Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

Enllaços d'interès

Laboratoris de control

Llista de laboratoris que fan anàlisis per detectar la presència de salmonel·la

Programes nacionals de control de salmonel·la

Informació sobre EET per a ramaders

European Comission. HEALTH AND CONSUMERS

Implementació de regulació. Control de salmonel·la

 

Reglamentació específica

Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004 sobre els controls oficials

Reglament d’execució (UE) núm. 702/2013 de la Comissió de 22 juliol 2013 pel qual s’estableixen mesures transitòries d’aplicació del Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l’acreditació dels laboratoris oficials que efectuen els assaigs oficials de Trichinella i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1162/2009 de la Comissió

Reglament (CE) núm. 2160/2003 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de novembre de 2003 sobre el control de la salmonel·la i altres agents zoonòtics específics transmesos pels aliments

Reial decret 338/2014, de 9 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1911/2000, de 24 de novembre, pel qual es regula la destrucció dels materials especificats de risc amb relació a les encefalopaties espongiformes transmissibles

Reglament (UE) núm. 216/2014 de la Comissió de 7 de març de 2014 que modifica el Reglament (CE) núm. 2075/2005 pel qual s’estableixen normes específiques per als controls oficials de la presència de triquines a la carn

Reglament (UE) núm. 217/2014 de la Comissió de 7 març de 2014 que modifica el Reglament (CE) núm. 2073/2005 relatiu a la salmonel·la en les canals de porcins

Reglament (UE) núm. 40/2014 de la Comissió de 17 gener de 2014 pel qual s’autoritza una declaració relativa a les propietats saludables dels aliments diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens, i es modifica el Reglament (UE) núm. 432/2012

Reglament (CE) núm.178/2002 del Parlament Europeu i del Consell de 28 de gener de 2002 pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària

 

Altres enllaços d'interès

AECOSAN. Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, que neix de la fusió entre l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició i de l’Institut Nacional de Consum

Límits màxims de residus de medicaments veterinaris en els aliments d’origen animal

Base de dades de pesticides de la UE