Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

ENLLAÇOS D'INTERÈS

 

 

 

1. Anàlisi de pinsos

Reial decret 2257/1994, de 25 de novembre, pel qual s'aproven els mètodes oficials d'anàlisi de pinsos o aliments per a animals i les seves matèries primeres
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-5541

Ordre PRE/1629/2004, de 2 de juny, per la qual es modifica l'annex del Reial decret 2257/1994, de 25 de novembre, pel qual s'aproven els mètodes oficials d'anàlisi de pinsos o aliments per a animals i les seves matèries primeres
http://www.boe.es/boe/dias/2004/06/04/pdfs/A20498-20501.pdf

Ordre PRE/2132/2005, de 30 de juny, per la qual es modifica l'annex del Reial decret 2257/1994, de 25 de novembre, pel qual s'aproven els mètodes oficials d'anàlisi de pinsos o aliments per a animals i les seves matèries primeres
http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/05/pdfs/A23792-23793.pdf

Reglament (CE) n. 152/2009 de la Comissió, de 27 de gener de 2009, pel qual s'estableixen els mètodes de mostreig i anàlisi per al control oficial dels pinsos
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:054:0001:0130:ES:PDF

Reglament (UE) n. 691/2013 de la Comissió, de 19 de juliol de 2013, que modifica el Reglament (CE) n. 152/2009 pel que fa als mètodes de mostreig i anàlisi
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:197:0001:0012:ES:PDF

Reglament (UE) n. 51/2013, de 16 de gener de 2013, pel qual es modifica el Reglament (CE) n. 152/2009 pel que fa als mètodes d'anàlisi per a la determinació de components d'origen animal amb finalitats de control oficial dels pinsos
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:020:0033:0043:ES:PDF

2. Activitats del control oficial

Reglament (CE) n. 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar dels animals
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:165:0001:0141:ES:PDF

http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/control_oficial/control_oficial.shtml

Reglament (CE) n. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:ES:PDF

3. Pinsos i aliments per a animals

La Subdirecció General de Control i de Laboratoris Alimentaris de la Direcció General de la Indústria Alimentària del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), té encomanades, entre d'altres funcions, executar les competències del departament en matèria de control de la qualitat dels aliments, els pinsos i altres mitjans de producció, en coordinació amb les comunitats autònomes; col•laborar amb aquestes comunitats en l'anàlisi alimentari; dur a terme anàlisis arbitrals quan pertoqui, i participar en l'estudi i l'elaboració de metodologia analítica i en la proposta de mètodes oficials d'anàlisi.
http://lagrored.magrama.es/Publico/AGC_Inicio.aspx

4. Pla Nacional de la Cadena Alimentària 2007-2012
https://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1299/dd16475/plan_nacional_control_ca.pdf