Torna

Plànols d'instal.lacions de temporada

La Direcció General d'Ordenació del Territori elabora, a instància de part interessada o d'ofici, els plànols de distribució de les instal·lacions de servei de temporada en el domini públic maritimoterrestre de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que es publiquen a aquest punt d'accés electrònic amb caràcter informatiu.

La publicació d'aquests plànols no eximeix de l'obligació d'obtenir l'autorització corresponent de la Demarcació de Costes.

 

Podeu accedir a la informació des del visor de mapes:

imatge_visor.png

 

 

La normativa que regula la distribució d'aquestes instal·lacions és la següent: 

  • Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, modificada per la Llei 2/2013, de 29 de maig.
  • Reial Decret 876/2014, de 10 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de Costes.
  • Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de juny de 2013 per la qual s'aproven els criteris generals de distribució d'instal·lacions de servei de temporada en el domini públic maritimoterrestre balear (BOIB núm. 90 del 27/06/2013).