Torna

Procediments de funció pública

Pròrroga de prestació del servei en règim de teletreball Decret 36/2013

 

Nom del procediment

Pròrroga de la prestació del servei en règim de teletreball.

Objecte

Concedir al personal funcionari i al personal laboral de serveis generals la possibilitat de continuar prestant serveis mitjançant teletreball.

Normativa reguladora

Decret 36/2013, de 28 de juny, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 91, de 29 de juny).

Art. 34 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini màxim per resoldre i notificar
2 mesos
Efectes del silenci

Desestimatori

Òrgan competent per resoldre

Directora general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 de febrer per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 31 de 4 de març de 2021)

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits
 • Estar en situació de servei actiu o en qualsevol situació administrativa que comporti reserva del lloc de treball.

- Servei actiu: Es requereix l’acompliment efectiu mínim de sis mesos en el lloc de treball que pretén acomplir mitjançant teletreball o en un altre lloc amb funcions anàlogues, sempre que en el darrer cas ja dugui un mes en el que s’ha d’exercir mitjançant teletreball.

- Situació administrativa que comporti reserva de lloc de treball:

S’ha d’haver demanat el reingrés al servei actiu.

S’ha d’acreditar que es va acomplir efectivament el lloc reservat durant un mínim de sis mesos, si fa menys de tres anys des que va deixar d’acomplir-lo.

Si fa més de tres anys, a més, s’haurà d’ocupar com a mínim el lloc tres mesos, posteriorment al reingrés, abans d’accedir a prestar-lo en la modalitat de teletreball.

 • Ocupar un lloc de treball, en qualsevol modalitat d’ocupació, que es consideri susceptible de ser prestat en la modalitat de teletreball, un cop analitzades les funcions, les necessitats del servei i les peculiaritats d’organització de cada unitat de treball.

Amb caràcter orientatiu es consideren com a susceptibles de prestació:

Els llocs de treball les funcions dels quals es puguin exercir de forma telemàtica i que no impliquin en cap cas el transport de documentació en paper, que contengui dades confidencials o protegides per la normativa de protecció de dades de caràcter personal, com és ara l’elaboració d’informes, normativa, d’estudis, l’assessoria o la correcció i traducció de documents.

 • Personal exclòs:

- El personal que ocupi llocs de treball en oficines de registre, atenció i informació al ciutadà.

- El personal que, per exercir les seves funcions, utilitzi de manera contínua i reiterada documentació oficial en paper que contengui dades confidencials o protegides per la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

- El personal les funcions del qual comportin necessàriament la prestació de serveis presencials (serveis la prestació efectiva dels quals només queda plenament garantida amb la presència física de la persona empleada pública a les dependències de l’Administració.)

- El personal que ocupi llocs de treball que comportin funcions de direcció, coordinació o supervisió iguals o superiors a caps de servei o assimilats.

- Les secretaries d’alts càrrecs.

 • Aspectes personals i familiars (criteris de preferència art.7 del Decret) per al cas de que hagi una o més persones en la unitat interessades (annex 2). S’hauran d’indicar i acreditar les circumstàncies objecte de valoració.

 • Haver emplenat correctament el qüestionari sobre el curs de l'Escola Balear d'Administració Pública previst a l'article 12 del Decret.

 • Disposar, en la data en què comenci el règim de teletreball, de l’equip informàtic i els sistemes de comunicació d’acord amb el que estableix l’article 11 del Decret (annex 3) i posseir els coneixements imprescindibles, informàtics i telemàtics, que requereixi l’exercici de les funcions i tasques objecte de teletreball.

 • En matèria de Prevenció de Riscs Laborals: exigències relatives a les pantalles de dades, que ha d'aplicar-les correctament, i que compleix mitjançant l'accés al Manual del teletreball i l'obtenció del certificat de l'EBAP.

La persona autoritzada ha d'emplenar el qüestionari d’autocomprovació (annex 4). Una vegada emplenat i signat, s'ha de enviar al Servei de Prevenció juntament amb una còpia de la resolució de concessió de prestació del servei de règim de teletreball. (També es pot trametre escanejat a l'adreça serveideprevencio@dgfun.caib.es).

 • No obstant això, també hi ha la possibilitat que la persona teletreballadora autoritzi el Servei de Prevenció a avaluar el lloc de feina amb PVD en el seu domicili i adoptar les mesures preventives adients, enviant una sol·licitud al Servei de Prevenció (serveideprevencio@dgfun.caib.es) on s'indiqui el nom i llinatges de la persona, el DNI, a més d'un telèfon de contacte. Sol·licitud d'avaluació del lloc (annex 5).
Observacions
 • Quant a les vacances: gaudi proporcional art. 35 Decret 7/2020.

 • Quant al gaudi dels assumptes particulars: com a criteri de gestió també s’han de gaudir proporcionalment entre els dies de prestació presencial i els dies de prestació no presencial.

 • Les persones que tenguin concedida una reducció de jornada i obtenguin una autorització per prestar serveis en la modalitat de teletreball han d’aplicar proporcionalment la reducció a la jornada presencial i a la jornada no presencial.

 • Pel que fa al règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, és de consideració la jornada i l’horari de treball complet corresponent al lloc de treball assignat a la persona subjecta al règim de teletreball.

 • Per circumstàncies sobrevingudes que afectin la persona teletreballadora o quan les necessitats del servei ho justifiquin, es pot modificar l’autorització per prestar el servei en la modalitat de teletreball, mitjançant:

— La redistribució de la jornada de treball entre la forma presencial i no presencial.

— La reducció del nombre de dies setmanals de teletreball.

— La suspensió temporal de la prestació a distància.

 • L'article 12.2 preveu que s'ha de posar a disposició de les persones que hagin de complir les funcions de supervisores un manual relatiu a tècniques d'avaluació, direcció per objectius, planificació i gestió i formes d'acomplir la jornada de treball no presencial.

 • El Decret no és d’aplicació ni al personal docent ni al personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica, ni al personal laboral de les entitats públiques empresarials, fundacions, consorcis o societats mercantils públiques del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 • DURADA DE LA PRESTACIÓ: Màxim un any i mínim 3 mesos, ampliable fins a 18 mesos en total (annex 6)
Tramitació

PDF Annex 1. Sol·licitud.

PDF Annex 2. Aspectes personals i familiars.

PDF Annex 3. Requeriments tècnics.

PDF Annex 4. Qüestionari d'autocomprovació.

PDF Annex 5. Sol·licitud d'avaluació de lloc de treball domiciliari.

PDF Annex 6. Sol·licitud pròrroga (fins 18 mesos)

PDF Manual per al personal supervisor

 

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Funcionari.