Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

ENCEFALOPATIES ESPONGIFORMES TRANSMISSIBLES (EETs)

Les encefalopaties espongiformes transmissibles (EET) fan referència a un conjunt de malalties del sistema nerviós central causades per un agent patogen atípic denominat Priósc, que afecten tant els humans com determinats animals, i que tenen caràcter degeneratiu i progressiu. A més, tenen un període de latència molt prolongat, l’evolució del qual és mortal. Són malalties de gran importància des de l’àmbit sanitari i econòmic, amb gran repercussió i impacte social, especialment en el sector de la carn de boví.

Conseqüentment i des dels primers casos, la Unió Europea i Espanya com a país membre, varen adoptar una sèrie de mesures de protecció davant les EET (Reglament 999/2001) i es varen establir les pautes de vigilància i control (RD 3454/2000) mitjançant el Programa Integral Coordinat de Vigilància i Control de les EET dels Animals. Aquest programa es complementa amb les disposicions del Reglament CE 999/2001.

PROGRAMA INTEGRAL COORDINAT DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE LES EET DELS ANIMALS

S’executen els mostreigs en troncs encefàlics i les analítiques mitjançant tècniques de diagnòstic ràpid. Prèviament a la detecció, les mostres són digerides en un procés amb la finalitat d’aïllar únicament la proteïna priònica causant d’EET, en el cas que es trobàs dins les mostres per assajar. La detecció es fa mitjançant proves ELISA d’enzimoimmunoassaig que estan acreditades per l’ENAC.

Material d'assaig: mostres de teixit nerviós central obtingudes preferentment del tronc encefàlic complet procedent de bestiar boví, oví i caprí.