Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

02/08/2018

Pla Estratègic de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere a les Illes Balears _Cap a la Igualtat de tracte i no-discriminació de lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals (LGTBI)_ 2017-2019

Direcció General de Coordinació

La Direcció General de Coordinació de la Conselleria de Presidència, com a òrgan competent en la coordinació de les polítiques en matèria d’igualtat és la impulsora del Pla estratègic, emmarcat en el territori de les Illes Balears per als anys 2017, 2018 i 2019. Aquest document va ser aprovat pel Consell d’LGTBI de les Illes Balears en la segona sessió plenària celebrada dia 16 de novembre de 2017.

El Pla contempla 5 eixos estratègics amb la finalitat d’incidir en la millora efectiva de la situació del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, i de les seves famílies, i, en definitiva, en la millora de la convivència.

Eixos estratègics:

Eix 1. Coordinació interinstitucional i participació amb les entitats que treballen a favor de lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals (LGTBI)

Eix 2. Atenció a les necessitats de lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals (LGTBI) i de les seves famílies

Eix 3. Coneixement, sensibilització i formació envers la diversitat sexual i de gènere

Eix 4. Prevenció i actuació en casos d’LGTBI fòbia

Eix 5. Mesures complementàries: instrumentals i transversals

Aquest Pla Estratègic neix amb la voluntat que durant els tres anys posteriors a l’entrada en vigor de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBI-fòbia s’estableixin les bases per donar impuls a les polítiques LGTBI de manera transversal. La planificació estratègica té un caràcter global i necessita complementar-se amb una programació que pugui derivar de les mesures que inclouen cadascun dels eixos, més concreta i adaptada a cada situació específica de necessitat tant des del punt de vista territorial com des del punt de vista del perfil de les persones que s’han d’atendre. Aquest nivell de planificació correspondrà a les administracions segons el seu àmbit competencial i ha de permetre apropar les actuacions i els serveis d’atenció a la ciutadania.

Links d'interés: