Torna

Fons Social

 

Actualment, les ajudes vigents en matèria d’acció social són les següents:

a) Ajuts per fills menors de divuit anys.

b) Ajuts per a l'atenció a familiars amb discapacitat.

c) Ajuts per a estudis del personal al servei de la comunitat autònoma i dels fills.

d) Ajuts en compensació de despeses derivades d'assitència sanitària.

e) Bestretes

 


Formalització de les sol•licituds d'ajuda d'acció social vigents:


Les sol·licituds es formalitzaran en el model que es publica en aquesta pàgina. Un cop emplenades s'adreçaran al/la director/a general competent en matèria de Funció Pública, juntament amb la documentació requerida en cada cas, i que consta com a documents adjunts en la sol•licitud.

 

S'han de presentar en el Registre de qualsevol de les Conselleries que integren la comunitat autònoma de les Illes Balears, o en qualsevol de les formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú.

 

Es presentarà una ajuda diferencia per cada beneficiari i tipus d'ajuda.