obres i l'import. Disponible
E.3.- Urbanisme i obres d'infraestructura (2)
69. Es publica informació precisa sobre cada una de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs (objectius de l'obra i responsable de la Comunitat Autònoma, contractista/es responsable/s, import pressupostat, període d'execució). Disponible
70. Es tracta, almenys semestralment, informació sobre les obres d'infraestructura realitzades i, si escau, les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.). Disponible 
F) DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ (10)
Indicador Enllaç/ Dades
F.1.- Visibilitat, canals i característiques de l'accés a la informació pública (7)
71. La web i/o el portal de transparència de la Comunitat Autònoma destina un espai destacat o secció, fàcilment visible i clarament identificable, per difondre el dret d'accés a la informació i per facilitar l'accés a aquest procediment administratiu.

Disponible 

72. Les oficines d'informació i atenció a la ciutadania de la Comunitat Autònoma han incorporat el procediment d'accés a la informació pública, i s'ofereix en tot cas als interessats informació sobre les passes que cal seguir, els horaris i els requisits. Disponible 

73. Es posa a disposició en la secció o portal de transparència de la Comunitat Autònoma un formulari web -o un canal electrònic- per formular sol·licituds d'accés a la informació pública.

Disponible

74. El canal electrònic de sol·licituds d'accés permet diversos tipus d'identificació de l'interessat, com ara una adreça de correu electrònic, l'autenticació electrònica ordinària, que no necessitin l'obtenció/instal·lació de certificats digitals (com un mecanisme d'accés més simple i complementari al del procediment administratiu regulat per la Llei 19/2013). Disponible 
75. El canal electrònic de sol·licituds d'accés a la informació permet, d'una forma igualment accessible, donar seguiment a la tramitació de la petició per part de l'interessat. Disponible
76. Es facilita des de la web (o, si escau, el portal de transparència) de la Comunitat Autònoma un canal fàcil i accessible per a la formulació de queixes o suggeriments en relació amb l'accés a la informació. Disponible 
77. Es publiquen les resolucions expresses de la Comunitat Autònoma en relació amb les sol·licituds d'informació rebudes i, si escau, les derivades del silenci negatiu. Disponible
F.2.- Reclamacions i avaluació del dret d'accés a la informació pública (3)

78. Hi ha i està operativa l'àrea o entitat responsable davant la qual s'han de presentar les reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.

Disponible
79. Es difonen d'una forma senzilla i clara en la web o en el portal de transparència de la CA les condicions i el procediment per presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació. Disponible

80. Es dóna publicitat en la web o en el portal de transparència de la Comunitat Autònoma sobre la informació estadística, amb periodicitat bimestral almenys, de dades relatives a: nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes, les resoltes dins termini i les desestimades, en tot o en part

Disponible