Torna

Estructura del Govern de les Illes Balears (leg. 2015-2019)

Organigrama i funcions

Administració > Organització > Organigrama i funcions

desc_organigrama_20190611.PNG
desc_12042019 Sector públic instrumental CAIB.png

D'acord amb el que disposa l'Estatut d'autonomia, la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableixen que correspon al president determinar la composició del Govern i configurar l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

El Decret 6/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, ( BOIB Núm 042 , de 8 d’abril de 2017) determina la composició del Govern i estableix que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sota la direcció del Govern, s'estructura en conselleries.

L’article 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balear estableix les atribucions de les secretaries generals. El Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, estableix l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració autonòmica, amb determinació de les funcions o competències materials de cada òrgan.

En el quadre següent, per cada conselleria, podreu trobar les funcions de cada òrgan (si vol cercar per algun tema, pot fer-ho en aquest excel):

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan directiu encarregat de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic.
Les atribucions de les secretaries generals són les que recull l ’article 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

 • Prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponen al conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.
 • Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.
 • Controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria.
 • Exercir, d’acord amb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.
 • Gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la conselleria.
 • Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.
 • Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.
 • Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.

Direcció General d'Innovació i Recerca

Impuls i foment de la innovació, la recerca, el desenvolupament i la transferència del coneixement; planificació i coordinació del sistema d’innovació, ciència i tecnologia de les Illes Balears.

Direcció General de Turisme

Promoció, difusió i comercialització dels productes i serveis turístics; informació estadística i estudis relatius al turisme; ordenació normativa general i planificació del sector turístic. Creació i desenvolupament del producte turístic.

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

Planificació i ordenació dels sectors de les comunicacions i de les noves tecnologies de la informació; sistemes d’informació, recursos tecnològics i serveis informàtics i telemàtics de l’Administració de la Comunitat Autònoma; planificació i ordenació dels sectors de les telecomunicacions, radiodifusió televisiva i sonora; impuls i coordinació de la implantació de l’Administració electrònica; seguretat de la informació dels recursos tecnològics.

Direcció General de Fons Europeus

Gestió seguiment, control, avaluació i comunicació dels fons procedents de la Unió Europea, Fons FEDER, FSE i programes europeus. Coordinació dels incentius regionals a les Illes Balears.

Conselleria de Presidència

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan directiu encarregat de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic.
La Secretaria General de la Conselleria de Presidència, a més, dóna assistència i suport a la Presidència de les Illes Balears i a la Secretaria del Consell de Govern, es fa càrrec de la gestió del Butlletí Oficial de les Illes Balears i de l’organització dels processos electorals autonòmics, de conformitat amb la legislació en la matèria.
També té, com a totes les secretaries generals, les atribucions que l’article 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les atribueix:

 • Prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponenal conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.
 • Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.
 • Controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria.
 • Exercir, d’acordamb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.
 • Gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la conselleria.
 • Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.
 • Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.
 • Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.
 • Donar assistència i suport a la Presidència de les Illes Balears i a la Secretaria del Consell de Govern, fer-se càrrec de la gestió del Butlletí Oficial de les Illes Balears i de l’organització dels processos electorals autonòmics, de conformitat amb la legislació en la matèria.

Direcció General de Coordinació

Implementació, impuls, coordinació i seguiment dels plans, projectes i programes estratègics del Govern; coordinació interdepartamental entre òrgans de conselleries diverses; coordinació de les polítiques en matèria d’igualtat; suport directe al conseller de Presidència en l’exercici de les seves atribucions; coordinació estratègica amb el Gabinet de la Presidència. Així mateix, assumeix la coordinació de les matèries de caràcter transversal.

Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

Relacions generals amb el Govern de l’Estat i les comunitats autònomes; interlocució amb els consells insulars; projecció exterior dels interessos autonòmics; participació en la política internacional de l’Estat; relacions amb la Unió Europea; oficines de representació; comunitats balears a l’exterior; relacions amb comunitats i entitats associatives de residents forans i interlocució amb les cases regionals amb seu a les Illes Balears; coordinació administrativa i organització d’esdeveniments d’interès autonòmic; acció cívica i relacions amb els grups socials, i també amb les organitzacions religioses; intervenció administrativa en matèria d’associacions, fundacions i col·legis professionals; Registre d’Associacions; Registre Únic de Fundacions; Registre de Col·legis Professionals; reials acadèmies, acadèmies i altres corporacions de dret públic; Registre d’Acadèmies; atenció i informació al ciutadà; relacions institucionals i de col·laboració amb el poder judicial i amb els òrgans judicials i les fiscalies radicats a les Illes Balears; relacions amb l’Administració de Justícia i amb els operadors jurídics; impuls i coordinació del traspàs de funcions i serveis dels mitjans personals i materials al servei de l’Administració de Justícia; orientació jurídica; serveis de cooperació amb la justícia.

