Torna

PREGUNTES FREQÜENTS CORONAVIRUS

Et pots acollir a una sèrie de mesures adoptades per a la protecció de l’habitatge habitual, tens dret a:

La pròrroga extraordinària del teu lloguer si el contracte de lloguer acaba entre el 2 d’abril de 2020 i la data de finalització de l'estat d'alarma (actualment, 9 de maig de 2021).

Si el teu contracte de lloguer acaba entre el 2 d’abril de 2020 i la data de finalització de l'estat d'alarma (actualment, 9 de maig de 2021) pots sol·licitar a l’arrendador una pròrroga de fins a sis mesos, el llogater t’haurà de mantenir les mateixes condicions i estarà obligat a acceptar la pròrroga.

Model de sol·licitud de pròrroga del contracte de lloguer (el pots completar seguint les instruccions que trobaràs al final del model. Has d’adjuntar la documentació que s’indica i enviar-ho al propietari).

A més, si et trobes en una situació de vulnerabilitat derivada de la COVID-19 pots accedir a un major grau de protecció. Per poder optar a aquestes mesures específiques has de complir tots els requisits de la situació de vulnerabilitat social i econòmica (ampliació detallada al final de la pàgina: Annex A):

1. Ha de ser l’habitatge habitual del llogater

2. Cap membre de la unitat familiar pot tenir un altre habitatge en propietat o usdefruit.

3. El sol·licitant ha d’estar en situació d’atur, ERTO (inclou els fixos-discontinus), reducció de jornada o haver sofert una pèrdua substancial d’ingressos.

4. La despesa de lloguer més la dels subministraments bàsics ha de suposar un 35% o més dels ingressos nets de tota la unitat familiar.

Si compleixes els requisits de la situació de vulnerabilitat social i econòmica anteriors:

Tens dret a la reducció o ajornament de la renda del lloguer per part dels grans tenidors i d’empreses o entitats públiques d’habitatge:

Si tens un lloguer d’habitatge habitual amb un gran tenidor (té més de 10 immobles urbans o més de 1.500 m2 construïts) o bé amb una empresa o entitat pública d’habitatge (com per exemple, l’IBAVI o el Patronat Municipal d’Habitatge de Palma) pots renegociar les teves condicions del lloguer i tens dret o a una reducció o a un ajornament de la renda del lloguer.

Pots sol·licitar l’ajornament del pagament de la mensualitat mitjançant una comunicació a l’arrendador entre el 2 d’abril de 2020 i la data de finalització de l'estat d'alarma (actualment, 9 de maig de 2021). L’arrendador ha de contestar-te en un termini de set dies laborables i la contestació ha de preveure alguna de les dues opcions següents:

  • Una reducció del 50% de la renda del lloguer durant el temps que es mantengui  la situació de vulnerabilitat, fins a un màxim de 4 mesos.
  • Una moratòria o ajornament de la renda del lloguer durant el temps que es mantengui la situació de vulnerabilitat, fins a un màxim de 4 mesos. Les mensualitats ajornades s’han de fraccionar en la forma decidida mitjançant l’acord entre l’arrendador i l’arrendatari, en tot cas, l’arrendador haurà d’oferir un mínim de 3 anys per retornar-les.

Model de sol·licitud d’ajornament temporal del lloguer, propietaris grans tenidors (el pots completar seguint les instruccions que trobaràs al final del model. Has d’adjuntar la documentació que s’indica i enviar-ho al propietari).

* ANNEX A: REQUISITS SITUACIÓ DE VULNERABILITAT I CONCEPTES

A)   Requisits

1.  El sol·licitant i els membres de la seva unitat familiar no poden ser propietaris o usufructuaris de cap habitatge a Espanya.

S’entén que compleixen el requisit anterior, en els casos següents:

  • Tenen únicament un % de la propietat de l’habitatge i l’han obtingut per herència.
  • Tenen la propietat o usdefruit, però no poden disposar de l’habitatge a causa de separació, divorci o qualsevol altra causa acreditada que no depengui de la voluntat del sol·licitant
  • L’habitatge no està adaptat a la discapacitat del sol·licitant o d’algun dels membres de la seva unitat familiar. 

2. El sol·licitant a causa de la crisi sanitària està a l’atur, es troba en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), ha vist reduïda la seva jornada o ha sofert una reducció d’ingressos.

3. El conjunt de membres de la unitat familiar no pot superar en el mes anterior a la sol·licitud, els següents límits màxims d’ingressos, segons el tipus d’unitat:

Família sense fills i sense persones amb discapacitat o dependència: el límit màxim és 1.694,70€ bruts/mes (és el resultat de multiplicar per 3 l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual, conegut com IPREM mensual = 564,90 € x 3 = 1.694,70€)

Família amb fills, de qualsevol edat, o bé amb persones majors de 65 anys que convisquin al mateix habitatge: el límit màxim anterior (1.694,70 € bruts/mes) s’incrementa en + 56,49€ per cada fill o persona major de 65 anys (és el resultat d’incrementar el límit anterior de 1.694,70€ en un 10% l’IPREM mensual (+56,49€) per cada fill o persona major de 65 anys)

Família monoparental amb fills que convisquin al mateix habitatge: el límit màxim anterior (1.694,70 € bruts/mes) s’incrementa en + 84,73 € per cada fill. (és el resultat d’incrementar el límit anterior de 1.694,70€ en un 15% l’IPREM mensual (+ 84,73€) per cada fil)

Família amb algun membre amb discapacitat reconeguda superior al 33%, situació de dependència o incapacitat permanent per treballar: el límit màxim d’ingressos és 2.259,60 € bruts/mes (és el resultat de multiplicar per 4 l’IPREM mensual)

Aquest límit s’incrementarà seguint els exemples anteriors, per cada fill que convisqui al mateix habitatge.

La persona llogatera té reconeguda una paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% o discapacitat física o sensorial igual o superior al 65% o bé té ella, o el seu cuidador, incapacitat permanent per treballar: el límit màxim d’ingressos és 2.824,50 € bruts/mes (és el resultat de multiplicar per 5 l’IPREM mensual)

4. El preu del lloguer més les despeses bàsiques (electricitat, gas, gasoil per la calefacció, aigua corrent, telecomunicacions fixes i mòbils i comunitat de propietaris) ha de ser igual o superior al 35% del total d’ingressos nets de la unitat familiar.

Exemple.

Renda de lloguer més despeses bàsiques ≥ al 35% ingressos nets unitat familiar

Renda de lloguer + despeses bàsiques = 900€

Ingressos nets unitat familiar = 1.500€

35% Ingressos nets unitat familiar = 1.500 x 0,35 = 525€ .

Renda de lloguer + despeses bàsiques= 900€ > 35% dels ingressos nets unitat familiar = 525€. Per tant, compleix el requisit.

* Si tot i no complir els requisits de vulnerabilitat assenyalats en l'Annex A et trobes en una situació de dificultat econòmica a causa de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, et recomanam que et posis en contacte amb el teu arrendador (propietari), per intentar arribar a un acord sobre les condicions del lloguer que us resulti favorable a ambdues parts.

Model de declaració responsable situació de vulnerabilitat

B) Conceptes

Sol·licitant: és la persona titular del contracte de lloguer que resideix de forma habitual i permanent a l’habitatge. Al qual està empadronada actualment i durant els 6 mesos anteriors.

Unitat familiar: és la unitat formada per la persona llogatera, el seu cònjuge o parella de fet inscrita i tots els fills i els conjugues o parelles de fet dels fills que visquin al mateix habitatge. Al qual estan empadronades actualment i hi han estat durant els 6 mesos anteriors.

Gran tenidor: és el titular de més de 10 immobles urbans -habitatges, locals, etc.- (sense comptar garatges i trasters) o de més de 1.500 m2 de superfície construïda. S’equiparen també, les empreses o entitat públiques d’habitatge (com l’Institut Balear d’Habitatge (IBAVI) o el Patronat Municipal d’Habitatge de Palma).