Torna

PREGUNTES FREQÜENTS CORONAVIRUS

1.- Què són els crèdits o préstecs avalats per l’Estat?

 

És una mesura del Govern central per ajudar a les persones afectades per la COVID-19 que tenen dificultats per pagar el preu del seu lloguer. Consisteixen en un crèdit avalat per l’Estat, sense interessos ni despeses pel beneficiari, per un import de fins a 6 mensualitats del lloguer, que es pot retornar en 6 anys (ampliable fins a 10 anys, en casos excepcionals).

2.- Quines són les condicions bàsiques del préstec?

 

Contracte del préstec: el préstec es formalitza amb un contracte entre l’entitat financera i el llogater titular del contracte de lloguer. Si al contracte de lloguer consta més d’un llogater titular, necessàriament hauran de subscriure el préstec tots els titulars i respondran d’aquest de forma solidària.

 

Quantia màxima: la quantia màxima serà del 100% de la renda del lloguer durant 6 mensualitats, amb el límit màxim de 900€ per mensualitat i, en tot cas, com a màxim 5.400€ pel total de les mensualitats.

 

Mensualitats que es poden finançar: es podran finançar un màxim de 6 mensualitats, a comptar des de l’1 abril de 2020 i com a màxim podran comprendre les mensualitats posteriors als 6 mesos següents a la firma del contracte. Aquestes mensualitats seran sempre mentre duri la vigència del contracte de lloguer.

 

Pagament de les mensualitats: el pagament es farà mes a mes -tret que s’arribi a un acord distint- i directament a l’arrendador (normalment el propietari del pis). En cas que les mensualitats finançades siguin a partir de l’1 abril i fins a la firma del contracte del préstec es farà un pagament inicial a l’arrendador per les mensualitats que no s’hagin pagat durant aquests mesos.

 

Devolució del préstec:  el préstec es podrà retornar en un termini de fins a 6 anys i es podrà pactar que es comenci a retornar a partir dels 6 mesos des de la firma del contracte. No obstant, si el sol·licitant vol podrà retornar el préstec abans podrà fer-ho en qualsevol moment sense cap càrrec addicional.

 

Pròrroga del termini, fins a un màxim de 10 anys, en total: transcorreguts els 3 primers anys des de la concessió del préstec i abans del compliment dels 5 anys i mig, podrà sol·licitar-se la pròrroga de fins a 4 anys més si s’acredita a l’entitat financera que es manté la situació de vulnerabilitat del sol·licitant acreditada en el moment de la sol·licitud.

 

Cost i despeses: l’entitat financera no pot cobrar cap import extra ni obligar a subscriure cap producte o servei addicional per sol·licitar i formalitzar el préstec.

3.- Quan es poden sol·licitar?

 

Es podrà sol·licitar directament a l’entitat financera fins al 31 de maig de 2021 i, en tot cas, es formalitzaran abans del 30 de juny de 2021. Els dos terminis podran pròrrogar-se novament si fos necessari.

4.- Qui ho pot sol·licitar?

 

El poden sol·licitar els titulars del lloguer d’un habitatge en que resideixen de manera habitual, que tenguin residència legal a Espanya, el contracte de lloguer en vigor en el moment de fer la sol·licitud i que compleixin tots els requisits següents:

1. El llogater sol·licitant i els membres de la seva unitat familiar no poden ser propietaris o usufructuaris de cap habitatge a Espanya.
 

S’entén que compleixen el requisit anterior, en els casos següents:

 

  • Tenen únicament un % de la propietat de l’habitatge i l’han obtingut per herència.

  • Tenen la propietat o usdefruit, però no poden disposar de l’habitatge per causa de separació o divorci o altra causa no voluntària de la persona sol·licitant.

  • Tenen la propietat o usdefruit, però l’habitatge no està adaptat a la discapacitat del sol·licitant o d’algun dels membres de la seva unitat familiar. 

* En els casos anteriors s’haurà d’aportar una declaració responsable, juntament amb la sol·licitud, indicant aquesta situació.