Direcció General de Relacions amb el Parlament

Suport al Govern en les relacions amb el Parlament; coordinació de la iniciativa legislativa i de l’exercici dels poders normatius del Govern i de l’Administració de la Comunitat Autònoma; coordinació del desplegament normatiu de l’Estatut d’autonomia; impuls de la normativa en matèria d’igualtat; coordinació dels processos de transferència de funcions i serveis; inventari general d’òrgans col·legiats; registre de convenis i acords; relacions amb el Consell Consultiu i altres òrgans estatutaris; relacions amb la Comissió Assessora de Dret Civil.

Direcció General de Comunicació

Informació sobre l’activitat governamental i administrativa i relacions amb els mitjans informatius; règim de premsa, ràdio i televisió; ràdio i televisió públiques; publicitat institucional; coordinació de les polítiques de comunicació de les diverses conselleries.

Direcció General de Transparència i Bon Govern

Coordinació interdepartamental de mesures per impulsar la transparència i el bon govern a l’Administració; simplificació i racionalització dels processos administratius; coordinació i ordenació dels registres administratius, inclosos els telemàtics; reconeixement i anàlisi de la demanda i percepció dels usuaris i la ciutadania; modernització i qualitat dels serveis públics, atenció i informació ciutadana; coordinació i gestió de la implantació d’un sistema de gestió èticament i socialment responsable amb l’assumpció del Sistema Balear de Responsabilitat Social Corporativa i d’Empreses.

Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Representació i defensa en judici de l’Administració autonòmica i dels ens que en depenen; assessorament jurídic al Govern i als òrgans de l’Administració en les matèries o qüestions d’especial rellevància o transcendència; coordinació dels serveis jurídics de les conselleries i de les entitats dependents de l’Administració de la Comunitat Autònoma, i també coordinació d’altres serveis de defensa judicial; altres competències que li atribueix la legislació vigent en matèria judicial, d’assessorament jurídic i d’elaboració normativa.
L’Institut d’Estudis Autonòmics, que s’adscriu a l’Advocacia, exerceix les competències següents: estudi, recerca i difusió legislativa en matèria d’autonomies territorials, amb atenció preferent al dret públic de les Illes Balears; assessorament a la Presidència de les Illes Balears, especialment en l’àmbit del dret estatutari, i suport en el desplegament normatiu de l’Estatut d’autonomia i en els processos de transferències de funcions i serveis, tant de l’Estat a la Comunitat Autònoma com d’aquesta als consells insulars, quan se li encomanin expressament .

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan directiu encarregat de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic.
La Secretaria General de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, a més, coordina el procediment d’elaboració dels plans estratègics de subvencions i les seves modificacions, i exerceix la tutela dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic respecte de la legislació general i en matèria d’hisenda aplicable a aquests ens.
També té, com a totes les secretaries generals, les atribucions que l’article 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les atribueix:

 • Prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponenal conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.
 • Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.
 • Controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria.
 • Exercir, d’acordamb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.
 • Gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la conselleria.
 • Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.
 • Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.
 • Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.
 • Coordinar el procediment d’elaboració dels plans estratègics de subvencions i les seves modificacions, i exercir tutela dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic respecte de la legislació general i en matèria d’hisenda aplicable a aquests ens.

Direcció General de Pressuposts i Finançament

Impuls i coordinació dels processos de preparació, d’execució i de control dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma; finançament autonòmic; control i seguiment del finançament afectat i del procedent de fons europeus; ordenació del sistema de finançament autonòmic, relacions financeres amb les hisendes territorials; coordinació i seguiment del finançament de les transferències de funcions i serveis de l’Estat a la Comunitat Autònoma; suport als processos de descentralització territorial de competències autonòmiques; tutela pressupostària dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic.

