Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

1. DISTRIBUCIÓ GENERAL de TERRES

Taula_1-1._Distribucio_general_de_terres_a_les_Illes_Balears.pdf Taula 1-1.  Distribució general de terres a les Illes Balears.pdf

Taula_1-2._Distribucio_general_de_terres_i_SAU_per_illes.pdf Taula 1-2.  Distribució general de terres i SAU per illes.pdf

Grafic_1-1._Distribucio_general_de_terres_per_illes.pdf Gràfic 1-1. Distribució general de terres per illes.pdf

Grafic_1-2._Distribucio_de_la_Superficie_Agraria_Util.pdf Gràfic 1-2. Distribució de la Superficie Agrària Útil.pdf

2. AGRICULTURA

2.1. Superficies i produccions a les Illes Balears

Taula_2.1._Superficies_i_produccions_dels_cultius_extensius.pdf Taula 2.1.   Superficies i produccions dels cultius extensius.pdf

Taula_2.2._Superficies_i_produccions_hotalissa_i_patata.pdf Taula 2.2.   Superficies i produccions hortalissa i patata.pdf

Taula_2.3._Superficies_i_produccions_de_fruita.pdf Taula 2.3.   Superficies i produccions de fruita.pdf

Taula_2.4._Superficies_i_produccions_altres_cultius_llenyosos.pdf Taula 2.4.   Superficies i produccions altres cultius llenyosos.pdf

Taula_2.5._Superficies_i_produccions_de_flors_i_cultius_industrials.pdf Taula 2.5.   Superficies i produccions de flors i c industrials.pdf

Taula_2.6._Superficies_i_produccions_del_cultiu_olivera_i_produccio_oli.pdf Taula 2.6.   Superficies i produccions del cultiu olivera i producció oli.pdf

Taula_2.7._Superficies_i_produccions_de_vnya_i_produccio_de_vi.pdf Taula 2.7.   Superficies i produccions de vnya i producció de vi.pdf

Taula_2.8._Cultius_llenyosos._Superficie_en_plantacio_regular_i_superficie_en_produccio.pdf Taula 2.8.   Cultius llenyosos. Superficie en plantació regular i superficie en producció.pdf

Figura_2-1._Distribucio_de_la_superficie_en_produccio_i_l_abandonada,_d_autoconsum_o_sense_produccio.pdf Figura 2-1. Distribució de la superfície en plantació regular i en producció.pdf

2.2. Superficies y produccions per illes

Taula_2.9._Superficies_i_produccions_dels_cultius_extensius_per_illes.pdf Taula 2.9. Superficies i produccions dels cultius extensius per illes.pdf

Taula_2.10._Superficies_i_produccions_d_hotalissa_i_patata_per_illes.pdf Taula 2.10. Superficies i produccions d hortalissa i patata per illes.pdf

Taula_2.11._Superficies_i_produccions_de_fruita_per_illes.pdf Taula 2.11. Superficies i produccions de fruita per illes.pdf

Taula_2.12._Superficies_i_produccions_d_altres_c._llenyosos_per_illes.pdf Taula 2.12. Superficies i produccions d altres c. llenyosos per illes.pdf

Taula_2.13._Superficies_i_produccions_de_flors_i_cultius_industrials_per_illes.pdf Taula 2.13. Superficies i produccions de flors i c. industrials per illes.pdf

Taula_2.14._Superficies_i_produccions_de_l_olivera_i_produccio_oli_per_illes.pdf Taula 2.14. Superficies i produccions del cultiu olivera i producció oli per illes.pdf

Taula_2.15._Superficies_i_produccions_de_vnya_i_produccio_de_vi_per_illes.pdf Taula 2.15. Superficies i produccions de vinya i producció de vi per illes.pdf

Figura_2-2._Distribucio_de_la_superficie_dels_cultius_(%).pdf Figura 2-2. Distribució de la superfície dels cultius (%).pdf