2. El llogater sol·licitant o algun membre de la seva unitat familiar ha sofert una reducció d’ingressos a causa de la COVID-19, i es troba en alguna de les situacions següents: 
 

  • Ha passat a la situació d’atur
  • Ha patit un Expedient de Regulació temporal de l’ocupació -ERTO-
  • Ha patit una reducció de jornada per motiu de cures (ex. per cuidar de fills, pares o altres familiars)
  • Ha cessat en l’activitat de treballador per compte pròpia (autònom)
  • Altres circumstàncies degudes a la COVID-19, que suposin una reducció d’ingressos per treballadors o autònoms

3. La suma dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar no pot superar en el mes anterior a la sol·licitud els 2.824,50 €/mes


4. El preu del lloguer més les despeses bàsiques (electricitat, gas, gasoil per a la calefacció, aigua corrent, telecomunicacions fixes i mòbils i comunitat de propietaris) del mes anterior a la sol·licitud ha de ser igual o superior al 35% del total d’ingressos nets de la unitat familiar.

Ex. Renda de lloguer més despeses bàsiques ≥ al 35% ingressos nets unitat familiar

 

Renda de lloguer + despeses bàsiques → 900€ 

Ingressos nets unitat familiar → 1.500€

 

35% Ingressos nets unitat familiar = 1.500€ x 0,35 = 525€ . 

 

Renda de lloguer + despeses bàsiques= 900€ > 35% dels ingressos nets unitat familiar= 525€. Per tant, compleix el requisit.5.- Quina documentació he de presentar?

1. En cas de situació legal d’atur: certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el que figuri la quantia percebuda en concepte de prestacions o subsidis per l’atur (Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal -SEPE-. El pots obtenir telemàticament a la seva pàgina web).2. En cas de cessament de l’activitat dels treballadors per compte pròpia/autònoms: certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració tributària o, si escau, per l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, que acrediti la declaració de cessament de l’activitat per l’interessat. (Certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària -AEAT-. El pots obtenir telemàticament a la seva pàgina web).


3. En cas d’una unitat familiar composta pels conjugues no separats o parella de fet inscrita, els seus fills i, si escau, conjugues o parella de fet dels fills, que resideixin al mateix habitatge: llibre de família o document acreditatiu de la parella de fet.
 

4. En tot cas: DNI/ NIE del llogater titular del contracte i còpia del contracte de lloguer en vigor. El contracte de lloguer ha d’identificar qui és l’arrendador i el seu número de compte corrent per poder fer l’ingrés, si no figura en el contracte s’ha d’aportar aquest en la forma que indiqui l’entitat financera.
 

5. En tot cas: certificat d’empadronament de totes les persones de la unitat familiar empadronades al mateix habitatge, amb referència a la data de presentació de la sol·licitud. (El pots obtenir a l’Ajuntament del teu municipi, en alguns casos de forma telemàtica o per telèfon)

6. En tot cas: nota simple del servei d’índex/ localització de propietats del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar (El pots obtenir per correu electrònic a qualsevol dels Registres de la teva ciutat, adjuntant una fotocòpia del DNI/NIE de tots els membres de la teva unitat familiar, pots consultar el correu electrònic dels Registres de la teva ciutat a la següent llista) o bé certificat cadastral
 

7. En tots els cas: formulari de sol·licitud del préstec i declaració responsable del llogater titular del contracte de lloguer del compliment dels requisits per sol·licitar-lo. (Els pots obtenir a l’entitat financera en el moment de fer la sol·licitud).

* En cas de no poder aportar algun dels documents anteriors: el sol·licitant podrà indicar-ho a la mateixa declaració responsable, explicant els motius relacionats amb la COVID-19, que impedeixin la seva aportació. Una vegada finalitzat l’Estat d’alarma i les seves pròrrogues disposarà de 3 mesos per presentar a l’entitat financera els documents que no hagués pogut aportar en el moment de la sol·licitud.


Per a més informació, sobre els crèdits avalats per l’Estat en matèria de lloguer, podeu consultar la pàgina web de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).