Els laboratoris

  

Els laboratoris realitzen tasques pròpies de l'Àrea Tècnica Agrària de l'IRFAP en els sectors agrícola-ramader, agroalimentari i mediambiental. Els laboratoris també participen amb altres institucions, associacions, organitzacions i societats mercantils en relació a temes de producció, sanitat, industrialització i comercialització agroalimentària i col·laboren amb aquelles activitats que redunden en benefici del sector primari de les Illes Balears (productors o agrupacions).

Els laboratoris de l'IRFAP es divideixen en àrees d'activitat, que compleixen diferents objectius entre els que estan:

a) Les analítiques relacionades amb la salubritat ramadera i les seves implicacions alimentàries que impliquen l'anàlisi i diagnòstic de malalties del bestiar, el control lleter de boví, caprí i oví, així com l'anàlisi bromatològic d'aliments per a bestiar.

b) D'altra banda, totes aquelles analítiques que influeixen en el bon estat sòl-planta com són: fertilitat de sòls, la producció agrària i la sanitat vegetal.

c) Finalment, una àrea de reproducció i conservació de material genètic de races autòctones ramaderes de les Illes Balears.