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Tresoreria general i endeutament; tutela financera dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic i, si escau, dels ens locals; caixes d’estalvis i institucions de crèdit cooperatiu; societats de garantia recíproca; mediadors d’assegurances; mutualitats de previsió social. Així mateix, li correspon l’exercici de les funcions previstes en la legislació de patrimoni: preparació, tramitació i resolució dels expedients patrimonials prevists en les lleis; ordenació, gestió, inventari i defensa dels béns i drets de l’Administració de la Comunitat Autònoma i dels organismes autònoms; obligacions tributàries derivades de la titularitat dels béns; gestió dels riscs dels béns; inscripció i regularització de les titularitats cadastrals i registrals dels béns; dipòsit dels drets de propietat industrial; ordenació del parc mòbil i gestió del parc mòbil de serveis generals, i també les competències en l’àmbit material de la contractació pública. S’adscriuen a aquesta Direcció General la Central de Contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la qual depèn el Registre de Contractes i Contractistes.

Direcció General del Funció Pública i Administracions Públiques

Planificació, direcció, coordinació i execució de la política general de personal; ordenació i gestió del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte el personal docent i el personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica; coordinació de la política de recursos humans del sector públic instrumental i del seu personal; direcció i supervisió de les nòmines corresponents al personal dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic i, en general, tutela d’aquests ens respecte de la legislació aplicable en matèria de personal; gestió, impuls i coordinació de les polítiques i els plans d’igualtat entre les dones i els homes empleats públics dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental autonòmic; formació del personal de les administracions públiques de les Illes Balears; inspecció de qualitat, organització i serveis; Registre General de Personal; prevenció de riscs laborals del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; organització territorial de la Comunitat Autònoma; relacions amb les institucions de govern de les illes i dels municipis, relacions de col·laboració i cooperació amb els ens territorials; personal funcionari d’Administració local amb habilitació nacional que presta servei a les corporacions locals.

Direcció General d'Emergències i Interior

Emergències i protecció civil; meteorologia; activitats classificades; espectacles; seguretat i policia autonòmica; coordinació de policies locals.

Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Òrgan adscrit a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques que exerceix les competències que estableix la legislació vigent de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la normativa de desplegament reguladora de l’organització i les funcions d’aquest òrgan. Així mateix, és l’òrgan responsable del manteniment, la custòdia i la gestió de la informació continguda en la base de dades de subvencions de la Comunitat Autònoma.

Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears

La Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears és el tribunal economicoadministratiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, en conseqüència, és l’òrgan competent per conèixer i resoldre les impugnacions en via economicoadministrativa. L'exercici d'aquesta funció s'ha de dur a terme d'acord amb el que disposa el Decret 20/2012, de 16 de març, pel qual es regula l'estructura dels òrgans competents per conèixer i resoldre les reclamacions economicoadministratives que es produeixen en l'àmbit de la gestió econòmica, financera i tributària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i les disposicions dictades per desplegar i aplicar aquestes normes.

Conselleria d'Educació i Universitat

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan directiu encarregat de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic.
La Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Universitat duu a terme, a més, l’ordenació i la gestió del personal d’administració i serveis en centres educatius.
També té, com a totes les secretaries generals, les atribucions que l’article 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les atribueix:

 • Prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponenal conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.
 • Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.
 • Controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria.
 • Exercir, d’acordamb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.
 • Gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la conselleria.
 • Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.
 • Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.
 • Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.
 • Dur a terme l’ordenació i la gestió del personal d’administració i serveis en centres educatius

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Planificació educativa; coordinació de les infraestructures i dels serveis educatius; règim orgànic i funcionament dels centres docents; centres concertats i centres privats; educació a distància no universitària; gestió de títols acadèmics i legalitzacions; escolarització a partir del segon cicle d’educació infantil; ordenació dels ensenyaments; ensenyaments de règim especial; gestió del GESTIB; avaluació i qualitat del sistema educatiu.

Direcció General de Personal Docent

Ordenació i gestió del personal docent; primària; secundària; provisió de places; retribucions; gestió de la nòmina i relacions amb els centres concertats.

