Torna

Portal de Govern Obert

 

 

Govern Obert
de les Illes Balears

 

El Govern Obert suposa un model de govern que té com a objectiu l'augment de la implicació de la ciutadania en la gestió dels assumptes públics i la millora en la presa de decisions públiques, mitjançant la transparència de la seva actuació i la rendició de comptes per les seves accions, la participació i escolta de la ciutadania, la col·laboració amb altres actors, l'obertura i reutilització de les dades, tot això amb aprofitament dels avanços tecnològics, sobre la base d'un major diàleg.

 
 

 

 

 

Què fa el Govern de les Illes Balears en Govern Obert?

  • Promou la transparència de les seves actuacions, oferint informació de forma estructurada a través del Portal de transparència i facilitant que la ciutadania pugui demanar aquella informació pública que no estigui en aquest Portal, mitjançant les sol·licituds d'accés a la informació publica.
  • Fomenta l'obertura de les dades que genera en formats oberts i reutilitzables i els ofereix a través del Portal de dades oberts.
  • Ofereix canals de participació per mitjans telemàtics en tots els processos normatius, mitjançant l'exposició pública en expedients i en altres polítiques públiques.
  • Treballa amb altres organismes per a la transparència i la integritat, com ara, la participació de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat del Govern de les Illes Balears com a observador extern amb veu però sense vot en l' Observatori Ciutadà a favor de la Transparència, l'Ètica i la Integritat pública de les Illes Balears.
  • Ha establert un sistema d'integritat pública mitjançant l'adopció d'un Codi ètic que assumeixen tots els càrrecs públics i personal eventual del Govern de les Illes Balears i els seus ens. D'aquest Codi es desprenen unes obligacions de transparència que es compleixen a través del Portal de transparència (agendes, viatges, despeses, obsequis rebuts, perfil professional, ...). S'ha constituït igualment la Comissió d'ètica publica.
  • Participa, amb compromisos propis, en el IV Pla de Govern Obert que impulsa el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública en l' Aliança per al Govern Obert (OGP, Open Government Partnership).
  • Promou la sensibilització i difusió dels principis del Govern Obert (Jornades, cursos als empleats públics, ...).
  • Ha creat la Comissió Interdepartamental de Govern Obert mitjançant el Decret 47/2021, de 3 de desembre. Aquest òrgan, que s’adscriu a la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, s’ha creat per a l’impuls, la coordinació i la complementarietat de les accions, dels recursos i de les activitats que, en l’elaboració i l’execució de les polítiques públiques en matèria de transparència, participació ciutadana, dades obertes, rendició de comptes i altres actuacions de govern obert, dugui a terme l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental que en depèn.

  • Igualment, s’han creat la Comissió Tècnica de Transparència i la Comissió Tècnica de Dades Obertes, amb l’objectiu de servir d’espai de coordinació, col·laboració i consulta tècniques en matèria de publicitat activa i dret d’accés a la informació pública i en matèria de dades obertes, respectivament. La primera s’adscriu a la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, i la segona, a la Direcció General de Modernització i Administració Digital.

 

 

Contacte