Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

SEROLOGIA

El Laboratori de Serologia fa majoritàriament l’anàlisi de detecció d’anticossos específics en les mostres de sèrum, llet i altres fluids orgànics davant diversos agents causants de malalties dels animals principalment. Aquests assaigs es duen a terme mitjançant tècniques  d’assaigs traçables, ràpides i automatitzades.

Les peticions d'anàlisi es classifiquen en funció del marc on s’englobi el problema presentat pel client. En conseqüència, es poden trobar treballs desenvolupats per a les següents peticions:

Programes de lluites, control, eradicació o vigilància de malalties oficials del bestiar.

Petició de particulars, que poden ser tant ramaders, propietaris de finques ramaderes o veterinaris particulars o d'ADS que desenvolupin treballs de control sanitari o relacionats amb patologies animals.

Tipus de mostres

Les tècniques de serologia permeten comprovar la presència d’anticossos (en alguns casos d’antígens) que es detecten en l’animal a causa de l’exposició a un virus o microorganisme patogen. Com són tècniques ràpides i de baix cost, se’n recorre per valorar l’estatus immune dels animals de les explotacions, davant una gran varietat de patologies animals. Les tècniques serològiques principals són els ELISA, les tècniques de fixació del complement, macroaglutinació en placa i en microplaca, immuno gel difusió i IFI, i es fan en animals de les espècies domèstiques bovina, caprina, ovina i porquina, a partir de les mostres següents:
1. Sèrum sanguini
2. Sang completa
3. Sèrum de llet
4. Plasma sanguini
5. Altres fluïds orgànics

I. Peticions d'analítiques: programes oficials de lluita, control, vigilància i eradicació

Dins d'aquests programes s'analitzen les malalties següents d'acord amb la seva espècie:
1. Bestiar boví
      Brucel·losi
      Peripneumònia Contagiosa
      Leucosi enzoòtica
      Llengua Blava
2. Bestiar oví / caprí
      Brucel·losi
      Llengua Blava
3. Bestiar porcí
      Aujeszky
      EVP
      PPA
      PPC

II. Peticions d'analítiques: peticions de particulars

Amb relació a la petició particular d’anàlisis (veterinaris, ramaders, associacions...), s’analitzen una gran varietat de malalties del bestiar domèstic que estan fora de l’àmbit dels programes oficials de què són objecte de vigilància, control o lluita. Així, és possible fer assaigs de diagnòstic en mostres de diferents espècies animals i de gran diversitat de malalties, com les que s’enumeren a continuació:
      Agalàxia contagiosa
      BVD
      Clamidiosi
      Febre Q
      IBR
      Influença aviària
      Maedi-visna-CAEV
      Mal roig
      Neosporosis
      Paratuberculosi
      Piroplasmosi
      Rinopneumonitis equina
      Toxoplasmosi
      Tuberculosi (gamma- interferó)