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Formació professional i relació del sistema educatiu amb l’empresa; formació professional bàsica; educació de persones adultes; formació permanent del professorat; ensenyament del català i normalització lingüística en l’àmbit educatiu; concessió de l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes; gestió dels cursos i de les proves lliures inclosos en el Pla de Formació Lingüística i Cultural i expedició dels certificats de notes i de capacitació inclosos en el Pla esmentat; foment de les llengües estrangeres i participació en programes internacionals.

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Ordenació i gestió del sistema universitari; infraestructures universitàries; relacions amb la comunitat universitària; foment de la recerca educativa; organització dels ensenyaments superiors no .

Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa

Impuls i foment de la innovació educativa; família i participació, moviment associatiu (d’alumnes i de pares i mares); consells escolars (autonòmic, insulars, municipals i de centre); serveis i activitats complementaris; gestió de les beques i ajuts en l’àmbit educatiu no universitari; noves tecnologies aplicades a l’educació; materials didàctics i llibres de text; atenció a la diversitat; primera infància; convivència i èxit escolar.

Delegacions territorials d’Educació de Menorca i d’Eivissa i Formentera

Les delegacions territorials d’Educació de Menorca i d’Eivissa i Formentera, sota la dependència directa de la persona titular de la Conselleria d’Educació i Universitat, exerceixen les funcions relatives a la coordinació administrativa en l’àmbit educatiu de les illes respectives.
La Delegació Territorial d’Eivissa i Formentera actuarà en coordinació amb la Delegació Territorial del Govern de les Illes Balears a Formentera, d’acord amb el Decret 24/2012, de 23 de març.

Departament d'Inspecció Educativa

La inspecció educativa serà exercida sota la dependència directa de la persona titular de la Conselleria d’Educació i Universitat. El Departament d'Inspecció Educativa és l'òrgan de la Conselleria d'Educació i Universitat al qual s'encomanen l'assessorament, la supervisió, l'avaluació i el control dels centres docents d'ensenyament no universitari, dels serveis i dels programes educatius de l'àmbit de competència de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sota la dependència directa de la persona titular de la Conselleria.

Altres òrgans adscrits

Així mateix, s’integren en la Conselleria d’Educació i Universitat els òrgans següents:

 • Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar
 • Institut per a l’Educació de la Primera Infància (IEPI)
 • Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE)
 • Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan directiu encarregat de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic.
Les atribucions de les secretaries generals són les que recull l ’article 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

 • Prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponenal conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.
 • Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.
 • Controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria.
 • Exercir, d’acordamb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.
 • Gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la conselleria.
 • Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.
 • Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.
 • Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.

Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Planificació de la política de serveis socials; elaboració normativa en matèria de serveis socials; ordenació de la renda mínima d’inserció; pla de serveis socials comunitaris bàsics i altres programes socials, i també la tramitació i concessió de les ajudes i dels convenis que se’n deriven; prestacions econòmiques; autorització, registre i inspecció de serveis i centres de serveis socials d’àmbit suprainsular o autonòmic; atenció i integració social a la població immigrant.

Direcció General de Dependència

Atenció i suport a persones amb dependència, a persones amb discapacitat, a persones de la tercera edat i a altres col·lectius en situació de risc.

Direcció General de Menors i Famílies

Aplicació de mesures de justícia juvenil; ordenació de la protecció de menors; polítiques de promoció i suport a les famílies i unitats de convivència; reinserció social; atenció a les víctimes del delicte.

Direcció General de Cooperació

Cooperació social i econòmica de caràcter exterior; polítiques de solidaritat i desenvolupament humà a pobles i països no desenvolupats o en via de desenvolupament.

Oficina de Defensa dels Drets del Menor

Òrgan integrat en la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació que exerceix les competències de defensa i promoció dels drets dels menors; queixes sobre situacions d’amenaça i de vulneració de drets. Al capdavant hi ha un director o una directora assimilat en rang a director general.

Conselleria de Salut

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan directiu encarregat de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic.
La Secretaria General de la Conselleria de Salut té atribuïda, a més, la competència d’instrucció dels procediments sancionadors i de finançament sanitari públic.
També té, com a totes les secretaries generals, les atribucions que l’article 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les atribueix:

 • Prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponenal conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.
 • Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.
 • Controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria.
 • Exercir, d’acordamb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.
 • Gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la conselleria.
 • Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.
 • Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.
 • Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.
 • Competència d’instrucció dels procediments sancionadors i de finançament sanitari públic.

Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia

Planificació i ordenació sanitària general i de l’assistència sanitària; definició de la cartera de serveis i prestacions sanitàries i els seus indicadors d’avaluació; polítiques de qualitat de la prestació sanitària; la gestió, el manteniment i l’avaluació periòdica del Registre del Conjunt Mínim de Dades d’Alta Hospitalària i Activitat Ambulatòria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; registre de professionals sanitaris; ordenació farmacèutica; autorització i control d’establiments i serveis d’atenció farmacèutica; autorització i control d’activitats sanitàries de fabricació a mida de productes sanitaris i de distribució i venda de productes sanitaris; tramitació i resolució dels procediments d’aplicació de l’índex corrector dels marges de les oficines de farmàcia corresponent a les receptes o ordres de dispensació de medicaments d’ús humà fabricats industrialment dispensats amb càrrec als fons públics; control i millora de la qualitat de la prestació farmacèutica; control i vigilància de medicaments, productes sanitaris i la resta de productes farmacèutics; iniciació i resolució dels procediments sancionadors en matèries pròpies de la seva competència.

Direcció General de Salut Pública i Participació

Promoció de la salut; vigilància epidemiològica, anàlisi i avaluació de l’estat de salut de la població, de les malalties i de l’impacte en salut de les polítiques públiques; promoció per a la reducció de les desigualtats en salut per raó de gènere, de territori, de classe social i de cultura per afavorir els col·lectius més desprotegits; participació dels ciutadans i ciutadanes, dels professionals i de les associacions de pacients; prevenció de les malalties: vacunació, programes poblacionals de detecció precoç de càncer i d’altres malalties, lluita contra el tabaquisme, salut sexual i reproductiva, prevenció del VIH, prevenció i tractament de les drogodependències; promoció de la salut i vigilància epidemiològica en l’àmbit laboral, i també la resta d’actuacions sanitàries en l’àmbit de la salut laboral que preveu la normativa sanitària; protecció de la salut; salut ambiental, que inclou, entre d’altres, la vigilància de la qualitat de l’aigua de consum humà, de les aigües de bany i de la legionel·losi; ordenació dels aspectes higiènics i sanitaris d’activitats no sanitàries; seguretat alimentària i nutrició; control oficial i registres en matèria de salut pública; vigilància epidemiològica de les zoonosis; anàlisis químiques i microbiològiques de mostres d’aigües i aliments; iniciació i resolució dels procediments sancionadors en matèries pròpies de la seva competència; coordinació de la Fundació Banc de Sang i Teixits.

Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca de Salut

Inspecció, control, autorització i registre de centres, serveis i establiments sanitaris; avaluació de la qualitat assistencial i acreditació dels centres, serveis i establiments sanitaris; iniciació i resolució de procediments sancionadors en matèria de la seva competència; explotació, gestió i avaluació dels registres i sistemes d’informació de la seva competència; definició i desenvolupament de polítiques de formació sanitària especialitzada; promoció de polítiques d’investigació i d’informació sanitàries; tutela i desenvolupament dels processos formatius de pregrau o postgrau dels professionals de la salut i promoció de programes docents de pregrau o postgrau, d’acord amb la UIB i altres conselleries i institucions formatives; acreditació de professionals sanitaris, de formació sanitària i de formació sanitària especialitzada; coordinació del funcionament de la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull 15, del Comitè d’Ètica de la Investigació de les Illes Balears, de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears i de l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma; coordinació de Trasplantaments de les Illes Balears; gestió del Registre de Voluntats Anticipades.

Direcció General de Consum

Defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries; control de mercat, inspecció de consum i xarxa d’alerta de productes perillosos; informació i orientació dels consumidors i usuaris per a l’exercici adequat dels seus drets; tramitació de les denúncies i les reclamacions de les persones consumidores i usuàries; desenvolupament de tasques de mediació entre les persones consumidores i les empreses; resolució de les controvèrsies de consum a través de l’arbitratge i foment del Sistema Arbitral de Consum, educació i formació a la ciutadania en matèria de consum i formació contínua al personal de les administracions de consum; gestió del registre d’associacions de consumidors i suport i relació amb aquestes; suport i coordinació del Consell de Consum, i exercici de la potestat sancionadora en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries.

