Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

Programa de formació i innovació per als centres o intercentres per cohesionar metodologies per a la millora de la competència matemàtica entre els centres de primària i els de secundària al qual estiguin adscrits en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Formació conjunta dels docents dels centres de primària i secundària per al disseny, la posada en pràctica i l’avaluació de metodologies que repercuteixin en la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques.

Links d'interés: