Torna

PREGUNTES FREQÜENTS CORONAVIRUS

Garantia dels subministraments d’aigua, energia elèctrica i gas natural de l’habitatge.

1. Sol·licitants: persones consumidores dels subministraments de l’habitatge

2. Dret: manteniment dels subministraments d’aigua, energia elèctrica i gas natural mentre estigui vigent l’estat d’alarma (actualment, 9 maig de 2021)

3. Termini de sol·licitud: mentre estigui vigent l’estat d’alarma (actualment, 9 maig de 2021)

4. Situació de vulnerabilitat de la persona consumidora: (requisits arts. 3 i 4 del RD 897/2017, de 6 d’octubre)

5. Acreditació de la situació de vulnerabilitat: s’acredita davant l’empresa, d’alguna de les següents formes:

  • Si la persona o unitat de convivència apareix com a titular del contracte de subministrament: presentant a l’empresa subministradora l’última factura d’energia elèctrica en la qual consti la percepció del bo social d’electricitat.

  • Si la persona o unitat no pot acreditar la titularitat del contracte de subministrament: ha d’acreditar la situació de vulnerabilitat d’acord amb normativa sectorial (art. 3 RD 897/2017, de 6 de octubre) mitjançant l’acreditació dels serveis socials o mediadors socials i acompanyant: DNI o NIE del consumidor i de tota la unitat de convivència i certificat d’empadronament en vigor del consumidor i de tota la unitat de convivència.