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan directiu encarregat de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic.
Les atribucions de les secretaries generals són les que recull l ’article 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

 • Prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponen al conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.
 • Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.
 • Controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria.
 • Exercir, d’acord amb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.
 • Gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la conselleria.
 • Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.
 • Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.
 • Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Promoció de l’ocupació; gestió, foment i difusió dels models d’economia social i autoocupació, entre els quals cal destacar les societats cooperatives, les societats laborals i els autònoms, registres públics d’empreses i associacions empresarials de l’economia social i del treball autònom; mediació, arbitratge i conciliació dels conflictes laborals; obertura de centres de treball; calendaris laborals; relacions laborals, direcció i organització dels registres relacionats amb les relacions laborals, seguretat i salut laboral; potestat sancionadora en matèria de relacions laborals, seguretat i salut laboral; estudi del medi laboral; vigilància de la salut, la seguretat i la higiene en el treball, estadística de seguretat i salut laboral, execució de la legislació de salut laboral, control d’accidents laborals i malalties professionals; prevenció i investigació de riscs i accidents laborals; impuls i desenvolupament de les polítiques d’igualtat en l’àmbit laboral; foment de les mesures de conciliació de la vida personal, de la familiar i de la laboral amb les empreses; impuls, foment i difusió de mesures d’innovació i qualitat en l’àmbit laboral; negociació col·lectiva i control de la legalitat dels convenis col·lectius.

Direcció General de Comerç i Empresa

Comerç interior; equipaments comercials; fires; artesania; cambres de comerç; política de preus; foment en matèria de comerç i empresa; casinos, jocs i apostes.

Direcció General de Política Industrial

Foment de l’activitat industrial, impuls del desenvolupament empresarial, competitivitat, innovació, comercialització i disseny del teixit empresarial; instal·lacions elèctriques i industrials; sectors industrials; mines, seguretat industrial i nuclear, UDIT i coordinació de la inspecció tècnica de vehicles.

Direcció General d'Ocupació i Economia

Planificació i ordenació econòmiques generals; promoció de l’economia productiva; anàlisi de conjuntura laboral, econòmica i estadística; planificació, gestió i coordinació de les polítiques actives d’ocupació, informació, orientació i intermediació en el mercat laboral; plans de subvencions; foment d’ocupació, activitat formativa ocupacional, desenvolupament de la formació professional per a l’ocupació. S’adscriu a aquesta Direcció General l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, que exerceix funcions de docència universitària en el camp de l’hoteleria, la restauració, la formació professional en la família professional de l’hoteleria i el turisme, la formació d’empresàries i empresaris i professionals per a l’empresa, i el foment de la investigació científica i tècnica al servei d’aquests estudis.

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan directiu encarregat de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic.
La Secretaria General de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca té, a més, adscrita i gestiona la Comissió de Preus, òrgan col·legiat assessor que exerceix competències i funcions en matèria d’intervenció de preus d’aigua.
També té, com a totes les secretaries generals, les atribucions que l’article 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les atribueix:

 • Prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponen al conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.
 • Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.
 • Controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria.
 • Exercir, d’acord amb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.
 • Gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la conselleria.
 • Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.
 • Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.
 • Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.
 • Gestionar la Comissió de Preus, òrgan col·legiat assessor que exerceix competències i funcions en matèria d’intervenció de preus d’aigua.

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Planificació, ordenació i foment dels sectors agrícoles i ramaders; gestió de l’aigua per a regadiu; infraestructures necessàries per a la producció agrària (construccions agràries i de regadius); explotacions agràries prioritàries; foment agrari; vies pecuàries i pastures; denominacions d’origen; sanitat, benestar i alimentació dels animals; sanitat vegetal; desenvolupament rural; formació, capacitació, investigació i laboratori agrari, registres interinsulars agraris, llavors i plantes de viver; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Ordenació pesquera; recursos marins; confraries de pescadors; ensenyaments nauticopesquers; pesca marítima en aigües interiors de les Illes Balears; aqüicultura marina, marisqueig i busseig professional; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.

Direcció General de Recursos Hídrics

Planificació hidrològica, tarifes d’aigua; infraestructures hidràuliques; domini públic hidràulic i règim jurídic de l’aigua; laboratori de l’aigua; subministrament d’aigua i sanejament d’aigües residuals; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.

Direcció General d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus

Plans i programes d’educació ambiental per a la societat civil; activitats formatives en els espais naturals protegits; planificació dels sistemes de gestió de residus i sòls contaminats; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Biodiversitat, paisatge i recursos forestals; ordenació de recursos naturals; conservació i gestió d’espècies silvestres protegides o invasores; competències autonòmiques de caça, planificació, conservació i gestió d’espais naturals, ecosistemes marins i terrestres; planificació i gestió forestal i de forest; prevenció i extinció d’incendis forestals; gestió de la sanitat forestal i defensa dels equilibris biològics dels ecosistemes forestals; plans i acords nacionals i internacionals relatius a la biodiversitat; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.

Comissió Balear de Medi Ambient.

La Comissió Balear de Medi Ambient (regulada pel Decret 4/2018, de 23 de febrer, pel qual s’aproven l’organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears) és un òrgan de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb independència funcional, adscrit a la conselleria competent en matèria de medi ambient i que actua com a òrgan ambiental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel que fa als projectes, els plans o els programes subjectes a l’avaluació d’impacte ambiental o l’avaluació ambiental estratègica de la seva competència.
Així mateix, la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears ha d’exercir les competències relatives a les autoritzacions ambientals integrades, a les agendes locals 21 i a la resta que li atribueixi la legislació vigent i el Decret esmentat.

Conselleria de Territori, Energia o Mobilitat

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan directiu encarregat de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic.
La Secretaria General de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat té atribuïdes, a més, les competències i funcions en matèria d’intervenció de preus de transport urbà.
També té, com a totes les secretaries generals, les atribucions que l’article 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les atribueix:

 • Prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponen al conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.
 • Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.
 • Controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria.
 • Exercir, d’acord amb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.
 • Gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la conselleria.
 • Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.
 • Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.
 • Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.
 • Competències i funcions en matèria d’intervenció de preus de transport urbà

Direcció General de Ports i Aeroports

Ordenació i planificació del transport marítim entre ports o punts de la comunitat autònoma sense connexió amb altres ports o punts d’altres àmbits territorials; intervenció administrativa en matèria de navegació i titulacions nauticoesportives i en matèries de la seva competència; busseig recreatiu; participació i seguiment de la política de transport aeri; promoció i planificació de la participació de la Comunitat Autònoma en la gestió dels aeroports (cogestió aeroportuària); infraestructures portuàries de competència autonòmica i gestió del domini públic portuari; facultats i competències que estableix la normativa vigent a l’ens Ports de les Illes Balears.

Direcció General d'Ordenació del Territori

Planificació general de l’ordenació territorial i urbanística; cartografia; recuperació i millora d’infraestructures territorials; ordenació i protecció del litoral; actuacions en domini públic maritimoterrestre; sistemes d’informació territorial; ordenació del litoral; autoritzacions i control dels abocaments de terra a la mar; intervencions mediambientals en relació amb les aigües costaneres; autoritzacions i control de les actuacions en zona de servitud de protecció de la Llei de costes en sòl rústic; informes i actuacions relatius a plans, projectes i obres a la costa inclòs el domini públic maritimoterrestre; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.

Direcció General de Mobilitat i Transports

Planificació, ordenació, inspecció i control dels transports terrestres; incoació i resolució dels corresponents expedients sancionadors; polítiques de mobilitat; supressió de barreres arquitectòniques en els mitjans de transport públic de viatgers per carretera i ferrocarril; planificació, construcció, ordenació i gestió de les carreteres de titularitat autonòmica i d'altres infraestructures públiques.

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Foment de la rehabilitació d’immobles; habitatges de protecció oficial; supressió de barreres arquitectòniques; control de la qualitat de l’edificació; arquitectura: projectes i valoracions.

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Energies convencionals i alternatives; foment i planificació de l’eficiència energètica i utilització d’energies renovables; ordenació energètica; instal·lacions elèctriques d’alta tensió; xarxes de transport i distribució d’electricitat i gas; coordinació d’actuacions en matèria de canvi climàtic; compliment dels compromisos de reducció d’emissió de gasos d’efecte hivernacle; control de la contaminació atmosfèrica; inventari d’emissions; qualitat de l’aire; laboratori de l’atmosfera; seguiment de l’evolució del clima; estadístiques energètiques i de canvi climàtic; i coordinació i control de les polítiques energètiques de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de les seves entitats instrumentals.

