COM PUC EXERCIR ELS MEUS DRETS?

DIRECTAMENT o per mitjà de representant legal o voluntari davant el responsable del tractament de les dades.

El seu exercici és GRATUÏT

Si les sol·licituds són manifestament INFUNDADES o EXCESSIVES (p. ex., caràcter repetitiu) el responsable podrà:

- Cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats
- Negar-se a actuar

Es pot considerar REPETITIU l’exercici del dret d’accés més d’una vegada durant el termini de 6 mesos, tret que hi hagi una causa legítima per fer-ho.

Els titulars de la pàtria potestat poden exercir en nom dels MENORS DE 14 ANYS els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició o qualssevol altres que els puguin correspondre en el context de la LOPDGDD.

L’ENCARREGAT pot tramitar, per compte del responsable, les sol·licituds d’exercici que formulin els afectats dels seus drets si així ho estableix el contracte o l’acte jurídic que els vinculi.

Les persones vinculades al DIFUNT per raons familiars o de fet, així com els seus hereus, poden sol·licitar l'accés a les dades personals del difunt, la rectificació o la supressió, tret que la persona difunta ho hagi prohibit expressament o així ho estableixi una llei.

Aquesta prohibició no afecta el dret dels hereus a accedir a les dades de caràcter patrimonial del causant.


PROCEDIMENT PER A L'EXERCICI DELS DRETS EN PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS A L'ADMINISTRACIÓ DE LA CAIB

Pàgina Web SOL·LICITUD PER A L'EXERCICI DELS DRETS EN PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

SEU ELECTRÒNICA CAIB

QUE PASSA SI NO S’ATÉN LA MEVA SOL·LICITUD?

Si el responsable del tractament no tramita la teva sol·licitud, sense dilació i com a màxim al cap d’UN MES t’ha d’informar de la recepció de la sol·licitud, de les raons de la seva no actuació i de la possibilitat de presentar una RECLAMACIÓ davant l'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES (AEPD) i d'exercir accions judicials.