Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

SANITAT ANIMAL

 

 

 

La implantació a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels programes establerts per la Unió Europea sobre vigilància, control i eradicació de malalties que afecten els animals de les espècies ovina, caprina, bovina i porcina determina les activitats i els àmbits d'actuació de l'equip veterinari de l'àrea de sanitat animal.

Per aquesta raó, anualment es corregeixen i s'adapten aquests programes sanitaris adequant-los a possibles canvis normatius i a situacions epidemiològiques concretes amb l'objectiu final d'eradicar les malalties que afecten la nostra cabana ramadera i que poden tenir gran incidència tant en l'economia agrària com en la salut pública.

 

Els programes de vigilància, control i eradicació de malalties objecte d'execució són: 


•PROGRAMA AUTONÒMIC DE VIGILÀNCIA CONTROL I ERADICACIÓ DE LES ENCEFALOPATIES ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES (EET'S)
•PROGRAMA DE VIGILÀNCIA DE LA LLENGUA BLAVA
•PROGRAMA D'ERADICACIÓ DE BRUCELOSI BOVINA I BRUCELOSI OVINA I CAPRINA
•PROGRAMA DE LLUITA, CONTROL I ERADICACIÓ DE LA TUBERCULOSI BOVINA
•PROGRAMA D'ERADICACIÓ DE LA LEUCOSI ENZOÒTICA I PERIPMEUMONIA CONTAGIOSA BOVINA
•PROGRAMA DE LLUITA, CONTROL I ERADICACIÓ DE LA MALATIA D'AUJESZKY
•PROGRAMA DE VIGILÀNCIA DE LA PESTA PORCINA CLÀSSICA (PPC), LA PESTA PORCINA AFRICANA (PPA) I LA MALALTIA VESICULAR PORCINA (MVP)

L'execució dels esmentats programes de vigilància, control i eradicació és responsabilitat dels veterinaris de les agrupacions de defensa sanitària (ADS) a les seves explotacions, sent el personal tècnic de l'àrea de sanitat animal de l'IRFAP el suport a la coordinació i supervisió de les actuacions.

En aquelles explotacions no associades a una ADS, és l' equip veterinari de l'àrea de sanitat l'encarregat de desenvolupar el programa de vigilància, control i eradicació establert, mitjançant visites programades per a la presa de mostres.

Programa d'identificació i registre dels animals de l'espècie ovina i caprina.

L'àrea de sanitat animal de l'IRFAP coordina el programa d'identificació electrònica de les espècies ovina i caprina, en compliment amb el RD 685/2013, de 16 de setembre:

•ADQUISICIÓ DEL MATERIAL PER A LA IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
•ASSIGNACIÓ PERSONALITZADA DE TRANSPONDERS A TÈCNICS VETERINARIS
•GESTIÓ D'ARXIUS D'IDENTIFICACIÓ: VETERINARIS I OFICINES COMARCALS AGRÀRIES
•SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ D'IDENTIFICACIÓ D'EXPLOTACIONS

Sistema d'informació per a la identificació i genotipat del ramat oví

•ADQUISICIÓ DEL MATERIAL ESPECÍFIC PER A LA RECOLLIDA DE MOSTRES
•TRAMITACIÓ DE L'APLICACIÓ ARIES D'ARXIUS D'IDENTIFICACIÓ I GENOTIPAT
•MANTENIMENT I REMISSIÓ DE MOSTRES
•RECEPCIÓ DE RESULTATS