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan directiu encarregat de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic.
Les atribucions de les secretaries generals són les que recull l ’article 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

 • Prestar assistència tècnica i jurídica al conseller en l’exercici de la potestat normativa i en la producció dels actes administratius que corresponen al conseller, com també a altres òrgans directius de la conselleria, si s’escau.
 • Informar sobre els projectes de disposicions generals tramitats per la conselleria, en els termes prevists en la Llei del Govern de les Illes Balears.
 • Elaborar l’avantprojecte de l’estat de despeses i de l’estimació d’ingressos de la conselleria i de les entitats públiques dependents, de manera coordinada amb els directors generals.
 • Controlar, sota la direcció superior del conseller, la gestió del pressupost de la conselleria.
 • Exercir, d’acord amb les directrius fixades pel conseller, el control de l’eficàcia i de l’eficiència dels òrgans i de les unitats administratives de la conselleria.
 • Gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la conselleria.
 • Tenir cura de les publicacions tècniques de la conselleria, com també preparar compilacions sistematitzades de les disposicions normatives que afectin la conselleria i proposar la refosa o la revisió dels textos normatius que es considerin oportuns.
 • Gestionar el registre general, els mitjans materials i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius.
 • Exercir aquelles altres facultats i atribucions que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.

Direcció General de Cultura

Difusió i foment de la cultura; promoció de la cultura balear a l’exterior; cultura popular; llibres i propietat intel·lectual; biblioteques, museus, arxius i equipaments culturals; patrimoni històric; arxius administratius inclosos els telemàtics; patrimoni cultural; gestió del Registre de la Propietat Intel·lectual; gestió del Protectorat de les fundacions de caràcter cultural; gestió del Registre de Béns d’Interès Cultural i del Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears; gestió del Centre de Publicacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; gestió de l’Arxiu General de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; direcció de l’oficina de serveis Film Commission

Direcció General de Política Lingüística

Normalització de la llengua catalana; promoció i defensa dels drets lingüístics; certificació dels coneixements de llengua catalana de la població adulta fora de l’ensenyament reglat mitjançant l’organització i la gestió de proves, i reconeixement de certificats equivalents; homologació dels estudis de llengua catalana de l’ESO i del batxillerat amb els certificats oficials de coneixements de llengua catalana

Direcció General de Participació i Memòria Democràtica

Participació ciutadana; sensibilització cívica i social i suport al voluntariat; impuls i foment de la participació i coordinació de les polítiques de la memòria democràtica i la gestió del cens de persones desaparegudes

Direcció General d'Esports i Joventut

Foment de l’activitat esportiva competitiva, d’alt nivell i tecnificació; instal·lacions i infraestructures esportives; impuls de la funció social de l’activitat física i de l’esport en la dimensió educativa i formativa, l’adquisició d’hàbits saludables i millora de la salut pública, i la generació d’actituds i compromisos cívics i solidaris; reconeixement de competicions oficials; reconeixement, registre i control de les entitats esportives; foment de l’activitat esportiva i de l’esport i especialment en l’àmbit escolar i universitari, entre els sectors socials vulnerables, de l’esport adaptat i dels esports autòctons; reconeixement de noves modalitats i disciplines esportives; titulacions esportives i formació; exercici de la potestat sancionadora en matèria administrativa esportiva; prevenció i control del dopatge esportiu i la violència en l’esport; distincions esportives; promoció de les activitats juvenils; turisme juvenil; activitats i formació de temps lliure; participació i associacions juvenils; promoció dels joves artistes; instal·lacions juvenils; informació juvenil; coordinació de polítiques de joventut; anàlisi i estudi de la realitat dels joves i programes de mobilitat juvenil.

Consell de la Joventut

El Consell de la Joventut de les Illes Balears és el màxim òrgan de canalització de la participació de la joventut en el desenvolupament social, polític, econòmic i cultural de les Illes Balears. Es configura com un òrgan col·legiat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, però no participa en l'estructura orgànica no jeràrquica d'aquesta, amb la qual cosa queda garantida la seva autonomia i independència. Més informació