Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

02/07/2021

Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrològica de les Illes Balears (tercer cicle 2022-2027) i del seu Estudi Ambiental Estratègic (En tramitació)

Direcció General de Recursos Hídrics

És objecte del Pla hidrològic de les Illes Balears (PHIB), d’acord amb el que preveu l’article 40 del Text refós de la Llei d’Aigües (TRLA) aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juny, aconseguir el bon estat i la protecció adequada del domini públic hidràulic i de les aigües incloses a la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears. Mitjançant el Reial Decret 701/2015, de 17 de juliol es va aprovar el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears segon cicle (2015- 2021) (BOE nº 171 de 18 de juliol de 2015) el qual fou objecte de revisió anticipada aprovat mitjançant el Reial Decret 51/2019, de 8 de febrer i publicat el BOE nº 47 de 23 de febrer de 2019. L’article 89.2 del Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, d’aprovació del Reglament de Planificació Hidrològica, disposa que es realitzarà una revisió completa i periòdica del Pla Hidrològic cada sis anys des de la data d’entrada en vigor. Per la qual cosa, i de conformitat amb l’article esmentat, s’ha de procedir a la revisió completa del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears corresponent al tercer cicle (2022-2027)

Links d'interés: