Laboratoris amb tècniques acreditades per ENAC

 Els laboratoris de l'IRFAP (Lactologia, Sanitat Vegetal i Sanitat Animal) duen a terme assaigs analítics amb la finalitat de servir com a eina de suport analític en el desenvolupament dels programes i objectius de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural de les Illes Balears; a més de servir de suport tècnic i analític  als agricultors, ramaders, manescals i professionals del sector que així ho necessitin. 

 Per això, els laboratoris de l'IRFAP compleixen amb una sèrie de requisits de qualitat, tant tècnics com de gestió, que asseguren un alt nivell en la fiabilitat dels resultats emesos  per l’empresa.

 Aquests  requisits tècnics i de gestió han estat abans definits segons uns criteris generals per a l’acreditació de laboratoris d’assaig i calibratge descrits a la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025, actualment en vigor. Els  requisits s’apliquen especialment a  una sèrie d’assaigs analítics acreditats per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC).

  

Documents:

 CERT_2781_LE_2234_rev5.pdf Certificació ENAC 398/LE2234

 AT_2781_LE_2234_rev12.pdf Annex Tècnic ENAC 398/LE2234