Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

04/10/2018

Pla Director Sectorial de Telecomunicacions

Direcció General de Modernització i Administració Digital

El Decret 22/2006, de 10 de març, aprovà el Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears, publicat al BOIB núm. 39 de dia 18 de març de 2006.

És un instrument d’ordenació territorial de complexitat indubtable, ja que hi conflueixen normes sectorials pròpies de les telecomunicacions amb les procedents de totes les branques del dret urbanístic balear, incloses les que regulen el sòl rústic, àrees de protecció especial i historicoambientals.. Resulta un instrument útil pels diversos protagonistes que intervenen a l’hora d’executar-lo: òrgans de Govern de les Illes Balears, consells insulars, ajuntaments, operadors de telecomuncacions i usuaris del serveis basats en tecnologies de la informació i la comunicació.

Links d'interés: