Torna

Fons Europeus

Objecte i finalitat

Són incentius regionals les ajudes financeres que concedeixi l'Estat per a fomentar l'activitat empresarial i orientar la seva localització cap a zones prèviament determinades, a fi de reduir les diferències de situació econòmica sobre el territori estatal, repartir més equilibradament les activitats econòmiques i reforçar el potencial de desenvolupament endogen de les regions.

Àmbit Geogràfic d'aplicació

ANEXO I
Municipis de l'illa de Mallorca que comprenen la zona de promoció econòmica

mapa incentius reionals
Municipis amb dret a Incentius Regionals (click per veure amb més detall)

 

ANEXE II
Zones prioritàries:

Illes de Menorca, Eivissa i Formentera.
A l'illa de Mallorca, els termes municipals d'Inca, Sineu i Lloseta, així com la Secció censal nº 37 del districte 03 de Palma (UIB-Parc Bit).

 

 

Termini de vigència

El termini de vigència de la present zona de promoció econòmica, als efectes de sol•licitar les ajudes que es determinen en aquest Real Decret. El termini de presentació s'ha prorrogat fins al 31 de desembre de 2021.

 

 

Sectors econòmics promocionables

a) Indústries transformadores i serveis de suport a la producció que, respectant els criteris sectorials establerts pels organismes competents, incloguin tecnologia avançada, prestin especial atenció a millores mediambientals i suposin una millora significativa en la qualitat o innovació de procés o producte i, en especial, els que afavoreixin la introducció de les noves tecnologies i la prestació de serveis en els subsectors de les tecnologies de la informació i les comunicacions i els que millorin significativament les estructures comercials.

b) Establiments turístics i instal•lacions complementàries d'oci que, respectant els criteris sectorials establerts pels organismes competents, posseeixin caràcter innovador especialment pel que fa a les millores mediambientals i que milloren significativament el potencial endogen de la zona.