3. RAMADERIA

3.1. Censos Ramaders

Taula_3.1.pdf Taula 3.1.  Cens ramader de les Illes Balears pdf

Taula_3-2.pdf Taula 3-2   Cens ramader de Mallorca.pdf

Taula_3-3.pdf Taula 3-3   Cens ramader de Menorca.pdf

Taula_3-4.pdf Taula 3-4.  Cens ramader d Eivissapdf

Taula_3-5.pdf Taula 3-5   Cens ramader de Formentera.pdf

Taula_3-6.pdf Taula 3-6   Resum de censos ramaders a les Illes Balears.pdf

Figura_3.1.pdf Figura 3.1 Cens de reproductores per espècies i per illes .pdf

3.2. Produccions Ramaderes a les Illes Balears

Taula_3-7.pdf Taula 3-7 Ramat sacrificat en escorxadors a les Illes Balears.pdf

Taula_3-8.pdf Taula 3-8 Productes ramaders de les Illes Balears.pdf

3.3. Produccions Ramaderes per illes

Taula_3-9.pdf Taula 3-9  Ramat sacrifciat en escorxadors per illes.pdf

Figura_3-2.pdf Figura 3-2 Tones de ramat sacrificat per espècie i per illes.pdf

4. PESCA

4.1. Pesca

Taula_4.1.pdf Taula 4.1  Producció pesquera per tipus de producte.pdf

Taula_4.2.pdf Taula 4.2  Captures de mol·luscs.pdf

Taula_4.3.pdf Taula 4.3  Captures de crustacis.pdf

Taula_4.4.pdf Taula 4.4  Captures de peix.pdf

Taula_4.5.pdf Taula 4.5  Captures per grups de productes i per illes.pdf

Taula_4.6.pdf Taula 4.6  Captures de mol·luscs per illes.pdf

Taula_4.7.pdf Taula 4.7  Captures de crustacis per illes.pdf

Taula_4.8.pdf Taula 4.8  Captures de peix per illes.pdf

Figura_4.1.pdf Figura 4.1 Distribució de les captures per grups (kg i €) a les Illes Balears.pdf

4.2. Aqüicultura

Taula_4.9.pdf Taula 4.9   Producció aqüicola a les Illes Balears.pdf

Taula_4.10.pdf Taula 4.10 Producció aqüícola per illes.pdf

Figura_4.2.pdf Figura 4.2 Valoració ecónomica de la producció pesquera (captures i aqüícultura) a les Illes Balears.pdf

4.3. Flota pesquera

Taula_4.11.pdf Taula 4.11 Nombre d'embarcacions per confradia i per tipus d embarcació.pdf

Taula_4.12.pdf Taula 4.12 Nombre de tripulants per confradia i tipus d embarcació.pdf

5. TREBALL

Taula5.1.pdf Taula 5.1 Treballadors afiliats a la Seguretat Social per illa, activitat ecónomica i règim.pdf

Taula5.2.pdf Taula 5.2 Enquesta de Població Activa (EPA).pdf

Taula_5.3.pdf Taula 5.3. UTA s agrícoles y ramaderes.pdf

Figura_5.1.pdf Figura 5.1 Distribució de les UTA a les Illes Balears.pdf

Figura_5.2.pdf Figura 5.2 Relacio entre UTA's i valor econòmic de la producció balear.pdf

6. ECONOMIA

6.1. Economia Agraria: l'agricultura

Taula_6.1.pdf Taula 6.1 Produccions agrícoles de les Illes Balears.pdf

Taula_6.2.pdf Taula 6.2 Produccions agrícoles per illes.pdf

Figura_6.1.pdf Figura 6.1 % de les principals produccions agrícoles en superfcie i en valor econòmic.pdf

Figura_6.2.pdf Figura 6.2 Valoració econòmica de la producció agrícola a les Illes Balears.pdf

6.2. Economia Agraria: la ramaderia

Taula_6.3.pdf Taula 6.3 Valoració de la producció de carn a Illes Balears i per illes.pdf

Taula_6.4.pdf Taula 6.4 Valoració de la producció de llet, ous, mel i cera a Illes Balears i per illes.pdf

Taula_6.5.pdf Taula 6.5 Valoració de la producció ramedera total a Illes Balers i per illes.pdf

Figura_6.3.pdf Figura_6.3 Valoració econòmica de la prodcució ramadera a Illes Balears .pdf

6.3. Economia Agraria Total (agricultura + ramaderia)

Taula_6.6.pdf Taula 6.6 Valoració de la producció agrària tota a Illes Balears i per illes.pdf

Taula_6.7.pdf Taula 6.7 Taula resum dels principals paràmetres dels subsectors de la producció agrària a Illes Balears.pdf

Figura_6.4.pdf Figura 6.4 Distribució del valor ecònomic de la producció agrària a Illes Balears i per illes.pdf

Figura_6.5.pdf Figura 6.5 Distribució de la valoració econòmica dels subsectors de la producció agrària a Illes Balears .pdf

6.4. Economia del sector primari: agricultura + ramaderia + pesca

Taula_6.8.pdf Taula 6.8 Valoració de la producció total del sector primari a Illes Balears i per illes.pdf

Figura_6.6.pdf Figura 6.6 % del valor econòmic que representa cada subsector del sector primari a Illes Balears.pdf

Figura_6.7.pdf Figura 6.7 % del valor econòmic aportat per cada illa a cada subsector del secor primari balear.pdf