1. DISTRIBUCIÓ GENERAL DE TERRES

Taula_1-1._Distribucio_general_de_terres_a_les_Illes_Balears.pdf Taula 1.1  Distribució general de terres a les Illes Balears

Taula_1-2._Distribucio_general_de_terres_i_SAU_per_illes.pdf Taula 1.2  Distribució general de terres i SAU per illes

Grafic_1-1._Distribucio_general_de_terres_per_illes.pdf Gràfic 1.1 Distribució general de terres per illes

Grafic_1-2._Distribucio_de_la_Superficie_Agraria_Util.pdf Gràfic 1.2 Distribució de la Superficie Agrària Útil

  

  

2. AGRICULTURA

2.1. Superficies i produccions a les Illes Balears

Taula_2.1._Superficies_i_produccions_dels_cultius_extensius.pdf Taula 2.1 Superfícies i produccions: cultius extensius

Taula_2.2._Superficies_i_produccions_hotalissa_i_patata.pdf Taula 2.2 Superfícies i produccions: hortalissa i patata

Taula_2.3._Superficies_i_produccions_de_fruita.pdf Taula 2.3 Superfícies i produccions: fruita

Taula_2.4._Superficies_i_produccions_altres_cultius_llenyosos.pdf Taula 2.4 Superfícies i produccions: altres cultius llenyosos

Taula_2.5._Superficies_i_produccions_de_flors_i_cultius_industrials.pdf Taula 2.5 Superfícies i produccions: flors i cultius industrials

Taula_2.6._Superficies_i_produccions_del_cultiu_olivera_i_produccio_oli.pdf Taula 2.6 Superfícies i produccions: olivera i producció oli

Taula_2.7._Superficies_i_produccions_de_vnya_i_produccio_de_vi.pdf Taula 2.7 Superfícies i produccions: vinya i producció de ví

Taula_2.8._Cultius_llenyosos._Superficie_en_plantacio_regular_i_superficie_en_produccio.pdf Taula 2.8 Cultius llenyosos. Superfície en plantació regular i superfície en producció

Figura_2-1._Distribucio_de_la_superficie_en_produccio_i_l_abandonada,_d_autoconsum_o_sense_produccio.pdf Figura 2.1 Distribució de la superfície en plantació regular i en producció

2.2. Superfícies i produccions per illes

Taula_2.9._Superficies_i_produccions_dels_cultius_extensius_per_illes.pdf Taula 2.9 Superfícies i produccions per illes: cultius extensius

Taula_2.10._Superficies_i_produccions_d_hotalissa_i_patata_per_illes.pdf Taula 2.10 Superfícies i produccions per illes: hortalissa i patata

Taula_2.11._Superficies_i_produccions_de_fruita_per_illes.pdf Taula 2.11 Superfícies i produccions per illes: fruita

Taula_2.12._Superficies_i_produccions_d_altres_c._llenyosos_per_illes.pdf Taula 2.12 Superfícies i produccions per illes: altres cultius llenyosos

Taula_2.13._Superficies_i_produccions_de_flors_i_cultius_industrials_per_illes.pdf Taula 2.13 Superfícies i produccions per illes: flors i cultius industrials

Taula_2.14._Superficies_i_produccions_de_l_olivera_i_produccio_oli_per_illes.pdf Taula 2.14 Superfícies i produccions per illes: olivera i producció d'oli

Taula_2.15._Superficies_i_produccions_de_vnya_i_produccio_de_vi_per_illes.pdf Taula 2.15 Superfícies i produccions per illes: vinya i producció de vi

Figura_2-2._Distribucio_de_la_superficie_dels_cultius_(%).pdf Figura 2.2 Distribució de la superfície dels cultius

   

  

3. RAMADERIA

3.1. Censos Ramaders

Taula_3.1.pdf Taula 3.1 Cens ramader. Illes Balears

Taula_3-2.pdf Taula 3.2 Cens ramader. Mallorca

Taula_3-3.pdf Taula 3.3 Cens ramader. Menorca

Taula_3-4.pdf Taula 3.4 Cens ramader. Eivissa

Taula_3-5.pdf Taula 3.5 Cens ramader. Formentera

Taula_3-6.pdf Taula 3.6 Resum de censos ramaders. Illes Balears

Figura_3.1.pdf Figura 3.1 Cens de reproductores per espècies i per illes

3.2. Produccions Ramaderes a les Illes Balears

Taula_3-7.pdf Taula 3.7 Ramat sacrificat en escorxadors. Illes Balears

Taula_3-8.pdf Taula 3.8 Productes ramaders. Illes Balears

3.3. Produccions Ramaderes per illes

Taula_3-9.pdf Taula 3.9  Ramat sacrifciat en escorxadors per illes

Figura_3-2.pdf Figura 3.2 Tones de ramat sacrificat per espècie i per illes

 

