Microbiologia

 

El laboratori de Microbiologia de l'IRFAP realitza la identificació i aïllament de microorganismes implicats en processos bacterians relacionats en alguna ruta dins la xarxa de gestió d’animals d'abastament i dels productes derivats.

Entre les activitats desenvolupades, destaca l'assaig “Marc dels Programes Nacionals de Vigilància i Control de *Salmonel·la” que es realitza en les mostres de les següents procedències:

 

1. Aus
2. Excrements
3. Suport de femtes

 

I. Tipus de mostres i detecció de grups específics

 

A més de les mostres ja esmentades en el Programa Nacional de Vigilància i Control de Salmonel·la (aus, excrements, suport de femtes), el Laboratori de Microbiologia també participa en la realització d’assaigs per a la detecció de:

 

1. Salmonel·la:

      Matèries primeres, en el marc del Pla Nacional d’Alimentació Animal.

 

2. Grups bacterians específics:

 

      Mostres alimentàries d’origen animal:

             a) Llet, la nata i formatges

      Mostres d’origen no alimentari:

             a) Excrements, aigües, saleres, òrgans, líquids orgànics

 

II. Tipus de microorganismes

 

1. Salmonel·la

 

La salmonel·la és l’agent principal de producció de zoonosis transmeses per aliments a Espanya i a la Unió Europea, que ha conduït a establir l’obligatorietat d’adoptar mesures apropiades i eficaces per a la detecció i control de la salmonel·la en totes les etapes de producció, amb l’objectiu de disminuir la seva prevalença i, per tant, el risc per a la salut pública (Reglament CE 2160/2003).

 

D’aquesta manera, el control i la vigilància s’estableixen de manera progressiva per a les diferents espècies animals: aus de l’espècie Gallus gallus, indiots i porcs.

 

L’ordre de les poblacions a controlar és el següent, de les quals el laboratori analitza les tres primeres:

 

Gallines reproductores
Gallines ponedores
Pollastres d`engreix 

Indiots
Porcs d'abastament 

Porcs reproductors

 

Els programes nacionals de control de salmonel·la (PNC) van dirigits a la protecció de la salut pública, per la qual cosa es fixen una sèrie d’objectius d’actuació que abasten períodes de tres anys consecutius amb l’objectiu de reduir-ne la prevalença en poblacions animals en la cadena primària i, quan sigui necessari, també a altres fases de la cadena alimentària.

Com a laboratori de control en programes sanitaris de vigilància i autocontrol de salmonel·la a avicultura es fan les analítiques següents:

 

Aïllament de salmonel·la 
Serotipat de salmonel·la per diferenciar Salmonella enteritis i S. tiphymurium, i fins a cinc serotipus (també S. virchow, S. infantis i S. hadar), objecte de control segons el Reglament (UE) 200/2010.

Els assaigs per a la detecció de salmonel·la en femtes aviàries i suports estan acreditats i avaluats per ENAC segons la norma ISO 17025.

 

2. Clostridium. Anàlisi de Clostridium en aliments d’origen animal

 

Dins del grup dels bacteris anaerobis, Clostridium és un gènere caracteritzat per ser bacils grampositius que interessen a la indústria alimentària per ser potencialment causants de perjudicis econòmics i que, concretament en el sector lacti, provoca alteracions importants a la llet i als seus derivats.

 

Clostridium detectats en aliments:

 

A. Clostridium formadors d’espores en llet.

 

Diverses espècies del gènere Clostridium produeixen àcid butíric en condicions que eviten la formació normals d’àcid làctic. La llet, sotmesa a un tractament tèrmic capaç de destruir totes les formes vegetatives bacterianes però no les espores de Clostridium, pot patir la fermentació butírica amb formació de gas i, conseqüentment, arruïnar el producte final (llet o subproducte).

 

B. Clostridium sulfit reductors en llet i subproductes.