   

4. PESCA

4.1. Pesca

Taula_4.1.pdf Taula 4.1 Producció pesquera per tipus de producte

Taula_4.2.pdf Taula 4.2 Captures de mol·luscs

Taula_4.3.pdf Taula 4.3 Captures de crustacis

Taula_4.4.pdf Taula 4.4 Captures de peix

Taula_4.5.pdf Taula 4.5 Captures per grups de productes i per illes

Taula_4.6.pdf Taula 4.6 Captures de mol·luscs per illes

Taula_4.7.pdf Taula 4.7 Captures de crustacis per illes

Taula_4.8.pdf Taula 4.8 Captures de peix per illes

Figura_4.1.pdf Figura 4.1 Distribució de les captures per grups a les Illes Balears

4.2. Aqüicultura

Taula_4.9.pdf Taula 4.9 Producció aqüicola. Illes Balears

Taula_4.10.pdf Taula 4.10 Producció aqüícola per illes

Figura_4.2.pdf Figura 4.2 Valoració ecónomica de la producció pesquera. Illes Balears

4.3. Flota pesquera

Taula_4.11.pdf Taula 4.11 Nombre d'embarcacions per confradia i per tipus d'embarcació

Taula_4.12.pdf Taula 4.12 Nombre de tripulants per confradia i tipus d'embarcació

 

     

5. TREBALL

Taula5.1.pdf Taula 5.1 Treballadors afiliats a la Seguretat Social per illa, activitat ecónomica i règim

Taula5.2.pdf Taula 5.2 Enquesta de Població Activa (EPA)

Taula_5.3.pdf Taula 5.3 UTA s agrícoles y ramaderes

Figura_5.1.pdf Figura 5.1 Distribució de les UTA a les Illes Balears

Figura_5.2.pdf Figura 5.2 Relacio entre UTA's i valor econòmic de la producció balear

  

6. ECONOMIA

6.1. Economia Agrària: l'agricultura

Taula_6.1.pdf Taula 6.1 Produccions agrícoles de les Illes Balears

Taula_6.2.pdf Taula 6.2 Produccions agrícoles per illes

Figura_6.1.pdf Figura 6.1 Distribució de les principals produccions agrícoles en superfcie i en valor econòmic

Figura_6.2.pdf Figura 6.2 Valoració econòmica de la producció agrícola a les Illes Balears

6.2. Economia Agrària: la ramaderia

Taula_6.3.pdf Taula 6.3 Valoració de la producció de carn total i per illes

Taula_6.4.pdf Taula 6.4 Valoració de la producció de llet, ous, mel i cera total i per illes

Taula_6.5.pdf Taula 6.5 Valoració de la producció ramedera total i per illes

Figura_6.3.pdf Figura 6.3 Valoració econòmica de la prodcució ramadera. Illes Balears

6.3. Economia Agrària Total (agricultura + ramaderia)

Taula_6.6.pdf Taula 6.6 Valoració de la producció agrària total i per illes

Taula_6.7.pdf Taula 6.7 Taula resum dels principals paràmetres dels subsectors de la producció agrària

Figura_6.4.pdf Figura 6.4 Distribució del valor ecònomic de la producció agrària total i per illes

Figura_6.5.pdf Figura 6.5 Distribució de la valoració econòmica dels subsectors de la producció agrària

6.4. Economia del sector primari: agricultura + ramaderia + pesca

Taula_6.8.pdf Taula 6.8 Valoració de la producció total del sector primari total i per illes

Figura_6.6.pdf Figura 6.6 Distribució del valor econòmic que representa cada subsector del sector primari a Illes Balears

Figura_6.7.pdf Figura 6.7 Distribució del valor econòmic aportat per cada illa a cada subsector del secor primari balear